Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The burden of obesity in Norway: morbidity, mortality, health service use and productivity loss

Alternativ tittel: Byrden av fedme i Norge: helse, helsetjenestebruk og produktivitetstap

Tildelt: kr 6,8 mill.

Forekomsten av overvekt og fedme har økt de siste 30 årene. Likevel vet man lite om byrden av fedme i Norge og årsakssammenhengene er komplisert. Dette prosjektet utnyttet rike og unike registerdata i Norge kombinert med statistiske metoder som potensielt kan brukes til å estimere konsekvenser av fedme. Nasjonale registerdata ble koblet til store befolkningsstudier med opplysninger om antropometri, genetiske markører osv. Vi brukte genetiske markører i instrument variabel analyser og undersøkte om det kunne brukes til å studere kausaleffekter av overvekt på diverse utfallsvariabler. Vi satt sammen en tverrfaglig gruppe med ulik kompetanse på genetisk epidemiologi og helseøkonomi. Det ble ansatt en PhD og en PostDoc. Prosjektdeltagerne har publisert flere artikler i fagfellevurderte tidsskrift og deltatt på diverse konferanser. Nylige resultater har også fått en del medieoppmerksomhet. PhD-stipendiaten har fullført doktorgraden. Vi fant at økte fedme og overvekt sannsynligvis vil lede til økt press på helsetjenesten. Men de effektene vi fant var noe mindre enn tidligere studier viser. Videre fant vi at en økt kroppsmasseindeks reduserer inntekten til kvinner, men ingen effekt for menn. En del analyse ble også gjort på validiteten av analysestrategien vår. Vi kunne ikke endelig konkludere med at bruk av gener i instrumentvariabelmodeller er en valid måte å beregne kausale effekter av overvekt og fedme på ulike utfall.

Obesity levels have escalated dramatically the past 30 years resulting in increased disease burden and major cost consequences. Nevertheless, little is known about the burden of obesity in Norway, and the identification of causal patterns is complex due to the multidimensional concept of obesity. We will use the rich and unique infrastructure for health data research in Norway along with improved statistical methods to provide comprehensive and valid estimates of the burden of obesity in Norway. Linking national register data to large scale population studies that contain obesity measures and genetic markers provides an exceptional research opportunity in a global perspective. Furthermore, applying genetic markers in instrumental variable analyses may advance causal inference by avoiding residual confounding and reverse causality. The aim of our project is to study the impact of obesity on morbidity, mortality, health service use and social insurance benefits in Norway. Two sets of analyses will be conducted. Firstly, we aim to gain an understanding of the total burden of obesity in Norway by estimating individual trajectories and cost of illness by different demographic and social characteristics. Secondly, we aim to assess the causal impact of obesity on health and health service use by the use of genetic markers as natural experiments. To achieve this we have assembled an interdisciplinary team of complementary strength, primarily from two institutions in Norway consisting of genetic epidemiology and health economics. Our results will be important to inform future health policies and obesity prevention strategies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol