Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Recycled aggregates from excavated materials used in road construction and concrete production

Alternativ tittel: Utvikling av resirkulert tilslag fra gravemasser til bruk i veibygging og betongproduksjon

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektnummer:

256506

Prosjektperiode:

2016 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

RESGRAM har gjennomført demonstrasjonsprosjektet i Liveien sammen med Stavanger kommune. Prosjektet ble ferdigstilt i november 2020. Resirkulert klimavennlig tilslag er benyttet i rørgrøft og i forsterkningslaget til veien som ligger over grøften. Setningsmålinger gjøres på 3 ulike dybdenivåer. Resultater fra de første 14 ukene viser tilfredsstillende ytelse fra materialene. RESGRAM har avsluttet et MSc prosjekt ved UiA der den mekaniske styrken til resirkulert tilslag ble målt hos Velde over lengre tid. Resultatene viste at produksjonen av resirkulert tilslag over tid var stabil. Resultater fra RESGRAM har blitt presentert på fagseminar om sirkulærøkonomi og gjenbruksmasser.

RESGRAM har økt kompetansen på resirkulert tilslag hos prosjektdeltagerne. Prosjektet har demonstrert ubunden og bunden bruk i fullskala, noe som kan bidra til økt bruk av klimavennlig tilslagsmateriale. Prosjektresultatene benyttes allerede i undervisning og veiledning av studenter innen byggfag. Resultatene viser også at beskrivelse av flere klasser av resirkulert tilslag med tilhørende kriterier i veinormalen, kan forenkle bruken i veibygging.

Gravemasser av jord og stein (løsmasser) fra forskjellige byggeprosjekter i urbane områder representerer en ressurs som ofte ikke blir utnyttet. Store volumer gravemasse blir hvert år deponert. Formålet med prosjektet er å utvikle resirkulert tilslag fra denne typen masser generert på Nord Jæren. Ved hjelp av forskningsbasert tilnærming så skal det resirkulerte tilslaget produseres med de samme egenskapene som naturlig tilslag. Dette er en nødvendig ambisjon for å møte markedsbehovet. Dette fjerner samtidig mye av skepsisen i markedet til at resirkulert tilslag har dårligere kvalitet enn naturlig tilslag på grunn av mulige fremmedkomponenter (f. eks. treverk, betongrester etc.), variasjon i mineralogi og muligheter for innhold av miljøfarlige stoffer. Resirkulert tilslag skal produseres i et moderne gjenvinningsanlegg som separer fremmedkomponenter, sikter ut fraksjoner, sedimenterer og feller ut uønsket finstoff og forurensninger, samtidig som tilslaget vaskes. FoU utfordringen ligger i å forstå og dokumentere hvordan variasjon i mineralogi og kjemiske-fysiske egenskaper til gravemasser påvirker egenskapene til resirkulert tilslag. Samtidig må separasjons og bunnfellingsprosessene videreutvikles for at målsetningen skal oppnås. Prosjektresultatene vil kunne brukes direkte i produksjonen av miljøvennlig resirkulert tilslag noe som øker konkurransekraften til produktene. Dette skaper også et vinn-vinn konsept for kunden fordi den leverer graveavfall og henter resirkulert tilslag på samme sted. Dette gir en betydelig transportreduksjon.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena