Tilbake til søkeresultatene

LÆREEFFEKT-Lærertetthet og læringseffekt

Two Teachers in the Class: Increasing the Opportunities to Differentiate Literacy instruction

Alternativ tittel: To lærere i klasserommet: økt handlingsrom for tilpasset leseopplæring

Tildelt: kr 29,1 mill.

Lærertetthet er et tema som engasjerer mange. Det synes opplagt at elevenes læringsutbytte vil øke dersom lærertettheten økes. Flere studier viser imidlertid at økt lærertetthet alene, har liten effekt på hvor mye elevene faktisk lærer. Det som avgjør læringsutbyttet til den enkelte elev, ser ut til å være hvordan lærerne utnytter det handlingsrommet de får ved økt lærertetthet. I dag legges det føringer for høy lærertetthet, men ingen føringer for hvordan dette skal påvirke innholdet og organiseringen av undervisningen. Slik står skolen i fare for å gå glipp av de mulighetene økt lærertetthet kan gi, særlig i form av tilpasset opplæring. Two Teachers undersøker om systematisk arbeid med skolebasert kompetanseutvikling og implementering av forskningsbaserte undervisningstiltak fører til at lærerne blir bedre til å utnytte at de er flere lærere i klasserommet, og om elevene dermed lærer mer og trives bedre i klassen. Two Teachers er en gruppe-randomisert kontrollert studie av elever i 300 klasser på 150 skoler fra 9 fylker i Sør-Norge. På hver skole var det en tiltaksklasse og en kontrollklasse. Deltagerskolene fikk midler til å ansette en ekstra lærer i lese- og skriveopplæringen fra august 2016, og denne lærerressursen fulgte tiltaksklassen gjennom 1. og 2. trinn. Lærerressursen ble lagt til norskfaget som har hovedansvaret for lese- og skriveopplæringen. Den ekstra lærerressursen utgjorde 8 x 45 minutter undervisning i uka, samt for- og etterarbeid knyttet til disse timene. 100 av de 150 skolene arbeidet i tillegg med skolebasert kompetanseutvikling basert på Språkløyper. Dette gir oss mulighet til å undersøke individuelle og komplementære effekter av økt lærertetthet i form av tolærerundervisning og arbeid med skolebasert kompetanseutvikling. Kvaliteten på implementeringen av intervensjonene har vært fulgt opp på ulike måter. Lærerne har svart ukentlig på om den ekstra læreren var til stede i alle de avtalte undervisningstimene (gjelder alle tiltaksklasser), omfanget av skolebasert kompetanseutvikling (gjelder alle klasser i gruppe 2 og 3), og hvorvidt undervisningen var gjennomført i tråd med føringene som er gitt (gjelder tiltaksklasser i gruppe 3). En gang i året har skoleledere rapportert om bruk av ressurser og om skolens arbeid med skolebasert kompetanseutvikling. Elevene er kartlagt 5 ganger i løpet av prosjektet. Elevene ble kartlagt i en 1: 1 setting ved skolestart og ved slutten av 1., 2. og 3. trinn. I tillegg er det innhentet resultater fra gjennomføring av nasjonale prøver på 5. trinn. Lærerne i prosjektet besvart flere spørreundersøkelser. Temaene har blant annet vært undervisningspraksis, læringsmiljø, og erfaringer med samundervisning. Vi har i tillegg gjennomført observasjoner og intervjuer i tolærerklasserom. De første resultatene fra prosjektet er ventet publisert i 2021. Videre informasjon om Two Teachers finnes på: http://lesesenteret.uis.no/two_teachers/

To increase teachers' opportunities to meet the learning needs of the individual student, The Educational Act lays down that municipalities should ensure a particular high teacher-student (T-S) ratio in Norwegian and Mathematics in years 1-4. Several international studies suggest that merely increasing the T-S ratio has limited, if any, effect on student learning. Hence, Norway may be missing a key opportunity to exploit the potential of increased T-S ratio as we currently don't support teachers in how to use the resources. In this project, we investigate if increased knowledge about literacy instruction and implementation of carefully developed instructional approaches can boost the effect of increased T-S ratio. We do this in a large randomized controlled trail (RCT) in 150 schools and 300 classes. Moreover, we supplement the RCT with studies of teaching practices. The project has three sub-projects. In sub-project 1: Literacy Instruction Effect Study, we investigate effects of a systematic approach to school-based development of literacy instruction and and implementation of carefully developed instructional approaches. In sub-project 2: T-S Ratio Effect Study we investigate effects of increased T-S ratio across school-based developmental and instructional approaches. In sub-project 3: Teaching practices we investigate resulting teaching practices and teachers' experiences of how increased TS-ratio has affected their teaching practices.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

LÆREEFFEKT-Lærertetthet og læringseffekt

Finansieringskilder