Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promoting social innovation within institution-based elderly care

Alternativ tittel: Drivkrefter for sosial innovasjon i institusjonsbasert eldreomsorg

Tildelt: kr 10,0 mill.

Den kommunale, institusjonsbaserte eldreomsorgen står overfor flere store utfordringer de kommende årene som en følge av demografiske endringer, innføring av ny og kostbar teknologi, samt økte forventninger til tjenestene i befolkningen. Det overordnede perspektivet i vår studie er at sosial innovasjon utgjør et sentralt grep for å møte disse utfordringene som den institusjonsbaserte eldreomsorgen står overfor, og at tjenestene selv utgjør en viktig forutsetning for å lykkes med sosial innovasjon. Sosial innovasjon kan forstås som nye ideer som møter sosiale behov og som skaper nye sosiale relasjoner og løsninger. Sosial innovasjon legger vekt på samarbeid mellom ulike nivåer og områder. Dette prosjektet fokuserer på samarbeid innenfor institusjonen, mellom praksis, utdanning og forskning, og på tvers av geografi, både i Norge og mellom Norge og Danmark. Vår hovedproblemstilling er: Hvordan kan samarbeid mellom praksis, utdanning og forskning være drivkraft for sosial innovasjon innenfor institusjonsbaser eldreomsorg? Studien, som vi på norsk omtaler som "Sosial innovasjon i sykehjem" (SIS), inkluderer tre arbeidspakker som omfatter praksis, utdanning og vitenskapelig kunnskap. Datainnsamlingen har blitt basert på observasjon, intervju og spørreundersøkelser. Norske og danske forskere fra fem forskningsinstitutter og universiteter har gjennomført prosjektet i tett samarbeid med to utdanningsinstitusjoner og fem sykehjem. Formidlingen av forskningsresultatene vil skje gjennom til sammen 12 vitenskapelige artikler og tre bokkapitler i tillegg til et ressurshefte som er utviklet i tett samarbeid med de involverte sykehjemmene. Ressursheftet har arbeidstittelen "Hva er et godt sykehjem?". Vi har også presentert forskningsresultater på relevante konferanser og organisert workshop årlig for forskere, utdanningsinstitusjoner, pleie- og omsorgstjenesten og brukerorganisasjoner. Vi har arrangert lokale og nasjonale workshops og en sluttkonferanse for et større publikum i juni 2019.

Resultater fra delstudie 1a bidrar til større kunnskap om hvilken betydning en tilstedeværende og støttende ledelse har for innovasjonsprosesser i sykehjem, og tydeliggjør relasjonen mellom læring og innovasjon. Delstudien bidrar med spesifikk kunnskap fra sykehjem til den mer generelle litteraturen på dette feltet. Delstudie 1b viser at den nyutviklede metodikken gir rike muligheter til kunnskapsutvikling om sosial innovasjon som tidligere ikke var mulig. Delstudie 2 handlet blant annet om å utvikle et utdanningsprogram for norske studenter. Studentene opplever bruk av personsentret omsorg i praksis som en ny tenkemåte som er spennende og utfordrende, og trygger dem i forholdet til personer med demens. Her er det potensiale for at andre sykepleieutdanninger kan trekke veksel på programmet. Delstudie 3 kan ses som en modell for kunnskaps- og kvalitetsutvikling i samarbeid mellom ulike kunnskapsbesittere og -interessenter, ut over dette spesifikke feltet.

Within the institution-based elderly health care, there is a need for strengthening the services´ ability to meet the future´s increasing challenges. The primary aim of this proposed project is to identify how collaboration between practice, education and research-(the knowledge triangle)- can meet this challenge and promote social innovation within the service. Based on the project´s aim, three work packages have been designed, containing operationalized research questions, theoretical framework and methods. WP1 will provide new insight into conditions for and competence needed to succeed with social innovation within the field. WP2 will strengthen the link between the practice of health care services and educational institutions, through enhancing the practical part of the education. Two projects, focusing on improving practice and guidance for nursing students, will be looked into. WP3 will validate the research process, seen as a co-driven innovation in itself. Dissemination of knowledge is stressed in WP3 and will enable the project results to yield benefits for education, end-users, and service providers. The impact of the project is: 1) An innovation culture within the health care service, characterized by learning, and competence, 2) An education that prepares students to transform theoretical knowledge and practical skills into innovative practices, 3) A theoretical knowledge extending the understanding of social innovation within health care services, 4) A model of how collaboration between practice, education and research can promote social innovation within institution-based elderly care. The project will be carried out in close collaboration with Norwegian and Danish partners from five research institutes/universities, two educational institutions and five nursing homes. Nordland Research Institute will be the project owner. National Association of Public Health and Norwegian Nurses Organization represent the end-users in the project.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester