Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Authoritative Texts and Their Reception: National Research School on Textual Interpretation

Alternativ tittel: Autoritative tekster og deres resepsjon: Nasjonal forskerkole for tekstfortolkning

Tildelt: kr 22,3 mill.

Prosjektnummer:

249058

Prosjektperiode:

2016 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

ATTR har vært en interdisiplinær og tverrinstitusjonell nasjonal forskerskole for ph.d.-stipendiater som arbeider med spørsmål knyttet til fortolkning av tekster som tilkjennes en eller annen form for autoritet eller signifikans. Dette kan være lovtekster, religiøse tekster eller kulturelle tekster som tilkjennes stor vekt av en større eller mindre gruppe mennesker. Forskerskolen ATTR fokuserer på teoretiske og metodiske spørsmål i tolkningen av disse tekstene, deres lesning og deres bruk. Tekstfortolkning er grunnleggende for humanistisk, juridisk og teologisk forskning. Enten tekster studeres for sin egen del, brukes som kilder i historiske studier eller appliseres i juridiske kontekster, er det en rekke forskningsmessige problemstillinger og utfordringer som gjør seg gjeldende på tvers av de tradisjonelle fagdisiplinene. Det samme gjelder studiet av fortolkningsprosesser og av prosesser der tekster tilkjennes autoritet. Autoritet som på ulike måter og til ulike tider har blitt tilskrevet tekster har gjort at fortolkningen av dem er, og har alltid vært, av grunnleggende betydning for kulturelle, religiøse og juridiske prosesser og utviklingslinjer. Til tross for dette har det ikke eksistert noen arena for interdisiplinær diskusjon av metoder og perspektiver knyttet til disse spørsmålene på tvers av de humanistiske, teologiske og juridiske disipliner. Det har heller ikke eksistert noen arena med et flerfaglig blikk på hvordan dette tekstlige landskapet endres av den pågående digitaliseringen både av kildetekster og av forskningsinnsatsen. ATTR har vært en slik arena for ph.d.-kandidater, hvor teorier og metoder kan diskuteres, evalueres og utvikles på tvers av faggrenser og slik bidra til å utvide kandidatenes perspektiver, styrke deres faglige nettverk, øke kvaliteten på deres analyser, og forberede dem på livet etter avhandlingen. I vår første fase etablert vi nettverk og mønstre for tverrfaglig samarbeid innenfor våre tre hovedområder: jus, humaniora og teologi. I vår avsluttende fase har vi tidvis utvidet horisonten ved å invitere både samfunnsvitenskapelige og teknisk-vitenskapelige stemmer inn i samtalen. Gjennom seminarer, skrivekurs, gjesteforelesninger, workshops, reisestipendier og nettverksaktiviteter har ATTR bidratt til å skape levende interdisiplinære forskernettverk som la grunnlag for at ph.d.-kandidatene vil kunne hevde seg på internasjonalt toppnivå med forskning og publisering. I forlengelse av COVID-19 pandemien har ATTR også arbeidet for å forbedre formater for digitalt og hybrid samarbeid, og å forstå hvordan slike formater best kan finne sin plass i en forskningsøkologi der reiser er nødvendig, men hvor det samtidig er ønskelig å redusere det fossile fotavtrykket som følge av forskningsreiser. Også her bidrar vi til å etablere viktig kompetanse for neste generasjon forskere.

-

ATTR is a national research school that brings together all the faculties of Law, the humanities faculties of the four largest universities, and the two major academic theological institutions in Norway, around the topic of the interpretation of authoritative texts. As such it represents an unprecedented initiative in Norwegian academia. The focus of ATTR is on the interpretation of texts that are, or have been, regarded as authoritative by a community or group of people in one way or another. Religious and legal texts, such as scripture, creeds, rules, laws, and treaties, are prime examples of such texts, but historiographical texts, policy documents, and influential works of literature are also included. The research school will deal not only with the interpretation of these texts as such, but also with their historical reception and impact through time, and in different cultural and geographical contexts. ATTR aims to give PhD-candidates the background and tools necessary to critically engage with relevant theories and methods by organizing seminars, guest lectures and international network activities related to topics relevant to the scholarly interpretation of texts, both historical and contemporary. By doing so it also aims to provide the scattered and often isolated groups of PhD-students at various faculties and institutes with a much needed scholarly community both within the leading Norwegian institutions and the Nordic and international partners. It will thus provide what the separate and discipline-specific PhD-programs cannot provide on their own. Creating such a network and bringing together PhD-students from the humanities, law, and theology has the potential to provide highly fruitful cross-pollination across the disciplines involved, thus heightening the quality of the PhD-candidates' research and leaving them better prepared for life after their PhD degrees, whether inside or outside academia.

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder