Tilbake til søkeresultatene

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

ForBio - The Research School in Biosystematics

Alternativ tittel: ForBio - Forskerskole i Biosystematikk

Tildelt: kr 14,0 mill.

ForBio - Forskerskole i Biosystematikk var et NFR finansiert prosjekt i perioden 2011-2020 som hadde som fokus å trene en ny generasjon av biosystematiker for å møte samfunnets behov for kompetanse om biologisk mangfold. Biosystematikk omfatter forskning på morfologisk, genetisk og geografisk variasjon i arter og artsgrupper, prosessene som forårsaker variasjonen, og evolusjonære relasjonene. Taksonomisk kunnskap er grunnleggende for slike studier og en forutsetning for å vurdere og forstå vårt biologisk mangfold. Biosystematikk er kjern disiplinen av naturhistoriske museer og uløselig knyttet til museets samlinger, og grunnleggende for å forstå biologisk mangfoldet. Samfunnets behov for informasjon av høy kvalitet på det biologiske mangfoldet er raskt økende, mens parallellt har biosystematikk forskning vært plaget av en generell minskning av ressurser og spesialister. ForBio jobbet for å forbinde de fragmenterte og ofte små forskningsmiljøer i Norden til en internasjonalt sterk plattform for forskning og forskerutdanning. ForBio styrket forskning gjennom å tilby et bredt utvalg av både praktiske og teoretiske, og spesialist og state-of-the-art kurs i biosystematikk, gjennom å tilby en plattform for nyskapende undervisning, og gjennom å legge til rette for forskningssamarbeid og nettverk for unge forskere i Norden i årlige vitenskapelige møter. Kursene gir en solid teoretisk og praktisk forståelse av faget og omfatter et bredt spekter av nomenklatur, taksonomi i teori og praksis, phylogenetikk, bioinformatikk, og feltkurs som gir en bred kunnskap om artene og deres økologi.

ForBio - Research School in Biosystematics has provided high-quality graduate courses aimed at PhD students in biosystematics in the natural history sections of our university museums. ForBio has matured into an essential training provider for PhD research in biodiversity and systematics, not only in Norway but also in Scandinavia as a whole. ForBio has facilitated increased internationalization through courses, meetings, travel, internships and positions abroad. ForBio has raised the quality of research, linked communities together, attracted EU funding, created a single network and level for PhD education, and increased national and international collaboration. A strengthening of Norwegian research and education in biodiversity and systematics is necessary to meet society's need to biodiversity expertise to achieve our commitments to UN Sustainable Development Goals 15 (Life on Land) and 16 (Life in Sea).

Biosystematics includes studies of morphological, genetic, and geographic variation in species and species groups, the processes that cause the variation, and evolutionary relationships. Taxonomic knowledge is fundamental for such studies and a prerequisite for biodiversity estimates. Biosystematics is the core discipline of natural history museums and inextricably tied to museum collections, and fundamental to understanding biodiversity. While society's need for high-quality information on biodiversity is rapidly increasing, there has been a general reduction of biosystematics as a research discipline nationally and internationally. The now well established Research School in Biosystematics (ForBio) has been an important step in reversing this trend. ForBio links the fragmented and often small research environments in the Nordic countries into an internationally strong platform for research and research training, thereby significantly improving the research training and ensuring long-term recruitment. A portfolio of intensive courses are coordinated by active researchers at the four Norwegian natural history museums within the universities' regular education program. The courses provide a solid theoretical and practical understanding of the subject and include a wide range of nomenclature, taxonomic practices and principles, phylogenetics, bioinformatics, and field courses providing a broad knowledge of species in their ecological settings. Distribution of resources and courses, joint advisory groups, progress meetings, joint web site, workshops, and annual conferences secure a strong network. ForBio will continue to be organised as an open network headed from the Natural History Museum, Oslo, and with one representative each from Bergen Museum, Museum of Natural History and Archaeology, NTNU, Trondheim, and Tromsø University Museum, constituting the executive staff. We apply for a five-year extension to continue develop ForBio as a network-based research school.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

Finansieringskilder