Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reisestøtte til ICT 2015 i Lisboa

Tildelt: kr 40 929

SINTEF IKTs engasjement i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 (H2020), er forankret i SINTEFs hovedstrategi, samt SINTEF IKTs egen strategi SIKT 2020. SIKT 2020 legger føringer for instituttets fokus de neste 5 årene, og i denne strategien kan man lese følgende målsetning: "SINTEF IKT skal være det ledende norske forskningsmiljøet i Horizon 2020". Konkurransen i H2020 har økt betraktelig siden FP7 og prosjektene har endret seg. Dette har ført til at SINTEF IKT, som hadde stor suksess i FP7, har måttet omstille seg. Dette ble spesielt godt synlig i første utlysning av H2020 da instituttet presterte dårligere enn forventet. For å snu trenden fra de første utlysningene i H2020 ønsker SINTEF IKT å arbeide mer målrettet inn mot utlysningene i arbeidsprogrammet for 2016-2017. Et ledd i dette arbeidet er å være mer strukturerte i vår tilnærming til arrangementer som ICT 2015 i Lisboa.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon