Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management

Alternativ tittel: Bedre livskvalitet ved kronisk smerte: bruk av person-sentrert e-helse design i læring og mestring

Tildelt: kr 19,1 mill.

Nesten en tredjedel av den voksne befolkningen i Norge lever med langvarige smerter, og slike smerter er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd. Nasjonale myndigheter, helsepersonell og pasienter etterspør nå et bedre tilbud for mennesker med langvarige smerter. Forskning viser at digitale programmer kan være nyttige for mennesker med langvarige helseutfordringer. Innen kronisk smerte er det imidlertid behov for mer forskning som kan bidra til å klargjøre hva som kan være mest effektivt, hva slags tiltak og program folk med kroniske smerter foretrekker, og hvordan slike tiltak best kan implementeres i dagens helsevesen for å være lett tilgjengelige ved behov. Formålet med dette prosjektet er å utvikle og evaluere et digitalt program for mennesker med kroniske smertelidelser, samt utforske muligheter for implementering av et slikt program til ordinær praksis. Nasjonale og internasjonale eksperter på området samarbeider i prosjektet, i nært samarbeid med mennesker med langvarige smerter og deres helsepersonell. Det at pasienter og helsepersonell er aktivt involvert i denne prosessen er avgjørende for å forsikre at det endelige programmet er utviklet i henhold til de faktiske brukernes egne ønsker og behov. Effektene av programmet vil bli målt gjennom innvirkning på funksjonsevne og velvære hos pasienter med kronisk smerte. Målet for prosjektet er at det ferdige programmet skal kunne tilbys til mennesker med kronisk smerte enten som et enestående tilbud, eller i tillegg til eksisterende behandling. Prosjektet har muligheten til å bidra til å forbedre helsetjenesten for dette store folkehelseproblemet, bidra til reduserte samfunnskostnader og fremfor alt bidra til bedre livskvalitet for mennesker som lever med kroniske smerter. Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker: 1) Design, utvikling og pilottesting av det digitale programmet 2) Utprøving av effekt i en randomisert kontrollert studie 3) Utforsking av faktorer relevant for implementering av det digitale programmet til ordinær praksis Prosjektet ble etablert i 2017 og startet med ansettelse av stipendiater og postdoktor, oppstartsmøter med samarbeidspartnere og innhenting av godkjenninger fra REK og personvernombud. Arbeidspakke 1 (Design, utvikling og pilottesting av e-helseintervensjonen) ble avsluttet i 2020. Først ble intervjuer gjennomført med pasienter (N=20), pårørende (N=5) og helsepersonell (N=12) med fokus på nåværende situasjon samt ønsker og behov knyttet til e-helseintervensjonen. Workshops ble også gjennomført med tilsvarende fokus. Datamaterialet fra intervjuer med pasienter og pårørende er publisert i 2019 og med helsepersonell i 2021. Selve utviklingen av løsningen (2018-2019) foregikk i flere iterasjoner og datamateriale fra utviklingsprosessen ble publisert i 2020. Resultater fra pilotstudien der 50 pasienter testet løsningen ble også publisert i 2020. Datamateriale fra intervjuer med deltagere etter piloten er analysert og vil bli sendt inn for publikasjon høsten 2021. Arbeidspakke 2 med gjennomføring av en randomisert kontrollert studie (RCT) startet oktober 2019. For å sikre god og bred rekruttering til studien har det vært arrangert møter og inngått avtaler ved ulike instanser som behandler pasienter med smerter (smerteklinikker, lærings- og mestringssentre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kommunalt frisklivstilbud, fastlege etc) i østlandsområdet. I forbindelse med COVIDpandemien ble rekrutteringen av deltakere til studien svært begrenset og forsinket våren 2020. Fra september 2020 tok rekrutteringen seg noe opp igjen gjennom bruk av videoløsninger og 266 deltagere er pr. september 2021 inkludert i studien til tross for forsinkelser på grunn Covidpandemien. I arbeidspakke 3 er det utarbeidet en systematisk litteraturoversikt (publisert i 2019) som har kartlagt hvilke implementeringstiltak (opplæring, informasjonsmateriell, lederforankring, engasjering av nøkkelpersonell, insentiver, osv) som er benyttet ved implementering av ulike e-helseintervensjoner, og hvilke av disse som har vært mest effektive. Videre vil arbeidspakke 3 følge opp RCTen med en prosessevaluering for å forberede for implementering av programmet til ordinær praksis etter studieavslutning. To workshops med dette fokus er gjennomført i 2021. Prosjektet har i tillegg til fem fagfellevurderte publikasjoner også vært presentert og publisert internasjonalt med fagfellevurderte postere på konferansene Society of Behavioral Medicine (SBM 2019) og Conference on the Science of Dissemination and Implementation in Health (SDIH 2018). I tillegg har flere muntlige presentasjoner blitt holdt på nasjonale og internasjonale møter og konferanser i prosjektperioden. På grunn av Covidpandemien har presentasjoner på konferanser og møter vært vesentlig begrenset i 2020-2021.

Chronic pain seriously affects public health in Norway, where as much as 30% of adults experience moderate-to-severe chronic pain, and chronic pain is the most common cause of sick leave and disability pension. National authorities and patients alike are calling for efficient new ways to improve health care for this large population, a call that the proposed study aims to answer. A growing body of research supports efficacy of e-health interventions in contributing to successful self-management of chronic illness. However, more research is needed to establish evidence and effectiveness for people with chronic pain. There is also a gap in knowledge on user perspectives in designing e-health interventions, and in factors facilitating implementation. Closing this gap is vital, and this project aims to do so through developing, testing and evaluating a person centered interactive e-health intervention to support self-management for people with chronic pain. The goal will be reached through 1) designing, developing and pilot-testing an e-health intervention, 2) employing a randomized controlled trial to evaluate the intervention in comparison with a control group, and 3) evaluating for sustained use of the intervention through qualitative examinations, cost-benefit analyses and implementation explorations. The project will use a person-centered approach, and the intervention will be developed through iterative processes and in close collaboration with patient representatives. The research team is well prepared for this project, and the alliance of interdisciplinary experts from leading national and international research centers, in close collaboration with user representatives, facilitates high quality science from development to testing and preparation for implementation. If effective, this intervention has the potential to contribute to better health care, reduced societal burden and most importantly to improved quality of life for people living with chronic pain.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester