Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IKT-støtte for pasientmedvirkning

Tildelt: kr 0,50 mill.

Visjonen er pasienter og pårørende som aktive partnere i valg og gjennomføring av behandling. «Pasienter og brukere skal få informasjon og støtte slik at de kan delta aktivt i beslutninger som angår dem.» Meld. St 10 (2012-2013) Grunnet en grunnleggende informasjonsasymmetri i dagens behandlingssituasjon, hvor behandler sitter på historikk og fagkunnskap som ikke er tilgjengelig for pasientene, opplever mange pasienter ikke en reell medbestemmelse i egen behandling. Vårt mål med dette prosjektet er å utvikle nye IKT-systemer og prosesser og utforske hvordan disse kan bringe reell pasientmedvirkning til alle pasienter. Dette oppnås ved å kombinere eksisterende og nye datakilder for pasientdata, til en helhet som kan brukes av pasienter og behandlere for å sammen planlegge og gjennomføre behandling. Pasientenes egne registreringer og observasjoner kan da sees sammen med kliniske observasjoner og behandlernes fagkunnskap. Vi har i Norge hatt et spesielt politisk fokus på pasienters medbestemmelsesrett, som i liten grad gjenspeiles i fagsystemene våre, men gir oss et godt utgangspunkt for dette prosjekt, jf. pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 3: «Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.»

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon