Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014 Universitetet i Nordland

Tildelt: kr 42 000

Prosjektet skal prøve ut og etablere driftsmodell for forskningstjeneste knyttet til å gjøre forskningsresultater ved UiN åpent tilgjengelig, herunder bl.a. o Drive aktivt informasjonsarbeid overfor vitenskapelig ansatte vedrørende OA, OA-publiseringsmuligheter og bruk av OA-fondet, samt forvalte OA-fondet o Vurdere og eventuelt videreutvikle eksisterende retningslinjer for OA-fondet ved UiN o Utvikle, drifte og videreutvikle nettbasert, brukerorientert informasjon og nettbaserte bruker-veiledninger. o Kontrollarbeid: avklaring OA-publiseringsmuligheter, rettighetsklarering, versjonshandtering, embargobetingelser m.m. for fulltekst opplastet i CRIStin. o Tilgjengeliggjøre importert fulltekst fra CRIStin i institusjonsarkivet BLIX o Datafangst av publiserte artikler for parallellpublisering i institusjonsarkivet (BLIX) o Prøve ut og etablere relevant drifts- og ledelsesinformasjon knyttet til OA-publisering, samt etablere årshjul for leveranser av slik informasjon til ulike målgrupper. o Deltakelse og bidrag på nasjonal og internasjonal arena knyttet til kompetanseutvikling og videreutvikling av eksisterende infrastruktur, samt formidling av UiNs OA-aktiviteter. o I avslutningsfasen (år 2) skal prosjektet vurdere ressursomfang og foreslå intern organisering av arbeidet når arbeidet skal over i driftsfase.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet