Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME Vannkraft - prosjektetablering

Tildelt: kr 0,20 mill.

Det norske vannkraftsystemets unike egenskaper muliggjør realiseringen av fremtidens fornybare energisystem. Norge har ett av verdens best utviklede vannkraftsystemer, og norsk forskning, industri og forvaltning er internasjonalt anerkjent. Dette er plattformen for 'vannkraftens renessanse' og utgangspunktet for et FME vannkraft. Imidlertid står vi overfor store utfordringer i realiseringen av dette fremtidige potensialet. Dagens anlegg er i ferd med å nå sin levetid og vannkraftsystemet må videreutvikles med hensyn til rammebetingelser, miljøvirkninger, markeds- og forbruksendringer og klimatilpasning. FME vannkraft har «Fleksibilitet og bærekraft i fremtidens vannkraftsystem» som strategisk målbilde for å realisere fremtidig verdi. For å oppfylle dette må vi sikre en tverrfaglig tilnærming innen utvalgte hovedområder (ref. figur 1 i vedlegg): teknologi ? miljø ? samfunn ? verdiskaping. Innenfor disse faglige områdene har vi identifisert fire tematiske satsningsområder (ref. figur 2 i vedlegg): 1) miljødesign i regulerte vassdrag, 2) optimalisering, oppgradering, utvidelse og fornyelse, 3) vannkraftens rolle i et fremtidig energisystem og 4) vannkraftsystemets tilpasninger til klimaendringer. For å realisere senterets mål om fleksibilitet og bærekraft vil vi ha fokus på vannkraftens egenskaper i et fremtidig fornybart energisystem: lagring på kort og lang sikt, evne til dynamikk og regulering, evne til miljø- og klimatilpasning, kapasitet og mulighet for ombygging og oppgradering av systemet, evne til tilpasninger for integrering av andre teknologier, evne til tilpasninger til nye markeder og samfunnsmessige rammebetingelser som stimulerer til dette. Inkludert er ulike verdimessige akser som lønnsomhet, samfunnssikkerhet, samfunnsnytte og økologi, samt perspektiver relatert til tid og rom; lokal-global og kort-lang sikt.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn