Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utfordringer ved gjennomføring av en nødslep operasjon

Tildelt: kr 0,15 mill.

Slepeoperasjoner gjennomføres som del av en rekke marine operasjoner. I forbindelse med planlagte slepeoperasjoner har en sett at endringer i vær fører til at slike operasjoner ender som katastrofer (russisk jack-up rigg Kolskaya og flyteriggen Kulluk). Også i forbindelse med slep som følge av motorhavari har en hatt hendelser hvor endringer i værforhold har ført til brudd i slepeline og behov for nødevakuering av mannskap. Et slikt eksempel er slepet av fiskefartøyet Kamaro i oktober 2012 hvor kystvaktfartøyet KV Harstad måtte la slepet gå på Finnmarkskysten. Sammen med Kystverket arrangerte MARINTEK en slepeworkshop i Tromsø høsten 2014. Her ble det pekt på behov for videre erfaringsdeling fra slepeoperasjoner i dårlig vær og endringer av fartøydesign som kunne gjøre kopling av slepeliner for nødslep enklere og sikrere når skip hadde store bevegelser og fare for vann på dekk. Målet for hovedprosjektet som skal spesifiseres er å redusere risiko for tap av menneskeliv, skader på operativt personell, miljøforurensning som følge av forlis eller grunnstøting samt og begrense skadeomfang på skip/offshoreenheter. Hovedmålet skal nås gjennom prosjektarbeid som oppfyller en rekke delmål. Disse vil fastsettes gjennom forprosjektarbeidet. En foreløpig liste av mulige delmål inneholder disse elementene: - Dele erfaring fra slep under krevende miljøforhold - Avklare årsaker til at planlagte slep endte med forlis eller grunnstøting - Gjennomgå og forbedre metoder for å kople opp slep under vanskelige værforhold - Foreslå endringer i skipsutrustning i forhold til evne til å bli slept under vanskelige værforhold - Foreslå data som skal gjøres tilgjengelig på bro for vakthavende navigatør - Avklare eventuelle behov for kompetansefremmende tiltak for nøkkelpersonell som gjennomfører slepeoperasjoner under vanskelige værforhold. Gjennom forprosjektet skal disse og andre faktorer som har interesse for næringslivet diskuteres og prioriteres inn mot en hovedprosjektsøknad.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2