Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Open Transport Data

Alternativ tittel: Åpne Transportdata

Tildelt: kr 10,0 mill.

EU-direktivene PSI og Inspire sier at offentlige data skal være åpne, og ITS direktivet krever åpne transportdata. Intensjonen er at åpne data skal fremme innovasjon og gi nye tjenester og applikasjoner som samfunnet har bruk for. Så langt har dette skjedd i mindre grad enn forventet. Litteraturstudier viser at det er mange barrierer mot åpning av data og at mange data ikke publiseres. Samtidig viser studier at åpne data ikke benyttes i den grad som man håper på. Brukere av åpne data har problemer å finne og bruke dataene. Det er derimot få studier som gir kunnskap om hvordan data bør åpnes for at det skal være lett for de som skal lage nye digitale løsninger å finne, forstå og bruke dataene. Prosjektet har gitt kunnskap om dette og dermed bidratt til at ressurser brukt til åpning av data kan gi mer nytte. Databehov, forventninger, barrierer og suksessfaktorer relatert bruk av åpne data og hva som fungerer og ikke fungerer er kartlagt gjennom: ?Arbeid med scenarier på smart persontransport og på havneanløp for skip. Scenariene belyser behovet for åpne data og brukbarheten til eksisterende åpne data. ?Observasjoner av og erfaringer fra et stort studentprosjekt hvor en turplanlegger ble utviklet basert på data fra flere åpne datakilder. ?Intervju med Hackathon-arrangør med innsikt i problematikk rundt publisering og bruk av data. ?Fokusgruppe med brukere av åpne data. ?Intervjuer med brukere av åpne data. ?Nettbasert spørreundersøkelse mot brukere av åpne data. Resultater viser at utvalget av åpne data er begrenset og noe tilfeldig, og at det er mange barrierer som må overkommes. Det er ofte vanskelig å finne og forstå data og APIer. Det trengs bedre dokumentasjon samt metadata og eksempler. Brukernes behov for pålitelig tilgang til data er ofte ikke ivaretatt, bl.a. brukes ikke lisenser som tillater kommersiell utnyttelse av data. Prosjektet har etablert portalen OpenDataLab (http://opendatalab.no/). Dette er Web-sider som deler kunnskap om åpne data. Brukere av data gis råd om det å finne, evaluere og bruke åpne data i systemutviklingen. Dataeierne gis råd om hvordan de bør velge ut data for publisering, forberede og dokumentere data, definere og dokumentere APIer og publisere data. Portalen er basert på kunnskap fra kartleggingen beskrevet over og fra studier og utprøving av og eksperimentering med bl.a.: ?Prototype på katalogtjenester og datainnhøstere (basert på open source programvaren CKAN) for identifisering av relevante åpne data som er beskrevet ved hjelp av metadata. ?Prototyper på plugins til katalogtjenestene (basert på open source) som bl.a. støtter annotering av datasett, visualisering av data, tilbakemelding på data, logging av søk (kan gi innsikt i hvilke data brukerne ønsker) og bruk av Open API for standardisert beskrivelse av APIer. ?Ontologi for transportområdet som støtter semantisk søk. ?Prototyper for semantisk søk etter data og automatisk annotering av datasett. Løsningene bruker ontologien og reduserer problemet med at manuell annotering gir manglende/dårlige metadata og gir lovende resultater sammenlignet med tradisjonelle søk (men god dokumentasjon er en forutsetning). ?Prototyper på verktøy for prosessering av data basert på DataGraft, BigML og NodeRed (open source). Både lagrede data og sanntids datastrømmer prosesseres (vaskes, transformeres, koples sammen, etc.) slik at de bli mer anvendelige. Prototyper er testet på data fra Statens vegvesens og Oslos målepunkter for trafikk og trafikkforhold, på Kystverkets AIS-data og på sanntidsdata fra kollektivtransporten. Statens vegvesen har startet tilpasning av sin dataportal https://dataut.vegvesen.no mot å bli et nasjonalt aksesspunkt (NAP) for transportdata i henhold til EUs ITS-direktiv. Det er laget kravspesifikasjon, funksjonalitet er testet og informasjon er utvekslet med europeiske aktører. Det er også laget et elæringskurs om datadeling for medarbeidere, og det er laget retningslinjer for ansvar for data i etaten. Vegvesenet har også bidratt til flere hackathon, bl.a. #hack4no. Kystverket har bl.a. fått bedre data fra skip og mer nøyaktige AIS-data og har lansert Kystdatahuset for deling av data (https://www.kystverket.no/Maritime-tjenester/Meldings--og-informasjonstjenester/kystdatahuset/). Bymiljøetaten i Oslo kommune har arbeidet med APIer mot data fra bl.a. signalanlegg, biltellinger og sykkeltellinger. Det er også arbeidet med ny databehandlingsprosess; strategi for bedre utnyttelse av datakilder, tilkobling til nye systemer og kravspesifisering til nye løsninger; og en veileder for prosjekter på datatilgjengelighet. SINTEF, URBALURBA og ITS Norge har arrangert seminarer/workshoper og holdt presentasjoner. I juni 2019 arrangerte prosjektet et avslutningsseminar for spredning av resultater (ca 30 deltakere). Informasjon om prosjektet ligger på https://opentransportdata.wordpress.com/. Åpen kildekode er tilgjengelig på https://github.com/OpenTransportDataProject.

Prosjektet har bidratt til økt kunnskap og bevissthet rundt åpne data hos prosjektdeltakerne og andre. Det er bl.a. holdt flere foredrag om hva som gjør at data ikke publiseres, hva som gjør at åpne data ikke benyttes og hvordan åpne data bør brukes og publiseres. Alle dataeierne i prosjektet har ved prosjektslutt intern aktivitet på å åpne data, de har publisert data, og de har gjort tiltak for å fremme publisering av data (opplæring, strategier, definisjon av nye rutiner og prosesser, etc.). De vil også bruke egne åpne data internt i stedet for å hente data fra fagsystemer. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på de åpne dataene. Prosjektet har også bidratt til fokus på åpne data generelt og inspirert til mer forskning på åpne data. Et nytt forskningsrådsprosjekt på åpne kommunale data og samskaping og næringsutvikling basert på slike data er igangsatt sammen med norske kommuner. Man har også fått finanansiert et nordisk prosjekt på nordisk samordning av transportdata.

Norwegian authorities aim to meet the European PSI and Inspire directives which state that public data in general must be available to the public, and the ITS Directive which addresses open transport data. The overall idea is that open data fuels the development of new and innovative ICT solutions for the transport sector. Thus, it is important to unlock the potential of open transport data. This has however not happened to the degree needed. The project has carried out literature studies showing that data users have problems using open data. There is however a lack of knowledge on the measures and solutions needed to overcome the barriers. The project aims to establish such knowledge and thereby contributing to the opening of relevant transport data that it is easy to find, understand and use in new services and applications. The project focuses on the needs of open data users and has identified success factors and barriers with respect to use of open data in system development. Such knowledge can support the establishment of tools that are useful to the data users, but the knowledge can also guide data owners on how to publish data that is easy to find, understand and use. Studies are carried out through work on system development scenarios where open data is needed, semi structured interviews, focus groups and survey. The results show limited and random availability of open data and that there are many barriers to overcome. The user must get better support to be able to efficiently finds and understand data and APIs. High quality metadata, documentation and examples must be provided, the access to data must be more reliable, and licenses must support the use of data in commercial products. To establish required knowledge, the project has established and tested a virtual lab with prototypes that can support users. A data catalogue prototype describes open datasets by means of metadata that are harvested from other catalogues. Plugins to the catalogue support dataset annotation, data visualisation, feedback on data, use of OpenAPI for standardised API descriptions, etc. A semantic search engine prototype for more easy identification of relevant dataset is also developed and demonstrated. It is based on an ontology for the transport domain and supports full text search in dataset descriptions. The intention is to support users that do not know the exact keywords to search for, but the documentation of the dataset must however be good. Data processing prototypes based on the DataGraft, BigML and NodeRed (open source software) are also tested. Such tools can process and prepare (clean, transform, combine, etc.) stored data and real-time data streams. The prototypes are tested on traffic and traffic condition data from road transport, AIS-data from sea transport and data on public transport. An agile approach is used in the development of the virtual lab. The project has created a portal where knowledge gained and lessons learned from the work described above are provided as advices to data publishers and data users (see http://opendatalab.no/).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025