Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYKOS tilleggsprosjekt – samarbeid mellom Norge og Chile

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektet har hatt som aktivitet utveksling av kunnskap og forskningsaktiviteter innenfor deponering av avgangsmasser fra gruveindustri i Norge og Chile. Prosjektet har vært motivert med grunnlag i en forventning om et eget forskningsprogram finasiert fra Chilenske myndigheter med parallelle aktiviteter til vårt eget NYKOS prosjekt. Desverre viste det seg etterhvert at de chilenske myndighetene ikke fant grunnlag for medfinansiering av et slikt forskningsprogram og dermed falt grunnlaget for samarbeide bort. Det er likevel interesse fra chilenske universitet og forskningsinstitusjoner knyttet til deponering av avgangsmasser til sjø fra den chilenske mineralindustrien, og med dette utgangspunktet vil NYKOS prøve å holde kontakt med chilensk kompetanse innen feltet, mest sannsynlig gjennom å invitere forskere fra chile til å delta i relevante workshops i regi av NYKOS.

Kompetanseprosjektet 236658 – New knowledge on sea deposits – NYKOS er tidligere bevilget, og i full drift. Dette prosjektet skal øke kunnskapene om anvendelse av sjødeponier for avgangsmasse fra ulik bergverksindustri i Norge. Derunder skal det utvikles BAT (best available technology) for slike sjødeponier. Prosjektrammen for NYKOS-prosjektet er 28 mill kr hvor Forskningsrådet ved BIA finansierer 80%, og deltagende bergverksindustri finansierer 20%. I 2014 var det et møte på Gardemoen mellom NYKOS-prosjektet, og tilsvarende prosjekt i Chile, og Forskningsrådet for å se på mulige samarbeidsformer mellom de to prosjektene. Det chilenske-prosjektet har en ramme på ca 10 mill USD, og det er avgangsmasser fra kopper-gruveindustrien i Chile som på sikt er tenkt deponert i Atlanterhavet på en bærekraftig måte. De to prosjektene har en rekke fellestrekk, og på Gardemoen-møtet ble det understreket både fra chilensk og norsk hold at et samarbeid og informasjonsutveksling kunne bli en vinn-vinn situasjon. Det er tenkt at chilensk finansiering dekker chilenske kostnader, og tilsvarende at norsk finansiering dekker norske kostnader.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena