Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Bergen-Harvard Cancer Studies: A Partnership for Excellent Education and Research

Alternativ tittel: Bergen-Harvard Kreftstudier: Et partnerskap for fremragende utdanning og forskning

Tildelt: kr 4,0 mill.

SFF Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) ved UiB og to verdensledende institutter ved Harvard School of Medicine og Harvard Kennedy School, har gjennom sitt INTPART-partnerskap etablert et samarbeid hvor fremragende utdanning har blitt tett integrert i fremragende forskning. Av nye kurs vil vi spesielt nevne Cancer-Related Vascular Biology (CCBIO907; 6 ECTS), gjennomført i 2018 og 2020, som gir studentene en unik mulighet til interaksjon med verdensledende forskere innen kreftforskning og karbiologi, og Scientific Writing and Communication (CCBIO908; 2ECTS), som er avholdt 2017/19/20/21. Begge kursene har fått svært gode tilbakemeldinger, med stor oppslutning med opptil 300 deltagere på ett enkelt digitalt kurs. Digital undervisning i 2020-21 medførte økt deltagelse fra nordiske studenter, hvilket har vært berikende i diskusjoner mellom studentene. Fra høsten 2021 blir kurs holdt kombinert digitalt-fysisk der dette lar seg gjøre. Eksisterende kurs fra CCBIOs forskerskole har også blitt videreutviklet med bidrag fra partnerne. Alle INTPART-aktivitetene er fullt integrert med CCBIOs forskerskole, og alle kurs er åpne for både forskerline-, mastergrads- og PhD-studenter. Flere felles minisymposier (en halv til en dag) er avholdt som del av vårt INTPART-prosjekt, bl.a. Excellence in Science og The Importance of Mentoring for Career Development. Disse dekker generiske ferdigheter, er tematisk unike ved UiB, og har vært godt besøkte, også utover eget fakultet. I 2018-19 hadde seks master- og PhD-studenter stort faglig og personlig utbytte av sine 8-12 ukers opphold hos forskergrupper ved Vascular Biology Program (VBP), Harvard. Det samme var planlagt for 2020-21, men ble utsatt grunnet pandemien. ELSA/RRI-teamet sitt besøksprogram ble i 2020 gjennomført før epidemien. I 2019 gjennomførte vi CCBIO-VBP Research Meeting på Reykjavik, Island, et naturlig midtpunkt mellom Bergen og Boston. Overordnet mål for møtet var å styrke samarbeidet mellom CCBIO og Harvard-partnere og stimulere til nettverksaktivitet blant og mellom forskere og studenter. Det ble gitt gjensidige forskningspresentasjoner, undervisnings-sesjoner og workshops innen ELSA/RRI tema, biomedisin og pedagogikk. Tema fra ELSA/RRI-gruppen ble godt integrert i møteaktivitetene, og ga viktige innspill til det videre arbeidet med å integrere ELSA/RRI i alle INTPART- og forskerskole-aktivitetene. Flere nye internasjonale samarbeidsprosjekter ble initiert og felles utdanningsaktiviteter ble planlagt. Både CCBIO- og Harvard-kollegene opplevde stor nytte av den integrerte ELSA/RRI-komponenten, og vi anser møtet for å ha vært en suksess. I desember 2020 avholdt vi workshopen «Applying design principles to schematic figures». Av pensumutvikling vil vi gjerne nevne to bøker, utgitt i 2017 og i pre-print i 2021, med betydelige bidrag fra våre samarbeidspartnere. Videre har ELSA-delen av prosjektet gjennomført flere akademiske møter (S.Net Preconference on Ethics of Cancer; S.Net hoved-forelesning ved Harvard Professor Sheila Jasanoff; og en CCBIO spesial-sesjon om biomarkører på en S.Net konferanse). I 2020 har utarbeidelse av en oppdatert antologi om etiske og sosiale aspekter ved biomarkører for kreft vært et hovedfokus for ELSA teamet. «Cancer research: Ethical, economic and social aspects» (CCBIO903; 5 ETCS) er blitt avholdt en rekke ganger, sist høsten 2021. Kurset er det eneste i sitt slag i kreftforskerutdanningssammenheng i Norge, og gir viktige bidrag inn mot studentenes refleksjon rundt etikk, økonomi og andre samfunnsmessige forhold ift. eget forskningsprosjekt. Alle studentene som inkluderes i prosjektet blir integrert inn i pågående forskning med akademiske publikasjoner som planlagt sluttprodukt. Øremerket ekstern finansiering til INTPART-integrerte masterstudent-prosjekter (fra Olav Thon stiftelsen) gir mer ressurser til student-initiert forskning, hvilket gir synergier opp mot det INTPART-prosjektet. Prosjektet har utvikling av nye former for ekspertise i norsk akademia som langsiktig mål, eksempelvis integrering av pensum med fokus på generiske ferdigheter innen aspekter som berører etikk, juss og samfunn (ELSA). Prosjektet gir også dypere internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid, noe som forbedrer norske master- og PhD-studenters utdannelsesløp generelt, og generiske ferdigheter spesielt. Dette vil også forbedre studentenes muligheter for å skaffe seg samarbeidspartnere og vertskap for utenlandsopphold. Flere av våre internasjonale samarbeidspartnere er nå ansatt i bi-stillinger ved UiB, og bidrar inn mot CCBIO sine forsknings- og undervisningsaktiviteter og tar sikte på felles søknader om forskningsfinansiering der PhD- og masterstudenter utfører forskning og er tiltenkt medforfatterskap. Alt i alt føler vi oss sikre på at INTPART-prosjektet vårt øker sannsynligheten for at sterke forskningsresultater i Norge, innen relevante fagfelt.

Our project is focused on stronger integration of high-level research and education, and in actively bridging the divide between master- and PhD level education. It has contributed to making high-level educational efforts more interesting for high level researchers, who has established/improved courses and other educational activities at a level otherwise unattainable. This benefits master- and PhD students, with spillover to other groups. Stronger integration between biomedical curriculum and ELSA has clearly contributed towards development of new forms of combined- and cross disciplinary expertise. Short research stays supplement existing students exchange mechanisms, improving students' opportunities to acquire international partners, also resulting in efficient transfer of skills directly from high-level international research groups. Our project has increased the likeliness of strong research results occurring in Norway, in the short and long term.

Through this proposal, the Centre for Cancer Biomarkers CCBIO and two world class departments from the Harvard School of Medicine and Harvard Kennedy School aim to establish a long term partnership where excellent education is to be fully embedded in excellent research. Existing courses from CCBIO Research School will be developed to include lecturers from Harvard and new courses developed. All courses will be launched also on the master level, ensuring full integration of students from the Medical Student Research Program and other master level students. All students that have relevant backgrounds will be integrated into CCBIOs and the partners ongoing research with academic publications as the final goal. A high degree of student and faculty mobility will be established. This will result in improved education and the development of new types of expertise into Norwegian academia, e.g. ELSA curricula into the professional training of research education of tomorrows cancer physicians, researchers and policy-makers. It will also result in deeper research collaboration, which will in its turn improve the educational track of Norwegian master students. The increased contact and mobility will also improve the PhD students possibilities of getting collaborators and relevant hosts for their stays abroad. We will establish several adjunct positions with staff from our partners, paving the way for more joint applications for research funding for PhDs and students to perform research and being co-authors on papers. We expect that the closer collaboration with our partners will result in CCBIO becoming an even more attractive partner for industry actors. ELSA collaboration is also foreseen to continue and expand on dissemination and training with national and international health policy environments, including the European Union and the Council of Europe, thus strengthening the impact of CCBIO research and education well beyond the university community.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research