Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Miljøvennlig ektoparasittbehandling med ferskvann i sjøbasert lakseoppdrett; krevende maritim logistikkoperasjon på biologiens premisser

Alternativ tittel: Eco-friendly parasite treatment with freshwater in salmon farming; maritime logistics based upon biology

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektet har utviklet ionemodifisert sjøvann som er effektivt i behandling av laks mot lus og AGD. Dette vannet beholder en del av natriumsaltet, mens toverdige saltioner som Ca og Mg tas bort. I prosjektet er det dokumentert at effektive behandlinger kan oppnås i området 4 til 15 promille saltinnhold. Ionemodifisert sjøvann lages i et avsaltningsanlegg med NF membraner (Nanofiltrering). Anleggene gir lavere trykk og dermed lavere energikostnad enn tradisjonelle RO (omvendt osmose)anlegg. Tester av vannkvalitet versus effekt på lus og AGD er utført med In Vitro tester, karforsøk hos Sintef og feltforsøk i Irland hos kommersielle aktører. Det er fortsatt pågående tester med badebehandling i brønnbåt i Norge for å verifisere meget gode resultater oppnådd i karforsøk og feltforsøk i Irland. Prosjektet har utviklet vannlagringsløsninger som gir grunnlag for en storskala kommersiell bruk av ionemodifisert sjøvann som behandlingsvann til brønnbåt, intensivbehandling i presenning/tett merd eller som forebyggende behandling i merd.

Prosjektet har spesielt bidratt til å utvikle kunnskap innen følgende områder. - Utviklet kunnskap på sammenheng vannkjemi og effekt på parasittbehandling lus og AGD. Det er resultater som viser at kalsiuminnhold i vannet er av betydning. Salinitet som eneste kriterium på rett vannkvalitet er ikke en tilstrekkelig forklaring. Betegnelsen ionemodifisert vann er introdusert som betegnelse på den aktuelle vannkvaliteten.

Prosjektet ECTOREMOVER skal utvikle et helhetlig konsept for produksjon, lagring og bruk av ferskvann til ektoparasittbehandling av oppdrettslaks. Oppdrettsnæringen i Norge, og i andre lakseproduserende nasjoner, står i dag overfor store utfordringer knyttet til ektoparasitter (lakselus, Lepeophtheirus salmonis, og Neoparamoeba perurans, agens for Amøbe Gjelle Sykdom (AGD)). Ferskvann har vist seg som en god behandling mot ektoparasitter, men for mange oppdrettslokaliteter er avstand til nærmeste tilgjengelige ferskvannskilde for stor. Mange steder er heller ikke kapasiteten til den nærmeste ferskvannskilden stor nok til å forsyne de omkringliggende oppdrettslokalitetene. Derfor vil prosjektet sette fokus på avsalting av sjøvann ute ved oppdrettslokaliteten, for å sørge for tilstrekkelig beredskap inn mot ektoparasittbehandling av oppdrettslaks og for å begrense bruk av brønnbåtkapasiteten til frakting av ferskvann. Innledningsvis skal det gjøres laboratorieforsøk for å avgjøre hvilken kvalitet som stilles til det avsaltede sjøvannet, spesielt med tanke på salinitet og hardhet på vannet (innhold av Ca- og Mg-ioner). Videre vil det fokuseres på sikker og kvalitetsbevarende lagring av ferskvannet ved oppdrettslokaliteten. Det skal også utarbeides skånsomme metoder for å føre laks og ferskvann sammen for behandling, for å sikre god fiskevelferd. Avslutningsvis vil alle systemkomponenter settes sammen i en demonstrator, for å teste det helhetlige konseptet som er utviklet. Gjennom hele prosjektet vil det være fokus på i) Økonomi - lavest mulig kostnad for produksjon av ferskvann, ii) HMS - sikker konstruksjon som ikke setter resten av anlegget i fare, og iii) Vannkvalitet - bevare vannkvaliteten i alle ledd for å sikre en så god behandling som mulig.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning