Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Opprinnelsestesting av fiskemel

Alternativ tittel: Authenticity testing of fishmeal

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektet var basert på en eksisterende tjeneste fra ORIVO AS til produsenter av omega-3 fiskeoljer hvor opprinnelsen til oljen kan spores gjennom en laboratorietest. Tjenesten selges som en sertifisering for ærlige produsenter og merkevareeiere som ønsker å dokumentere ektheten av deres produkter. Prosjektet bygget videre på resultater fra et forprosjekt som ble utført i 2015 og 2016, som hadde vist at det kunne være mulig å trekke ut fettfraksjonen fra fiskemel og bruke en modifisert versjon av laboratorietesten (basert på 13C NMR) for å dokumentere ektheten av fiskemel. Hovedmålet med det nye forskningsprosjektet var derfor å evaluere bruken av 13C NMR for autentisering (art og geografisk opprinnelse) av ulike typer fiskemel.Inkludert i prosjektet var også undersøkelse av siste generasjon DNA-baserte analyser for samme formål. Gjennom prosjektperioden har rundt 1300 prøver av fiskemel og fiskeolje blitt samlet inn fra en rekke regioner og arter. Hovedfokus har vært på laks, ansjos og sardiner fra henholdsvis Norge / Chile, Peru og Marokko. Denne prøveinnsamlingen har vært avgjørende for å kunne etablere en database med referanseprøver for NMR-delen av prosjektet, samt for å ha referanseprøver for DNA-analysene. I tillegg har det vært brukt mye tid på å samle markedsinformasjon om forsendelsesruter av fiskemel for å forstå hvordan tjenesten som skal utvikles kan gi verdi til næringen. Disse undersøkelsene har ført til en hypotese om at stedet i verdikjeden der det er mest sannsynlig at forfalskning kan skje, er hos mellommenn, som kjøper flere forskjellige ingredienser fra produsenter, lagrer dem og selger dem videre til produsenter av ferdige fôrprodukter som kjæledyrmat. Under lagring kan blanding av råvarer forekomme, bevisst eller ved uhell. På bakgrunn av dette ble det konkludert med at aktørene som er mest interessert i en laboratorietest for å dokumentere ektheten av fiskemel ville være enten produsenter av fiskemel, eller produsentene av de ferdige produktene. Samlet sett viste resultatene fra det NMR-relaterte arbeid at nøyaktig klassifisering av fiskemel er generelt mer utfordrende enn for marine oljer. For noen kategorier, som laks, er nøyaktigheten av teknologien tilstrekkelig, men for andre er det nødvendig med utvikling. En slik ytterligere utvikling var imidlertid utenfor rammene til dette prosjektet. Resultatene fra de DNA-baserte analysene viste at det er mulig å utvikle en test som nøyaktig kan kvantifisere en enkelt art i en fiskemelblanding, og dette har blitt oppnådd for noen få utvalgte arter. Metabarcoding viste lovende resultater som et verktøy for å avdekke hvilke arter som er tilstede eller fraværende i mer komplekse blandinger som fôrprodukter.

Prosjektet har hatt følgende effekter - Kompetanseøkning innen aktuelle fagfelt hos både ORIVO og alle involverte FoU-partnere - ORIVO har utviklet en ny kommersiell tjeneste, og flere selskaper benytter seg pt av denne - Økt fokus på juks i den marine ingrediensindustrien - En nytt forskningsprosjekt for å kunne opprinnelsesteste ferdige fôrprodukter er igangsatt

En stadig større andel av forbrukerne er svært opptatt av helseverdien i maten vår. Bevisstheten omkring hvor maten kommer fra og hvordan den er fremstilt, altså hvor bærekraftig den er, har også fått økt fokus blant forbrukerne. En rekke matskandaler de siste årene har ført til større behov for å sikre forbrukerne mot matjuks, og myndigheter og forbrukerorganisasjoner har derfor et stort fokus på sporbarhet gjennom hele verdikjeden i matproduksjon. Prosjektet bygger på et forprosjekt gjennomført våren 2015 (Ref nr. 245953, støttet av RFF Midt-Norge), og den overordnede ideen omhandler det å utvikle en kommersielt tilpasset laboratorietest som gjør det mulig å spore opprinnelsen av en fiskemelprøve tilbake til hvilke(n) art(er) den består av, og hvor i verden den er fangstet. Bakgrunnen for ideen er en teknologi som har blitt utviklet av SINTEF Fiskeri og Havbruk over flere år, kombinert med tydelige signaler fra aktører i både fiskemel- og fiskefôrinindustrien om at det er et behov for en slik tjeneste for å sikre råvarekvalitet og mattrygghet. Dagens løsninger for sporbarhet baserer seg på papirdokumentasjon utstedt av ulike lokale myndigheter, et system som gir store muligheter for juks. Sentrale FoU-utfordringer dreier seg om å utvikle en metodikk som gir lave nok deteksjonsgrenser for relevante arter i komplekse fiskemelblandinger, samt å kunne skille mellom mel fra fiskebestander med tilgrensende geografiske opprinnelse av relevans for næringen. Teknologien utvikles i tett samarbeid med store og viktige aktører i næringen, noe som er en viktig forutsetning for at den vil bli tatt i bruk kommersielt. Markedspotensialet for opprinnelsestesting av fiskemel er beregnet til 100 MNOK/år, noe som gjør det til et viktig marked for OmegaVeritas. For næringen vil verktøyet være verdifullt for å verifisere full sporbarhet gjennom hele verdikjeden, og dermed gi ærlige produsenter mulighet til å bruke dette i markedsføring etc.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø