Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National training initiative to make better use of biobanks and health registry data

Alternativ tittel: Nasjonalt treningsinitiativ for bedre utnyttelse av biobanker og helseregistre

Tildelt: kr 12,5 mill.

Den gode kvaliteten på norske befolkningsbiobanker og helseregistre åpner for enestående forskningsmuligheter. I dette prosjektet ønsker vi å kombinere helseopplysninger fra tre store helseundersøkelser med opplysninger om helse og sykdom fra norske helseregistre for å bedre forstå sykdomsutvikling og risiko for sykdom. Vi ønsker spesielt å studere sammenhengen mellom arv og miljø ved å koble helseinformasjon med genetisk informasjon på rundt 80,000 deltakere fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og Tromsøundersøkelsen, samt sammenhengen mellom arv, miljøeksponeringer og kreft i Kvinner og Kreft-studien. For å kunne utnytte all den informasjonen som ligger i disse dataene på best mulig måte, trenger vi enda bedre statistiske metoder og modeller. En viktig del av prosjektet blir derfor å utvikle slike metoder. Her har vi fokusert på tre forskjellige temaer; vi har utviklet en test for en mulig effekt av en gitt eksponering via et sett av høy-dimensjonale mediatorer, vi har studert forskjellige metoder for å integrere data fra forskjellige kilder og utviklet en ny ensamble-basert metode for å trekke ut informasjon fra slike integrerte data, og vi har utviklet en robust metode for variabel screening i forbindelse med ekstremt høydimensjonale regresjonsproblemer. Relatert til dette arbeider vi også på en robust versjon av en dataintegrasjonsmetode som beskrevet over. Til slutt har vi studert en ny måte å forholde seg til multippel testing problemer, relatert til medieringssituasjonen over. En annen viktig del av prosjektet er å etablere en strukturert trening og tverrfaglig møteplass for forskere innen biostatistikk og bioinformatikk som er ferdig med sin doktorgrad (postdoc) og som ønsker å etablere egne selvstendige forskningskarrierer. Her er vi godt i gang med kompetanseutveksling og diskusjonsgrupper. I takt med det stadig økte tilfanget av helseopplysninger og oppbevaring av personsensitive data er det viktig å ivareta deltakernes interesser på best mulig måte. En viktig del av prosjektet og av treningen er derfor også å diskutere og bygge opp kompetanse rundt etiske spørsmål knyttet til forskning på biobanker og helseregistre.

Prosjektet hadde tre hovedmålsettinger: Metodeutvikling, anvendelser på spesifikke problemstillinger, trening / utdanning av unge forskere med tilhørende kunnskapsoverføring. Vårt fokus har vært på metodeutvikling og kunnskapsoverføring. Vi har utviklet og testet ut statistiske- / machine learning metoder og algoritmer spesifikt rettet mot analyse av høydimensjonale data fra biobanker. Metodene er generelle og har et potensiale langt utenfor det gitte prosjektet. Vårt hovedfokus har vært på metoder for identifikasjon av nye biomarkører. Utvikling av nye metoder vil potensielt gi en bedre utnyttelse av data, gi et bedre kunnskapsgrunnlag og dermed kunne føre til bedre forebygging, tidligere oppdagelse og diagnostisering av sykdom, og bedre behandling. Vi har etablert fruktbare samarbeidsrelasjoner på tvers av institusjoner, både i Norge og internasjonalt. Disse vil vi bygge videre på i fremtiden. Vi er trygge på at våre samarbeidsrelasjoner og utdannede forskere vil føre til nye og interessante oppdagelser i årene som kommer.

We present an ambitious but realistic three year proposal to leverage existing digital biologic information from three of the largest prospective cohort studies in Norway, enriched with linkages to a comprehensive list of health registries, to better understand the biology for health and disease within diverse disease domains. We will build national methodological competence and capacity in the analysis of large-scale biobanks and health registries by focusing on relevant methodological developments. We will investigate complex ethical questions on the horizon, such as gene-based follow up of participants, in order to secure that the interest of large-scale biobank research and the participants are harmonious and compatible with an ethical commitment to the principle of reciprocity. We will expand our strong interdisciplinary research team within our three partner universities in Norway, and continue to collaborate with world leaders in biostatistics and bioinformatics. We will use this foundation to mentor and train six postdoctoral fellows at the multidisciplinary interface of applied and methodologically driven biostatistics and bioinformatics to meet the increasing complexity of the new era of precision medicine. Our proposal is in compliance with the overarching strategies of the partner universities to build strong statistical and bioinformatics expertise and capacity, and the proposal will be in synergy with our ongoing RCN and NIH supported efforts.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering