Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving Quality and Safety in Primary Care-Implementing a Leadership Intervention in Nursing Homes and Homecare

Alternativ tittel: Ledelse av kvalitet og sikkerhet i primærhelsetjenesten

Tildelt: kr 11,6 mill.

Ville du være komfortabel med å la dine foreldre være pasienter i primærhelsetjenesten, dersom ledere der manglet kompetanse og verktøy for å sørge for en sikker helsetjeneste? Dette er ofte tilfelle i norsk primærhelsetjeneste og det er et stort behov for å styrke kompetansen innen kvalitet og sikkerhet blant ledere i sykehjem og i hjemmetjenesten. SAFE-LEAD Primary Care prosjektet bygger på resultater fra et EU prosjekt (QUASER) og oversetter, implementerer og evaluerer et forskningsbasert kvalitets- og sikkerhets verktøy (QUASER-guide) i sykehjem og hjemmetjenester. Hovedformålet med studien er å bygge ledelseskompetanse innen kvalitet og sikkerhet blant ledere og derigjennom støtte deres arbeid med forbedring av tjenesten. Gjennom høy grad av brukermedvirkning og medforskning (7 medforskere) har prosjektet utviklet SAFE-LEAD lederguiden i både papir og elektronisk versjon og en tilhørende intervensjon. Intervensjonen ble pilotert i ett sykehjem og en hjemmetjeneste fra desember 2017 til februar 2018. En to-stegs ledelsesintervensjon ble gjennomført fra april 2018 tom mars 2019 i 4 sykehjem og 4 hjemmetjenester i 5 kommuner i 3 ulike fylker. Prosjektet måler effekten av intervensjonen på kvalitet og sikkerhet ved å se på forbedring i kunnskap, holdninger og praksis i sykehjem og hjemmetjeneste. Før intervensjonen (mars 2018)og etter steg 1 (oktober 2018) ble en online survey gjennomført. I tillegg gjennomføres intervju, observasjon og fokusgruppeintervju for å gjennomføre prosessevalueringen gjennom et helt år fram til intervensjonsslutt i mars 2019. Videre har prosjektet utviklet et kontekstkartleggingsverktøy for sykehjem og hjemmetjenesten som alle enhetene kartlegges etter over intervensjonsperioden. Resultatene viser at ledere anser SAFE-LEAD lederguiden og intervensjonen som et godt verktøy for å systematisere kvalitets og sikkerhetsarbeidet. Guiden bidrar til en klargjøring av begreper og skaper en struktur for snakke om kvalitet i et videre perspektiv enn knyttet til feil og avvik. Resultatene viser at det er avgjørende med ledelseskontinuitet for å få lykkes med bruken av guiden over tid. Guiden bidrar til å skape en refleksjonsarena som ledere har et behov for. Webversjonen av verktøyet foretrekkes og bidrar til å forenkle arbeidet. Det er fortsatt forbedringspotensial i å videreutvikle lederguiden. Videre har kontekstkartleggingsverktøyet blitt evaluert og revidert med en større grad av forklaring av bruk og formål og hvordan den over tid kan bidra til å kartlegge endringer som har betydning for intervensjoner. De norske resultatene har blitt sammenlignet med nederlandske resultat for å forstå betydningen av kontekst innen ledelse av kvalitet og sikkerhet. Disse har særlig sett på forståelse av kvalitet og sikkerhet i ulike nasjonale kontekster, geografisk lokalisering og kvalitetsutfordringer som kan relatere seg til distrikt/by lokalisering.

Prosjektet har bidratt til implementering og uttesting av et forskningsbasert verktøy for å støtte ledere i deres arbeid med kvalitet og sikkerhet. Prosjektet har bidratt til økt oppmerksomhet og kompetanse rundt kvalitet og sikkerhet for deltakerne og et bredere publikum gjennom målrettede formidlingsaktiviteter i prosjektet. Prosjektet har bidratt til ny teoriutvikling og til kontekstkartleggingsverktøy til bruk for både forskere og praksisfeltet. Prosjektet har bidratt til ny kunnskap om brukerinvolvering i forskning og styrket samarbeid mellom universitetsbaserte forskere og medforskere i praksisfeltet.

The SAFE-LEAD Primary Care proposal addresses a vital component of health services research i.e. the efficiency of measures to improve service quality and safety. The proposal addresses current gap in implementation research by focusing on the influence of contextual factors in determining the effect of an quality and safety leadership intervention for healthcare managers in primary care. The leadership intervention will implement the QUASER-guide, which is an evidence based quality improvement tool for healthcare managers,developed as part of the EU FP7 funded QUASER project. The guide is based on a longitudinal study of quality and safety practices in hospitals in five European countries. The overall aim of SAFE-LEAD Primary Care is to translate, test, evaluate, and measure the effects of the intervention on quality and safety improvement knowlegde, attitudes, and practices in nursing homes and homecare. In order to do so, we will conduct a mixed-methods study in 4 nursing homes and 4 homecare services in Norwegian municipalities (rural/city, large/small service providers). A leadership intervention will be tested in different primary care contexts including a KAP survey study (knowlegde, attitudes, practice) in all participating insitutions (8),and an indept qualitative case study in 4 institutions of quality and safety leadership processes and practices. The Norwegian results will be compared with Dutch results from similar QUASER-guide implementation projects in collaboration with merited Dutch researchers. The proposal builds on the expertise and research network already developed in the FP7 QUASER consortium (2010-2013)involving researchers from University of Stavanger,Erasmus University, Netherlands and patient and relatives as co-researchers in the research team. In addition the national stakeholders: the Patient Ombudsman Vestfold, and participants from 2 Centres for Development of Institutional and Home Care Services are partners in the team.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester