Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

The Norwegian Research School for Research and Development of Municipal Health and Care.

Alternativ tittel: Den norske forskerskolen for forskning og utvikling av de kommunale helse og omsorgstjenestene.

Tildelt: kr 23,0 mill.

Den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, MUNI-HEALTH-CARE, ble etablert på bakgrunn av behovet for å bygge opp forskerkompetanse rettet mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Et hovedmål har vært å styrke både utdanningen, forskningen og innovasjonen i kommunehelsetjenesten og øke samarbeidet mellom fragmenterte og små fagmiljøer. Å utdanne neste generasjons forskere til dette feltet er avgjørende for å møte kunnskapsbehovene og realisere de politiske målsettingene om økt effektivitet, kvalitet og innovasjon i denne sektoren. For å sikre dette har forskerskolen vært bygget opp slik at stipendiatene har tilhørt et årskull som har fulgt hverandre gjennom to år med faglige aktiviteter. Programmet har bestått av tre høstsamlinger med obligatoriske ph.d.-kurs, samt åtte langsgående webinarer mellom samlingene som har bygget på og utdypet både substansielle og metodiske emner fra kursene. I tillegg har forskerskolen hatt tilbud om en rekke elektive emner som også har hatt kommunehelsetjenestefokus. Forskerskolen har videre utviklet et kollegaveiledningsprogram i samarbeid med Institutt for pedagogikk (UiO), for å bidra til å styrke veilederkompetansen på ph.d.-nivå innenfor sektoren. Forskerskolens kjernevirksomhet har dermed dreiet seg rundt forskerutdanningen ved å tilrettelegge et godt faglig tilbud til ph.d.-kandidater med sitt forskningsmessige nedslagsfelt innenfor kommunehelsetjenesten, samt å understøtte nettverksbygging og forskningssamarbeid på tvers av institusjoner og forskningsmiljøer. Forskerskolen har vært organisert i et konsortium med 7 partnerinstitusjoner. Disse er Universitetet i Oslo (vertsinstitusjon), UiT - Norges arktiske universitet, Nord Universitet, Høgskulen på Vestlandet, NTNU Gjøvik, OsloMet og Universitetet i Bergen. Partnerne er institusjoner som har et relevant ph.d.-program og/eller som har et spesielt ansvar for å understøtte og gjennomføre forskning i kommunehelsetjenesten. tillegg har Oslo Universitetssykehus (OUS) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) bidratt som hhv klinisk partner og brukerorganisasjon. Merverdien av den nasjonale forskerskolen ligger i å bringe sammen forskere og forskningsgrupper fra veletablerte, forskningsintensive institusjoner med mindre, og ikke fullt så etablerte forskergrupper med betydelig potensiale for å kunne utvikles til sterke forskningsgrupper. Suksessfaktoren til Muni-Health-Care mener vi ligger i det gode og tette samarbeidet mellom partnerinstitusjonene gjennom svært kompetente og dedikerte fagansvarlige, samt en velfungerende administrativ støtte. I midtveisevalueringen fra 2020, uttrykker evalueringskomiteen følgende: «This is an excellent and well-driven research school» (Midtveisevalueringen, NFR 2020, s. 50). Evalueringsrapporten kan leses i sin helhet på NFR sine nettsider: FORSKERSKOLER - Nasjonale forskerskoler (forskningsradet.no)

Virkninger og effekter av forskerskolen på kort og lengre sikt 1) For kandidatene Forskerskolen har gitt stipendiatene kunnskap, ferdigheter og kompetanse de ikke har fått i sine egne forskningsmiljøer gjennom å tilby et større tilfang av relevante ph.d.-kurs og seminarer, samt støtte til internasjonale opphold. Det faglige programmet til forskerskolen er svært positivt evaluert av stipendiatene. Det har gitt stipendiatene et større fagmiljø og et nettverk der alle har delt interessen for å forske på problemstillinger innenfor en kommunal kontekst. Møtet med andre stipendiater i samme situasjon som dem selv har blitt fremhevet som svært viktig. Forskerskolen har ledet til faglig samarbeid også etter fullført forskerskoleprogram for flere av stipendiatene. Det samme gjelder for flere av veilederne. 2) For utdanningene Forskerskolen har bidratt til erfaringsutveksling som har gitt ny innsikt i ph.d.-utdanningen på tvers av de ulike institusjonene. Dette har reist både praktiske og prinsipielle spørsmål. En viktig innsikt som flere av veilederne har fremhevet er at gjentagende problemer i stipendiatenes fremdrift og ph.d.-prosess ikke nødvendigvis kan tilskrives utfordringer knyttet til den enkelte stipendiat eller til samarbeidet mellom stipendiater og veiledere, men er knyttet til strukturelle forhold som må adresseres på systemnivå i organisasjonene. 3) For arbeidsliv og samfunn Forskerskolen har understøttet kunnskapsutvikling for de kommunale helse- og omsorgstjenestene gjennom stipendiatprosjektene og gjennom kvalitetsheving og kompetanse-bygging blant fremtidige forskere slik at disse har relevant og solid kvalifisering for å fortsette en forskerkarriere rettet mot kommunal sektor. Gjennom de 109 stipendiatene som har fullført forskerskolen har vi også bidratt med viktig kapasitetsbygging til en sektor som er i startgropen med tanke på praksisnær forskning.

This project aims at building a National Research School directed towards the Municipal Health and Care sector. There is a great need for building research capacity within the municipal health and care services and facilitate research collaboration accross the specialist and municipal sectors. The application is supported by a number of strong and upcoming multiprofessional research groups accross Norway. The National Research School builds on well established national and international research networks. The added value of the National Research School is to bring together research groups from well-established, research intensive institutions with smaller, less established research groups with significant potential for developing into strong research groups. A major goal of the Research School is to bring together and strengthen both the education, research and innovation activities related to municipal health and care. Educationg the new generations of researchers into this field will be essential in order to meet knowledge needs as well as addressing the significant polical goals in terms of improving quality care in this sector. PhD students and supervisors from all relevant institutions and research groups are invited into the National Research School. However, as partners we have included only institutions that either have doctoral programs, research groups with potential to contribute in the school's activities or have a particular responsibility for facilitating and conducting reserch into municipal health and care.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder