Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Økologisk 3.0 - innovasjon og samfunnsutvikling

Tildelt: kr 99 999

De største utfordringer samfunnet står ovenfor er hvordan vi skal kunne produsere nok mat til den voksende befolkningen og hvordan dette skal kunne skje med minst mulig miljøpåvirkning. Dagens tradisjonelle matproduksjon er ressurskrevende i form av høy grad av anvendelse av eksterne innsatsfaktorer. Det fører til blant annet utslipp av klimagasser og avrenning av næringsstoffer til vann og vassdrag. Ved bruk av økologiske produksjonssystemer forutsettes det en lavere anvendelse av eksterne innsatsfaktorer og en større grad av resirkulering av næringsstoffer. Dette gir en betydelig mindre miljøpåvirkningen. Et viktig prinsipp er også at natur- og miljøressurser skal forvaltes på en måte som er sosialt og økologisk rettferdig. Innen økologisk produksjon anvendes heller ikke kjemiske plantevernmidler. Det reduserer faren for negativ påvirkning av biodiversitet og human helse. Ved å arrangere en nasjonal kongress for å samle aktører fra flest mulig sektorer vil man kunne få en felles forståelse av hva som er de største utfordringene for å integrere et økologisk tankegods i hele samfunnet, det som blir kalt økologisk 3.0. Programmet for kongressen er delt opp i ulike emner. Dag 1 blir en ettermiddag med fokus på matregionen Røros og alt det spennende som har skjedd der de siste 20 årene etter det internasjonale Rørossymposiet i 1995. Dag 2 blir en fagdag med tre ulike bolker hvor hovedfokus vil ligge på klima- og miljøaspektet og rettferdig fordeling. Det vil bli gitt foredrag i plenum og parallelle sesjoner. De tre ulike bolker med følgende høydepunkt er: 1. Økologiske storsatsninger - BERAS International, Sverige, Rørosmeieriet. 2. Nasjonale strategier - NIBIO, Oikos, økologiske foregangsfylker 3. Økologisk 3.0 og bioøkonomi - UiN, Chrisitian Felber, Østerrike Dag 3 er for parallelle sesjoner med syv ulike tema. Det blir bl.a. en nordisk forskersamling, sesjoner for økologisk økonomi og hvordan resirkulere gjødsel med fokus på fosforgjenvinning.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid