Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration

Alternativ tittel: Norsk-japansk aluminium - samarbeid innen forskning og utdanning

Tildelt: kr 2,7 mill.

Basert på det vellykkede forskningsprosjektet 'Norsk-japansk Al-Mg-Si legerings -og presipiteringsprosjekt' som ble avsluttet i 2015, fortsatte partnerne NTNU, Universitetet i Toyama, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Materialer og kjemi og Hydro Aluminium sitt forskningssamarbeid innen aluminiumslegeringer og transmisjonselektronmikroskopi (TEM) gjennom dette INTPART-prosjektet. Målet med dette prosjektet var å fortsette det fruktbare samarbeidet vi fikk til mellom universiteter, institutter og privat næringsliv i Norge og Japan på forskning innenfor aluminiumslegeringer og bringe det videre til også å inkludere undervisning - med gjesteforelesere, workshops, felles emner og gjensidige industri-internships. Utveksling av studenter på Master / PhD-nivå mellom universitetspartnere med forskning nær aluminiumsindustrien, sikrer sterkt og langvarig internasjonalt samarbeid. Bruk av og opplæring innen avansert infrastruktur, som TEM er en del av prosjektet. NTNU-miljøet er partner i to sentre for innovasjon (SFI CASA og SFI Manufacturing), med aluminiumsteknologi som en sentral del, og aktivitetene innenfor dette INTPART prosjektet er nært knyttet til disse sentrene. Hydro, som en global privat bedrift i aluminiumindustrien, gir praksisplasser og bidrar til et verdensledende konsortium innen aluminiumslegeringer. Langsiktige fordeler fra slike samarbeid er høyere faglig kvalitet i forskning og utdanning ved NTNU, flere med grunnleggende kunnskaper i Al-legeringer, og et verdensledende internasjonalt nettverk innen aluminium. Kontrakten for prosjektet ble undertegnet i den norske ambassaden i Tokyo i mars 2016, og den første workshopen mellom universitetspartnerne ble da holdt på Tokyo Institute of Technology med studenter fra de tre universitetene. I august 2016 hadde tre japanske studenter internships i en måned ved Hydro på Sunndalsøra, og høsten 2016 var disse tre ved NTNU i hhv 3, 3 og 6 måneder. I oktober 2016 var tilsammen 10 professorer og studenter fra NTNU ved Tokyo Tech og University of Toyama på en ukes besøk, inkludert seminarer og workshops. I januar 2017 ble INTPART-prosjektet og dets innhold presentert av prosjektleder for næringsminister Monica Mæland under et besøk ved aluminiumsbedriften YKK i Toyama. I juni 2017 deltok 6 MSc/PhD studenter fra Toyama University og Tokyo Tech på 'The 14th International Summer School on Aluminium Alloy Technology' på NTNU. I august/september var to MSc studenter fra NTNU på et en måneds utveksling ved bedriften YKK i Toyama, de fullførte sine masteroppgaver i juni 2018 og var i Japan og besøkte bedriften og presenterte resultatene da. To MSc studenter fra Tokyo Tech var høsten 2017 på internship hos Hydro Al på Sunndalsøra, og var deretter to måneder ved NTNU for å bruke TEM. 3 norske studenter var våren 2018 på internships i japanske aluminiumsbedrifter - UACJ, KOBELCO, Nippon Light Metals (NLM) - dette var første gang disse bedriftene hadde praksisplass fra studenter utenfor Japan, og begge parter (studentene og bedriftene) var veldig fornøyde. I mai 2018 arrangerte INTPART-prosjektet et seminar i Tokyo med 40 deltakere, derav 10 fra Norge. Vi har de siste toårene publisert flere artikler sammen. Vi fikk i 2019 fornyet prosjektet for tre nye år, da vi mener det er veldig fruktbart og gir merverdi. Vi har allerede to nye norske studenter som besøker YKK nå, og det kommer tre nye studenter fra Tokyo Tech til Hydro og NTNU nå i høst (2019). Det nye prosjektet har et nytt japansk universitet som partner - Kyushu University i Fukuoka.

An outcome of the INTPART project * broadening of international network and reputation in materials science and engineering and aluminium alloy technology. * increased visibility, possibilities for more international collaboration, and invitations to give presentations at conferences. * student exchange as an important instrument for increased internationalization. * Norwegian student internships in Japanese industry. * Hydro is in general very enthusiastic about the project, since the university partners and SINTEF can act as door openers to the traditionally rather 'closed' Japanese industry. * The fact that a new generation of scientists and researchers meets and works together across nationalities and cultures establishes network and personal contacts is extremely important for future innovations and value creation.

Based on the recently ended, very successful research project 'Norwegian-Japanese Al-Mg-Si Alloy Precipitation Project' the partners NTNU, University of Toyama University, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Materials and Chemistry and Hydro Aluminium want to continue and extend their research collaboration within aluminium alloys. The objective of this project is to continue the fruitful partnership obtained between universities, institutes and private industry in Norway and Japan and bring it further to also include and formalize educational issues as guest lecturers, workshops and joint courses. Furthermore, exchange of students on Master/PhD level between the university partners with research close to the aluminium industry, will ensure strong and long-lasting international collaboration. Use of and training in equipment such as the transmission electron microscopes (TEMs) are a part of the project. The NTNU environment is a partner in two new Centres of Innovation (SFI CASA and SFI Manufacturing), with aluminium alloy technology as a central part, and the activities within this INTPART project will be closely tied to these centres. Hydro, as a global private enterprise in the aluminium industry, is happy to provide internships and contribute to a world leading consortium on aluminium alloys. Long term benefits from such collaborations are higher academic quality in research and education at NTNU, more people with fundamental knowledge in Al alloys and a world leading international network within aluminium alloy technology.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research