Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Geographic Distribution of Health Care - Regional differences in demand and supply, costs and quality (GeoHealth)

Alternativ tittel: GeoHelse - Geografisk fordeling av helsetjenester

Tildelt: kr 18,1 mill.

Det er betydelige regionale forskjeller i bruk av helsetjenester innenfor OECD-land, men vi vet lite om årsakene til og konsekvensene av dette. Det er viktig å forstå mekanismene bak de regionale forskjellene for å kunne utvikle politikktiltak som kan møte behovene til en aldrende, flerkulturell og relativt desentralisert norsk befolkning. Vi analyserer effekter av reiseavstander på regional fordeling av helsepersonell, på regional utnyttelse av helsetjenester, og på mulige regionale variasjoner i indikatorer for pasientenes helseutfall. Siden reiseavstanden og følgene av dette kan påvirkes av politikktiltak, kanskje lettest ved geografisk plassering av helsetjenester, vil våre analyser være direkte relevant for politikkutformingen. Å sikre kvalifisert helsepersonell og kunnskap om faktorer som bestemmer hvor de jobber geografisk, er viktig i møtet med den forventede økningen i behovet for helsetjenester for den aldrende befolkningen i de fleste OECD-land. Til analysene kombinerer vi flere store, norske registerdatasett. Vi vil bruke den geografiske plasseringen av bostedet til alle norske innbyggere og av helseinstitusjoner (sykehus, fastlege, etc.), og beregne reiseavstanden mellom stedene. Vi kjenner også utdannelse og arbeidssted, og vi har flere indikatorer på bruk av helsetjenester og helseutfall (konsultasjoner, sykehusinnleggelser, uføretrygd, sysselsetting, dødelighet, etc.). De rike dataene gjør det mulig å utnytte kilder til eksogen variasjon for å estimere kausale effekter. I prosjektet forsøker vi å hente lærdom og inspirasjon fra nasjonale og internasjonale forskere innen helseøkonomi, samt representanter fra brukersiden. Vi avholder derfor jevnlig workshoper der vi inviterer ledende forskere innen fagfeltet; fra andre fagmiljøer i Norge, samt Norden forøvrig og USA, i tillegg til leger med særlig kunnskap om det norske helsesystemet og dets potensielle utfordringer. Både inviterte forskere samt prosjektets egne forskere presenterer ved disse anledningene eget arbeid, og det blir satt av tid til å diskutere institusjonelle og metodiske utfordringer, samt mulige samarbeidsprosjekter. Resultatene våre viser at det er stor forskjell i totalbruk av helsetjenester mellom offentlige sykehus. Faktorer knyttet til sykehus forklarer rundt halvparten av denne forskjellen, mens resten kan forklares av pasientenes bakgrunn. Det er også stor geografisk variasjon i bruk av private sykehus finansiert av det offentlige. Fritt behandlingsvalg (FBV) ble innført i november 2015 og åpnet for at private tilbydere kunne søke om å bli godkjente leverandører av utvalgte behandlinger, for derigjennom å behandle pasienter for statens regning. Analysene våre viser at FBV benyttes nesten utelukkende av pasienter bosatt ved de store byene sør i Norge. Det er rimelig å knytte dette til den sterke geografiske konsentrasjonen av hvor de private tilbyderne har valgt å etablere seg. Vi finner også at personer som bruker FBV oftere er unge og har høyere utdanning. Forklaringene på dette er imidlertid mer sammensatt. Resultatene våre viser videre stor geografisk variasjon i kapasitetsbelegget ved fødeavdelinger. Vi finner at kvinner som kommer inn på fødeklinikker på mer hektiske dager får færre og mindre invasive behandlinger, og barna deres får minst like bra APGAR-skåre. Vi gjør også studier på primærhelsetjenesten. Analysene våre viser at pasienter benytter seg av nettsiden legelisten.no når de skal velge fastlege. Pasienter velger leger som har høyere rating, og det er særlig kvinner og pasienter med høy sosioøkonomisk status som benytter seg av onlineinformasjonen. Vi finner videre at antall besøk til fastlegen reduseres drastisk når barn fyller 16 og dermed må betale egenandel. Reduksjonen er størst for barn som bor nærme fastlegen sin. Det betyr at de med kort reiseavstand til tjenesteytere er mer sensitive til priser i helsetjenesten.

Substantial regional differences exist in the utilization of health care within OECD countries, but knowledge remains scarce on the causes and consequences thereof. Understanding mechanisms behind the regional differences is crucial to enable the construction of efficient policies to meet the surging needs of an aging, multicultural and relatively decentralized Norwegian population. We will provide policy relevant knowledge on effects of travel distances on regional distribution of health care personnel, on regional utilization of health care (primary and specialist) and on possible regional variation in indicators of patient recovery. Since travel distance and consequences thereof can be affected by policy, perhaps most easily by the geographic location of health care services, our suggested analyses will be directly relevant for policy design. Indeed, securing qualified personnel, and knowledge on what makes them allocate rurally, may be one of the most important challenges in meeting the expected surge in health care needs of aging OECD-populations. We will combine several population-wide, individual-level data registers to undertake these novel analyses. Using the exact geographic location of the home of all Norwegian residents and health care providers (hospital, office of one's general practitioner, etc.), we calculate travel distance between the locations. We also know everyone's education and where they work, and we have several (admittedly imperfect) indicators of health care utilization and health outcomes, by health care provider (consultations, hospitalizations, disability benefits, employment, mortality, etc.). The extremely rich data allow us to use plausibly exogenous variation and quasi-experimental methods to reliably estimate causal effects. The research team has extensive experience in undertaking top-quality research on these data registers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester