Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Expertization of public inquiry commissions? Democracy and good governance in a Europeanized administrative order

Alternativ tittel: Ekspertifisering av offentlige utredninger? Demokrati og godt styresett i et europeisert politisk-administrativt system

Tildelt: kr 9,5 mill.

Offentlige utredninger er en viktig del av offentlig politikk og forvaltning i de nordiske landene. Tidligere forskning har vist hvordan offentlige utredningsutvalg dels fungerer som en forlengelse av forvaltningen, dels er en måte å involvere interessegrupper i politikkutforming på, og dels bringer ekspertråd og forskningsbasert kunnskap inn i politiske prosesser. Endringer i vilkår for styring og demokrati utfordrer imidlertid offentlige utredningers tradisjonelle rolle. Både ekspertifisering, den økte bruken av eksperter og ekspertise i politikk og administrasjon, og europeisering, tilpasningen av nasjonale institusjoner og politikk til europeiske normer og institusjoner, setter utredningsinstituttet under press. Disse prosessene reiser grunnleggende spørsmål knyttet til offentlige utredningers virkemåte og legitimitet: overlates utredningen av politiske problemer og løsninger i stadig større grad til en elite av nasjonale og internasjonale eksperter? Bidrar ekspertifisering og europeisering til å svekke demokrati og beslutningskvalitet? EUREX har studert to hovedspørsmål knyttet til det norske utredningsvesenet, med fokus på Norges offentlige utredninger (NOU): 1) Hvordan har NOU-systemet forandret seg som følge av ekspertifiserings- og europeiseringsprosesser? 2) Hva er konsekvensene av disse endringene for mål om demokrati og godt styresett? Disse spørsmålene har blitt utforsket fra historiske, komparative, europeiske og normative perspektiver, og analysert ved hjelp av både kvantitative data og dybdestudier. Prosjektet har også sett på endringer i NOU-systemet over tid i lys av ekspertifisering og europeisering, på tvers av politikkområder. Gjennom prosjektperioden har det blitt etablert et nært samarbeid med forskere i Danmark, Sverige og Finalnd som har muliggjort sammenligning på tvers av nordiske land. EUREX finner at forskere i større grad nå enn før tar del i utredningsutvalg som utvalgsledere og medlemmer. Det skiller seg fra tidligere hvor det var overvekt av byråkrater og representanter for interessegrupper i utvalgene. Det er likevel få tegn til at embetsverkets kontroll svekkes. Departementene og den politiske ledelsen utøver aktiv styring av utvalgene blant annet via utvalgssekretariatene. Videre er det en tendens til at embetsverket og den politiske ledelsen lar politiske og strategiske hensyn være førende i sammensetningen av utvalg, såkalt "kirsebærplukking" av utvalgsmedlemmer. Gjennom undersøkelser av utvalgsrapportene, kan EUREX slå fast at det over tid har blitt en større bruk av forskning i utvalgsarbeid. Det er for eksempel flere siteringer av vitenskapelig arbeid i dagens utvalgsrapporter sammenliknet med tidligere. Det må legges til at vektleggingen av forskning er større innenfor noen politikkfelt, som finans, miljø og likestilling. Et annet funn er at mange NOU-prosesser er ganske lukkede før høringsrunden og i etterkant. Innenfor noen politikkfelt derimot, eksperimenteres det med større åpenhet underveis. Dette kan for eksempel være gjennom lekfolksdeltagelse og bruk av digitale plattformer. Til sist finner EUREX at retningslinjer, mandater og rapporter europeiseres. Forholdet til EU og europeisk integrasjon viser seg å være viktige spørsmål for mange utredninger.

EUREX har bidratt med faglige innsikter innenfor flere forskningsfelt om eksperters rolle i politikken. Prosjektet har bidratt til å løfte kunnskap og ekspertise som tema innenfor diskusjoner om den nordiske styringsmodellen og offentlig politikk. Det har også bidratt til faglig fornying ved å knytte sammen normative diskusjoner og empiriske analyser av ekspertenes endrede rolle i politikkutforming. NOU-databasen som prosjektet har etablert vil kunne brukes av andre forskere og studenter i fremtiden. Gjennom hyppig kontakt med beslutningstakere og populærvitenskapelig formidling, har EUREX bidratt til mer kunnskap og bevissthet innenfor embetsverk, politikk, interesseorganisasjoner og tenketanker om kanalene for kunnskapsbruk i politikken. Mer spesifikt har EUREX økt myndighetenes bevissthet om organisering og bruk av kunnskap i offentlige utredninger. For eksempel har innsikter fra EUREX påvirket Kommunal- og regionaldepartementets nye offisielle veileder for utvalgsarbeid i staten.

Public inquiry commissions constitute a core element of policy-making and governance in the Nordic countries. These commissions function both as an extension of public administration, as a way of including interest groups in policy formulation, and as a channel for incorporating expert advice in the decision-making process. Ongoing changes in the institutional conditions for policy-making, democracy and executive organization in Europe are however challenging the traditional role of inquiry commissions. In particular, expertization - the increasing reliance on experts and expertise in politics and public administration - and Europeanization - the processes in which national governance systems adapt to European-wide norms and EU bodies - are putting existing policy advice mechanisms under pressure and raise fundamental questions about the continued functioning and legitimacy of inquiry commissions as tools of democratic governance. 'Expertization of Public Inquiry Commissions: Democracy and Good Governance in a Europeanized Administrative Order' (EUREX) will study the Norwegian system of public inquiry commissions - NOUs (Norges Offentlige Utredninger). It will examine how the system has changed in response to expertization and Europeanization and its consequences for democracy and good governance. The project's multi-dimensional research design incorporates historical, comparative, European and normative dimensions. EUREX brings together an international and interdisciplinary team of scholars with strong academic credentials. EUREX' explicit policy orientation is reflected in the establishment of a forum composed of senior civil servants, interest group representatives and academics with experience from inquiry commissions who will discuss findings and policy implications and contribute to broad user-oriented dissemination. EUREX will contribute actively to public debates about the role of experts in politics and the changing character of Norwegian governance.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning