Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Mobile Zero Emission Energy Storage Prosjektetablering

Tildelt: kr 0,25 mill.

Det er almen enighet blant forskningsinstitusjonene I Norge at det er viktig å få til en FME innen temaet transport, ettersom dette er en av de viktigste utslippskildene for CO2 I Norge. Det er noe mindre enighet om hvordan en slik FME bør avgrenses. SINTEF ønsker en svært bred FME med hele transportsektoren, UiO ønsker en batteri-FME, mens IFE argumenterer for et kompromiss der vi ser kun på energikilden i transporten, ikke transportmoder eller logistikk, men hvor vi inkluderer begge nullutslippsalternativene hydrogen og batterier. UiO og NTNU ønsker begge et materialfokus, mens IFE og FFI også ønsker å inkludere et software/batteripakke-tema da dette er meget relevant for norske sluttbrukere. Samtidig ønsker bade CMR/UiB og Marintek FME-er på shipping eller skipsdesign. I denne sentersøknaden vil det legges til grunn at løsninger egnet for skipsfart vil være I fokus, grunnet den eksisterende norske teknologi-basen, og at det eventuelt blir en felles arbeidspakke med en skips-FME. Det er dermed blitt enighet mellom institusjonene om å forelegge noen ulike skisser for NFR, slik at man kan få tilbakemelding på hva som oppleves som mest relevant. Tilsvarende vil industrien da få muligheten til å uttale seg om hvilken avgrensning de foretrekker - om de ser på det som et gode varierer fra partner til partner. Det må derfor antas at det sendes inn minst fire PES-søknader på dette temaet, fra alle som oppfatter seg som naturlige ledere av prosessen. Etterhvert vil de måtte samle seg til bare en søknad. IFE hadde I utgangspunktet regnet med å kunne lene seg på SINTEFs PES-søknad, men litt rusk I samarbeidet mellom SINTEF og IFE gjør at vi for sikkerhets skyld sender vår egen. Partnerne som er med I dialogen om IFEs skisse omfatter UiO, FFI, NTNU, TØI, CMR, TelTek.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn