Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og redusert matsvinn

Alternativ tittel: Improve packaging methods for increased shelf life of fish products and reduced food waste

Tildelt: kr 5,6 mill.

SeaPack-prosjektet har hatt mål om å bidra til økt bærekraft og redusert miljøbelastning. Prosjektet har rettet sine aktiviteter i ulike deler av verdikjeden. Ved å bidra til å løse sentrale utfordringer for norsk sjømatnæring, bidrar prosjektet også til å imøtekomme kravene om økt bærekraft og sirkulær økonomi. Dette har blitt gjort ved å studere effekt av prosesseringsmetoder, emballeringsløsninger og kjølemetoder for transport, emballeringsløsninger og materialvalg for forbrukerpakninger. Miljøberegninger har vært en del av prosjektet. Best mulig startkvalitet på filet er sentralt for å sikre tilstrekkelig holdbarhet, og et viktig bidrag for å hindre matsvinn. DNA-baserte analysemetoder er benyttet for å sjekke mikrobiologisk status på prosesslinjer og på produkt. Ny prosesslinje som gir økt filetutbytte samtidig som hygiene og mikrobiologisk kvalitet på råvare blir ivaretatt, er implementert hos SalMar. Prosesslinjen med større kapasitet gir mulighet for økt råstoffutnyttelse ved høyere øyeblikksfleksibilitet. Ved å øke filetutbyttet, kan man øke mengden filet som selges uten å bruke flere ressurser En økning i filetutbytte på 2%, reduserer klimagassutslippene tilsvarende 2 248 tonn CO2 per år, eller 1,6 ganger rundt jordkloden med et fullt passasjerfly. Miljøanalysene viser at fôr er den viktigste innsatsfaktoren. Innen sirkulærøkonomi er gjenbruk et viktig konsept. I SeaPack prosjektet har vi arbeidet med alternative emballasjeløsninger for transport av laks, primært i forhold til biltransport. Det har vært fokus på gjenbruksplastkasser (NLP kasse) hvor forbedringer i forhold til produksjon, bøylestyrke er gjennomført og nytt verktøy er implementert hos Lycro. I scenario analysert i SeaPack for transport av 22 kg fillet fra Frøya til Bodø, har NLP-kassen lavere klimagassutslipp enn eksisterende transportløsninger. Klimagevinsten skyldes i hovedsak gjenbruk av kasse. Transporteffektivisering ved bruk av tørris som alternativ til våtis er dokumentert, og bruk og produksjon av tørris er implementert hos SalMar. Analysene av miljøeffekten ved å endre fra våtis til tørris, er ikke entydige. Bruk av resirkulert plast er også testet for gjenbrukskassene. Plastkasser med ulik råvarekilde og andel resirkulert material (10 og 30%) er produsert og testet med tanke på styrke og migrasjon. Foreløpig resultater viser at 30% innblanding av resirkulert materialer ikke bidrar til redusert styrke og oppfyller også totalmigrasjonskravene ved 50% etanol. Ytterligere analyser (simulanter, betingelser og spesifikk migrasjon) må gjennomføres for potensielt å kunne benyttes til alle type næringsmidler. Når NLP-kassen lages av 10 og 30% resirkulert plast fremfor jomfruelig plast, reduseres klimagassutslippene fra produksjon med henholdsvis 7 og 21%. Arbeidet i SeaPack har bidratt til å redusere plastforbruket med 27 tonn for big batch og tilsvarende pakkemetoder for laksefilet hos SalMar. Dette tilsvarer en årlig reduksjon i klimagassutslipp på 122 tonn. Det er redusert tykkelse på film som er viktigst for reduksjonen. Optimalisering av emballeringskonsept for forbrukerpakninger har vært studert med tanke på flere aspekt; materialvalg og holdbarhet relatert til materialenes barriereegenskaper, bruk av resirkulerbare monomaterialer, fyllingsgrad i pakkene, bruk av aktive og intelligente løsninger (Tid-temperatur indikator KeepIt). Fyllingsgrad har noe effekt på mikrobiologisk og sensorisk kvalitet, men forskjellene er relativt små på slutten av lagringstiden. CO2-emitter bidro i dette studiet primært til redusert væsketap. Når det gjelder laksefilet i forbrukerpakninger viser foreløpige resultater at bruk av resirkulerbare materialer (monomateriale i skålene) gir tilsvarende produktkvalitet som lagring i sammensatte materialer. Pakkeforsøk med reelle betingelser er nylig gjennomført. Miljøvurderinger viser at klimagassutslipp per enhet fisk emballert reduseres når man øker mengden produkt i forpakningen. Dersom gass/produkt-forholdet reduseres fra 1,95 til 1,32, reduseres klimagassutslippene for emballasjen med 33%. Det å transportere mindre luft, vil også øke transporteffektiviteten. For å få innsikt i forbrukeres meninger og vaner knyttet til valg, bruk og avfallshåndtering av emballasje er det gjennomført forbrukerundersøkelse. Undersøkelsen er gjennomført med 305 deltakere i Oslo, Bergen og Trondheim og tok for seg laksefilet som case. Studiet viser at forbrukere anser aluminiumskål som mest tiltrekkende og praktisk, mens fiberbasert emballasje oppfattes som mest miljøvennlig. Samtidig er det under halvparten (49%) som bruker Alu-skålen ved tilbereding av fiskefileten og 45% som gjenvinner den. Det er nylig gjennomført en kvalitativ forbrukerundersøkelse som vil gi dypere innsikt i forbrukeres valg for emballasje av fiskefilet. Prosjektet arrangerte i mars et vellykket seminar for sjømat-/emballasjeindustri i Trondheim med ca. 50 deltagere.

Prosjektet har bidratt til viktig nettverksbygging, økt kompetanse og omdømmebygging for alle deltagere. Videre og mer spesifikt SalMar har økt råstoffutnyttelsen. Transporteffektiviteten er økt og transportkostnadene redusert med 1,8 mill NOK, ved å bytte til gjenbrukspasser (biltransport). Bruk av tørris ved flyfrakt har gitt en besparelse på 5 mill NOK. Plastforbruket er redusert med 27 tonn, det gir 20% kostnadsreduksjon (2,5 mill NOK) og en reduksjon av klimagassutslipp på 122 tonn CO2-ekvivalenter. Lycro har utviklet et nytt støpeverktøy og registrert varemerket Nopla Reline for gjenbrukskasser. De forventer en omsetningsvekst på 300 mill NOK. NLP har utviklet gjenbrukskasser av resirkulert materiale og fått verdifull innsikt i sjømatindustrien og nærliggende bransjer. Praxair har testet ny teknologi, og forventer at ny standard i bransjen vil gi økt verdiskaping. Tommen Gram, KeepIt, Marel og Multivac anses som attraktive samarbeidspartnere og foretrukne leverandører.

Prosjektets hovedmål er å oppnå økt bærekraft, lønnsomhet og redusert miljøbelastning relatert til matsvinn, materialforbruk og transport og frembud av sjømat. Prosjektet skal utfra et helhetsperspektiv bidra til verdiskaping og økt kunnskap hos deltagende bedrifter ved å studere metoder for økt utnyttelse av fiskeråstoff i produksjon, utvikle og implementere miljø- og økonomisk lønnsomme transport/distribusjonsløsninger, produkt- og forbrukertilpasset emballeringsløsninger og sikrere mattrygghet, kvalitet, og holdbarhet, som dermed kan bidra til redusert matsvinn. Arbeidet omfatter prosesseringsmetoder for økt råstoffutnyttelse og produktkvalitet. Økt utnyttelse av fiskeråstoff og dermed reduksjon av matsvinn, og samtidig sikre god hygiene og råvarekvalitet skal studeres og evalueres. Optimale transport- og emballeringsløsninger for å utvikle kompatible løsninger ved distribusjon og håndtering som også ivaretar produktkvaliteten, samt gir miljø- og økonomisk effektive løsninger, skal studeres. Til dette skal det også utvikles optimale kjøleløsninger til gjenbrukskasser som ivaretar produktkvalitet og mattrygghet, og som dermed også bidrar til redusert matsvinn. Optimale produkt- og forbrukertilpasset emballering vil være sentralt i prosjektet. Sammenhengen mellom emballeringsløsninger, transport/lagring relatert til produktkvalitet, holdbarhet og mattrygghet, samt forbrukeraksept vil bli studert. Dette gjøres for å utvikle produkttilpasset emballeringsløsninger til forbrukere som sikrer kvalitet, men som også samsvarer med forbrukerhåndtering, og som dermed kan bidra til redusert matsvinn. Det vil også bli gjennomført miljø- og ressursdokumentasjon på effekt av forbedringstiltak og endringer i produksjon/prosessering, emballering, distribusjon/transport og lagring etc. på miljø i et verdikjedeperspektiv. Prosjektet vil innebære innovasjon for hele laksenæringen, og kan også overføres til andre deler av sjømatbransjen og eventuelt landbaserte råvarer.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning