Tilbake til søkeresultatene

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

FACCE MACSUR 2: Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security

Tildelt: kr 7,0 mill.

MACSUR ble etablert som et nettverksprosjekt i 2012 med 73 institusjoner fra 17 land for å studere hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke europeisk matproduksjon og matsikkerhet. (www.macsur.eu). I perioden 2012- 2015 (MACSUR1) deltok Bioforsk, NILF og Institutt for husdyr og akvakulturforskning ved NMBU som et norsk konsortium i de tre tematiske nettverk med modellering av planteproduksjon (CropM), husdyrproduksjon (LiveM) og handel og økonomi (TradeM). I perioden 2015 - 2017 (MACSUR2) har det norske konsortiet representert av NIBIO og NMBU fortsatt forskningssamarbeidet i disse tre nettverk. I denne perioden har det vært lagt mer vekt på samarbeid og analyser mellom de tre nettverkene. I modellering av fremtidig planteproduksjon (CropM) har det inngått arbeid med å inkludere effekt av ekstreme episoder i modellene. Et endret klima med våtere og varmere vær kan også påvirke forekomsten av ugras, plantesykdommer og skadedyr. Vi har deltatt i aktiviteter om hvordan en kan øke avlinger og redusere avlingsgapet mellom faktisk oppnådde avlinger i grovfor og kornproduksjon og mulig avlingspotensialet. Arbeidet har inkludert en ledende rolle i å kvantifisere avlingsgapet fra Europeiske grasarealer. Vi har utviklet en norsk modell (BASGRA) for simulering av fôrgrasproduksjon i nordlig klima som inkluderer effekt av vinterstress på avling og avlingsvariasjon. Vi har også utviklet en ny metode for bruk av modellsimuleringer for å hjelpe planteforedlere med å prioritere foredlingsarbeidet utifra hvilke egenskaper som vil bli viktige i fremtidig klima. Ettersom både sommer- og vinterklima vil bli endret i forhold til i dag, er det viktig å ha modeller som kan håndtere ekstreme episoder i alle årstider, og vår grasmodell er unik i så måte. I modellering av fremtidig husdyrproduksjon (Live M) har det vært en ledende rolle i aktiviteten «dyrehelse, sykdommer og produktivitetsendringer og deres effekter på utslipp av klimagasser» og deltagelse i produktivitetsanalyser på gårdsnivå. Beregnet klimagassutslipp er sammenlignet for fire ulike gårdsmodeller. Vi har ledet et arbeid som har påvist reduserte klimagassutslipp pr kg produsert melk (3,7 %) ved å forbedre dyrehelse og redusere sykdom som mastitt hos melkeku. Det er arbeidet med å kartlegge tilgjengelige fôrgrasmodeller som inneholder funksjoner for simulering av fôrkvalitet, beskrive hvordan funksjonene ser ut i ulike modeller og diskutere hvilke kvalitetsvariabler som en bør prioritere i forhold til modellering av fôrkvalitet og grovfôrbasert husdyrproduksjon i fremtidig klima. Det er også arbeidet med modellsammenlikninger for å identifisere styrker og svakheter hos ulike modeller, utvikling av de enkelte modellene og bruk av modellensembler til å simulere fremtidig fôrkvalitet i ulike produksjonssystemer og regioner. Herunder inngår utvikling av vår norske modell BASGRA slik at den kan simulere fiberinnhold og fordøyelighet i tillegg til dagens simulering av proteininnhold. I modellering av økonomi og handel (Trade M) er det arbeidet med forbruksvaner og utslipp av klimagasser, deltagelse i regionale case studier med økonomiske modeller samt studier med dynamisk stokastisk kopling av værdata og matvarepriser. I analysearbeidet har det inngått beregninger av usikkerhet når det gjelder klima og økonomiske støtteordninger og effektanalyser for europeisk jordbruksproduksjon. Det er gjennomført en norsk case studie av fremtidig norsk matproduksjon med kobling av modeller innenfor planteproduksjon, husdyrproduksjon og økonomi. Modellstudien har hatt fokus på effekter av klimaendringer for fôrproduksjon, klimagassutslipp og økonomi på norske melkebruk og viser store forskjeller i utslipp fra ulike lokaliteter. Et viktig aspekt har vært å lage koblinger mellom de forskjellige modellene for å kunne utforme og analysere helhetlige og konsistente scenarier. I oppfølgingen vil det utformes scenarier som også brukes i de andre internasjonale case studiene i MACSUR for å kunne sammenligne resultater på tvers av regioner. Som en del av MACSUR nettverket har norske forskere deltatt i utveksling til andre Europeiske partnere i totalt 24 måneder. Finansieringen fra Norges Forskningsråd har også støttet konferanser og workshoper i MACSUR nettverket. Kontakter: Mats Hoglind (Crop), Laila Aass (Livestock), Klaus Mittenzwei (Trade), Lillian Øygarden (konsortiet).

FACCE MACSUR focuses on modeling European agriculture with climate change for food security. The work is organized in three themes network on crop, livestock and trade modeling. The partnership consists of 73 partners from 17 countries all over Europe. The overarching challenge is to develop a pan-European capability in the development, use and interpretation of models to perform risk assessments of the impacts of climate change on European agriculture. Bioforsk, NMBU-IHA and NILF have formed a national, Norwegian consortium to address the tasks in FACCE MACSUR. The consortium consists of experts covering the three main disciplines/research themes of the Knowledge-Hub: Crops, Grasslands and Livestock, and Economics and Trade. The consortiums goal is to build a research capacity to increase the understanding of climate change impact on the agriculture and food security. We aim at identifying risks under future climate and production scenarios from a crop, animal, and socio-economic perspective. This will result in increased knowledge about the regional distribution of food production and trade patterns. Interdisciplinary linking of different research themes within the consortium will be a key aspect to reach this goal. International networking within the JPI-FACCE will serve an important role to set the Norwegian risks assessments scenarios in an international context. Specific activities will be organized within the disciplinary themes where collaboration is already established with expected JPI-FACCE participants from other countries. The consortium will also contribute to national information spreading about activities and results and aim at being a link to other national research institutions. The consortium will contribute to international workshops for the Knowledge Hub to fulfill Norway's special committments. Contacts: Mats Höglind (Crops and FACCE-MACSUR), Laila Aass (Livestock) Klaus Mittenzwei (Trade) Lillian Øygarden(Consortium).

Budsjettformål:

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Finansieringskilder