Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

OPTIMAL BRUK AV ROGNKJEKS TIL AVLUSING AV OPPDRETTSLAKS

Alternativ tittel: OPTIMAL USE OF LUMPFISH FOR DELOUSING OF FARMED ATLANTIC SALMON

Tildelt: kr 8,0 mill.

Alle hovedaktiviteter i prosjektet ble gjennomført som planlagt. I hovedaktivitet 1 ble det arbeidet med hente ut ulike komponenter av GnRH systemet hos rognkjeks og vi har skissert metoder for styrt reproduksjon hos arten med hjelp av lysperiodestyring. De ulike endokrine komponentene for styring av kjønnsmodning er nå isolert og klar for videre utprøvinger. Vi kan konkludere at vi har funnet en sterk kandidat for den GnRH-reseptor som er viktigst for kjønnsmodning i rognkjeksen, og den kan indikere når behandling med GnRH-analog kan være mest effektiv. I hovedaktivitet 2 har vi undersøkt standard (SMR) og maksimum (MMR) metabolisme hos rognkjeks. Resultatene har praktisk nytteverdi med tanke på beregning av oksygenbehov i yngelanlegg under ulike forhold. I hovedaktivitet 3 har vi utviklet nye genmarkører for rognkjeks samtidig som vi har avdekket flere viktige forhold for kvalitetsstyrt produksjon og bruk av rognkjeks. I hovedaktivitet 4 har vi gjennomført flere stor-skala forsøk som et ledd i optimal bruk av rognkjeks under normale produksjonsforhold. Stor-skala forsøk viser klart at rognkjeks kan holde nivået av kjønnsmodne hunnlus og skottlus på et nivå som er likt eller lavere enn ved forsøksstart

LUSINFER prosjektet har tatt for seg problemstillinger som er høyst aktuelle for hele den norske oppdrettsnæringen. Oppdrettsnæringen i Norge gjennomfører for tiden en rekke tiltak for å bekjempe lakselus, deriblant utvidet bruk av rensefisk. Nylige funn fra tidligere og pågående FoU prosjekter har i LUSINFER blitt optimalisert for å oppnå størst mulig avlusingseffekt med rognkjeks. Prosjektet er derfor av stor betydning for oppdrettsnæringen i hele landet. Effektiv biologisk avlusing vil også bidra sterkt til positiv omdømmebygging for hele den norske oppdrettsnæringen. LUSINFER prosjektet representerer ett helt nytt felt innen forskningen på norske oppdrettsarter, og prosjektet vil derfor hjelpe FoU deltakerinstitusjonene å opprettholde en sterk posisjon, samt å utvide sin kompetanse for kontinuerlig å utvikle bedriftene.

De siste årene har det vært kraftig fokus på det økende lakselusproblemet i norsk oppdrettsnæring. Lakselus forårsaker store økonomiske tap for næringen i form av tapt tilvekst, økt dødelighet, tapt fôr, sekundærinfeksjoner og nedgradering. De økologiske konsekvensene er også betydelige. For å vinne over lakselus i et langsiktig perspektiv er det viktig å vurdere alle virkemidlene i en total bekjempelsesstrategi. Interessen for å bruke rognkjeks som rensefisk har økt sterkt de siste par årene, hovedsakelig fordi de første livsstadiene er enklere å kontrollere enn hos andre rensefiskarter, og fordi den er aktiv som lusespiser ved lavere temperaturer enn leppefisk. Oppnådde resultater i små-skala merdforsøk med laks og rognkjeks viser helt klart at rognkjeks har stort potensial som lusespiser og kan oppnå opp mot 97 % avlusing av voksne hunnlus på laks (Imsland et al. 2014a, b, c). Produksjon av rognkjeks er i all hovedsak basert på villfanget stamfisk. En har derfor ikke utviklet gode protokoller for hold av oppdrettet stamfisk og styrt reproduksjon, noe som er en forutsetning for å oppnå genetisk baserte forbedringer. Videre er sikring av grunnleggende miljøforhold som har betydning for vekst, naturlig utvikling og respons på miljøstimuli og fiskevelferd hos rognkjeks av fundamental betydning for at bruk av rognkjeks skal være bærekraftig alternativ. Optimalt stamfisk- og yngelhold vil så munne ut i kvalitetsstyrt produksjon av rognkjeks som lusespisere. Dette vil kreve uttesting av egenskaper som kan være både genetisk betinget og miljømessig påvirket. Det foreslåtte LUSINFER prosjektet tar derfor for seg videre utvikling av protokoller for hele livssyklusen av rognkjeks gjennom systematisk arbeid med optimalt stamfiskhold, optimal yngeloppdrett og effektiv bruk av rognkjeks i merder med laks. Prosjektet vil danne et fundament for miljøvennlig og bærekraftig alternativ for avlusing av laks i oppdrett.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning