Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Forbedret spermiekvalitet med SpermVital immobiliseringsteknologi dokumentert som befruktningspotensial in vitro og in vivo på storferaser

Alternativ tittel: Improved sperm quality using SpermVital immobilization technology documented as fertilization potential in vitro and in vivo in cattle

Tildelt: kr 2,0 mill.

Idéen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier både før og etter inseminasjon. For storfe er det forlengelse etter inseminasjon, i kombinasjon med kryokonservering som er fokus, og som etterspørres i markedet. Teknologien skal gjøre tidspunktet for inseminasjon relativt til eggløsning mindre kritisk. Det kan forventes bedre fruktbarhet ved tidlige inseminasjoner og også ved normal timing, og dermed økt fleksibilitet for inseminasjonstidspunktet. SpermVital AS har hatt produktet immobilisert, kryokonservert oksesæd i markedet siden årsskiftet 2009/2010. Til å begynne med var det sæd fra Norsk Rødt Fe (NRF) okser, innledningsvis benyttet til inseminasjon i Italia og deretter også i Norge. Etter dette har det skjedd en gradvis økning i etterspørsel i Norge, og selskapet har nå produksjon hos stadig flere utenlandske kunder, og da på deres egne okser (raser som Brown Swiss, Fleckvieh, Holstein, og ulike kjøttferaser). Selskapet har som visjon å etablere SpermVital som seminbransjens sterkeste merkevare på verdensbasis. De fleste internasjonale aktører krever imidlertid dokumentasjon på teknologien anvendt på sine egne raser før implementering kan gjennomføres. Med dette prosjektet ønsket SpermVital AS å få god dokumentasjon på hvordan produktet immobilisert sæd fungerer, på andre raser i tillegg til NRF. Dette har inkludert større feltforsøk, både blindede forsøk og klinisk kontrollerte forsøk. Samtidig er det i prosjektet inkludert laboratorie-forsøk og ulike analyser for om mulig å avdekke gode parametere for korrelasjon til fruktbarhet i felt. Det er etablert nye typer undersøkelser for å avdekke hvordan gelen påvirkes fysisk av miljøet i livmoren. Resultatene fra et stort forsøk gjennomført i Norge er publisert. I dette forsøket ble sæd fra NRF-okser splittet og leddene ble prosessert med standard metode og med immobilisering. SpermVital ble prosessert på to ledd med to ulike spermiekonsentrasjoner, dette for å teste om det er mulig å effektivisere produksjonen. Sæddoser ble undersøkt med ulike laboratorie-metoder for kvalitetsvurdering, og fruktbarhet i felt ble målt som ikke-omløps prosent. Forsøket viste at det er mulig å redusere spermieantallet per dose for immobilisert sæd uten at fruktbarheten reduseres. Videre er det gjennomført en studie der ovulasjonstidspunktet etter synkronisering er dokumentert ved hjelp av ultralyd. Hensikten med denne undersøkelsen var å kunne inseminere med immobilisert sæd tidlig relativt til ovulasjon, og derved dokumentere produktets fleksibilitet. Resultater viser at ovulasjonstidspunktet varierer relativt lite på ulike individer etter synkronisering av brunt og ovulasjon. Artikkel er nå innsendt til vitenskapelig tidsskrift for vurdering for publisering. Det er videre etablert en metode for å følge gelens oppløsning inne i hundyret. Ved intrauterin endoskopi er det vist at rester av SpermVital-gel kan gjenfinnes in vivo 24 timer etter inseminasjon, noe som viser gradvis oppløsning av gelen. Inkubasjon av sæd ex vivo i 24 timer, i uterusorgan, demonstrerte at høy motilitet og levedyktighet hos spermier ble opprettholdt. Resultatene indikerer en gradvis og relativt langvarig frigjøring av immobiliserte sædceller, noe som kan ha betydning for fruktbarhet og fleksibelt tidspunkt for vellykket inseminasjon hos storfe. Arbeidet er publisert i vitenskapelig tidsskrift. En studie der sæd fra ulike europeiske storferaser i sammenligning med NRF er gjennomført med analyse av ulike kvalitetsparametere for immobilisert og standard prosessert sæd. Arbeidet som viser at immobiliseringsteknologien fungerer og gir ønsket kvalitet på sæd fra flere raser er innsendt til vitenskapelig tidsskrift for vurdering. Doktoravhandling er sammenskrevet, prosess for innsending pågår og disputas er planlagt.

Prosjektet har bidratt til å dokumentere effekten av SpermVital-teknologien på spermiefysiologi og fruktbarhet hos storfe. Dette er viktig for selskapets markedsstrategi nasjonalt og internasjonalt på melke- og kjøttferaser og er oppnådd gjennom følgende undersøkelser: Effekter av SpermVital teknologien på spermiers overlevelse in vitro og in vivo er vist. Fruktbarhet hos kyr og kviger inseminert med SpermVital-sæd i sammenligning med ordinært produsert sæd er utført. Prosjektet har generert økt kompetanse i selskapet om fruktbarheten hos storferaser internasjonalt samt management av inseminasjon og oppnådd fruktbarhet i store besetninger. Publiserte vitenskapelige artikler er viktig dokumentasjon for selskapet.

Idéen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier både før og etter inseminasjon. For storfe er det forlengelse etter inseminasjon, i kombinasjon med kryokonservering som er fokus, og som etterspørres i markedet. Teknologien skal gjøre tidspunktet for inseminasjon relativt til ovulasjon mindre kritisk. Bedre fruktbarhet kan derved forventes å oppnås ved tidlige inseminasjoner, derved økt fleksibilitet, og også ved normal timing i forhold til å oppnå befruktning også ved forsinket ovulasjon. SpermVital AS har hatt produktet immobilisert, kryokonservert oksesæd i markedet siden årsskiftet 2009/2010. Til å begynne med var det sæd fra Norsk Rødt Fe (NRF) okser, innledningsvis i Italia og deretter også i Norge. Etter dette har det skjedd en gradvis økning i etterspørsel i Norge, og de siste to år har selskapet hatt produksjon hos noen få utenlandske partnere, og da på deres egne okser (raser som Brown Swiss, Holstein, og ulike kjøttferaser). Selskapet har som visjon å etablere SpermVital som seminbransjens sterkeste merkevare på verdensbasis. Alle internasjonale aktører krever imidlertid dokumentasjon på teknologien anvendt på sine egne raser før implementering kan skje. Med dette prosjektet ønsker SpermVital AS å få god dokumentasjon på hvordan de nyeste versjonene, og mulig framtidige versjoner av produktet immobilisert sæd fungerer internasjonalt, på andre raser enn NRF og i områder der fruktbarheten er betydelig lavere enn i Norge. Dette vil inkludere større feltforsøk, både blindede forsøk og klinisk kontrollerte forsøk. Samtidig vil prosjektet inkludere in vitro forsøk og ulike analyser for om mulig å avdekke gode parametre for korrelasjon til fruktbarhet i felt. Det er også tenkt inklusjon av nye typer in vivo undersøkelser for å avdekke hvordan gelen påvirkes fysisk av miljøet i uterus. Prosjektet tenkes tredelt, med grunnlag for minst en publikasjon per del.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd