Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Center for Digital Life Norway

Alternativ tittel: Norsk Senter for Digitalt Liv

Tildelt: kr 47,8 mill.

Siden november 2020 har senteret vært i en spesiell fase av hovedsakelig to årsaker; på den ene siden har covid-situasjonen påvirket sentervirksomheten sterkt, og på den andre siden har vi vært i overgang til fase 2 DLN2.0. I løpet av 2021 har vi parallelt startet opp DLN 2.0 og avsluttet DLN 1.0, som har bydd på noen utfordringer knyttet til bemanning og aktiviteter. Nå, når denne DLN-sluttrapporten skrives, er DLN2.0 godt oppe og går med ny organisasjonsstruktur, nye ansatte og ny energi. Blant hovedaktivitetene i DLN i perioden har vært å arrangere industripraksis runde 2 denne gangen med 9 nye deltakere; dette programmet har blitt svært populært, med solid evaluering og tilbakemeldinger fra både studenter og verter fra runde 1. En annen stor aktivitet har vært gjennomføringen av fase 1 av det DLN-tilknyttede «Roadmap to Innovation»-prosjektet som har resultert i to omfattende forskningsbaserte rapporter "AS IS" og "TO BE". Innovasjon har vært og er et sentralt fokusområde i DLN, og med momentum fra Roadmap to Innovation vil innovasjonsfokuset styrkes ytterligere videre inn i DLN2.0. Transdisiplinær bioteknologi er et sentralt begrep i DLN, og en annen stor aktivitet i 2021 har vært kvalitativ forskning på transdisiplinaritet i DLN. Dette arbeidet kulminerte i et white paper (submitted), en paneldebatt på det årlige Digital Life-møtet 2021, og gir et verdifullt grunnlag for videre refleksjon i DLN 2.0. På grunn av covid og reise-/møterestriksjoner har mange DLN-aktiviteter i rapporteringsperioden blitt utsatt og/eller konvertert til digitale arrangementer. DLNs årlige konferanse i november 2020 ble vellykket planlagt og arrangert i et heldigitalt format. Så, på grunn av en periode med åpent samfunn, klarte vi å arrangere både DLN Forskerskolens årskonferanse (Malangen) og DLNs årsmøte (Oslo) som fysiske arrangementer høsten 2021. I rapporteringsperioden har første generasjons DLN-prosjekter kommet til avslutning, og vi har arrangert off-boarding møter med noen av dem. Parallelt ble det laget en åpen utlysning for nye forskningsprosjekter for å bli med i senteret som en del av DLN 2.0 og 5 nye prosjekter er nylig innlemmet i senteret. Vi har erfart at mange av senterets kompetanseområder har økt betydelighet og interesse på grunn av endringer i våre omgivelser i løpet av levetiden til DLN, og spesielt har vi vært aktive med å arrangere workshops og seminarer og rettet støtte knyttet til datahåndtering, inkludert DMP. Våre kommunikasjonskanaler er flittig brukt, inkludert nettsider, nyhetsbrev, digital frokost, sosiale medier og workshops for forskere. Regelmessige møter med DLN-prosjekter rundt om i Norge samt en spennende timeplan med arrangementer ved DLN forskerskolen gir gode muligheter for kompetansebygging og nettverksbygging på tvers av DLN-miljøet. I tillegg har offentlige arrangementer, som seminarserien på Litteraturhuset i Trondheim, som ble sendt på P2, vært viktige verktøy for å nå ut og gjøre DLN-aktiviteter tilgjengelig for et bredt publikum. Vi har formalisert samarbeid med relevante eksterne organisasjoner inkludert ELIXIR Norge, The Life Science Cluster og SciLifeLab i Sverige og er i dialog med andre nasjonalt og utenlands. Nå, når denne DLN-sluttrapporten skrives, er DLN2.0 oppe og går med en ny organisasjonsstruktur. Det har vært et mål i denne rapporteringsperioden å sikre god videreføring av kompetanse, kultur og ambisjoner i overgangen fra DLN til DLN2.0 og sørge for at vi tar med oss beste praksis og aktiviteter inn i fortsettelsen.

På grunn av "uventede" begrensinger i antall tegn vi kan bruke her, har vi valgt å legge denne delen inn bakerst i Resultatrapporten som er lastet opp lengre nede, da vi mener denne delen fortjener litt mere plass. Håper dette er ok

The proposed Centre for Digital Life Norway (DLN) breaks the traditional organisation of research and development, by constructing world leading scientific tasks forces that aim to untangle and resolve some of the fundamental societal challenges facing current and forthcoming biotechnology. The proposed DLN Centre will focus on delivering key instruments for innovation to the Norwegian society and industry, and DLN is relevant for all the main ambitions of the strategic effort Digital Life Convergence for Innovation as described in the call documents. Our short-term goal is to establish a robust and well-functioning Centre that can catalyze development of best practice biotechnology research, training and education in Norway. Our long-term aim is to create economic, societal and environmental value in Norway from biotechnological research and innovation. Our main tool for improving the research quality and innovation potential of the biotechnology research in Norway is to facilitate transdisciplinary research between the life sciences, the mathematical/ICT sciences and the engineering sciences, and an overarching ambition is that all scientific projects in our portfolio shall be strictly transdisciplinary and in accordance with the principles of responsible research and innovation (RRI), based on knowledge co-production between the DL research community and stakeholders and society.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

HelseBasal biomedisinsk forskningBioteknologiMedisinsk bioteknologiInternasjonaliseringAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivBioteknologiPortefølje Banebrytende forskningBioteknologiLandbruksbioteknologiHelseTranslasjonsforskningKlimarelevant forskningPortefølje ForskningssystemetLTP3 HelseLTP3 Bioøkonomi og forvaltningBransjer og næringerSkog og trebrukLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Klima, miljø og energiBioøkonomiBransjer og næringerHelseKlinisk forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningPortefølje Velferd og utdanningBransjer og næringerHelsenæringenLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Fagmiljøer og talenterLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerNæringsmiddelindustriGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 Tillit og fellesskapHelsePortefølje Mat og bioressurserLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetKommersialiseringLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUPortefølje HelsePortefølje InnovasjonRessurs- og resultatutnyttelseKommersialiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnsliv