Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - BASEMAN - NILU - Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters

Tildelt: kr 0,61 mill.

Den fundamentale utfordringen som må løses før vi kan undersøke risikoen av marin plast, er mangelen av standardiserte metoder for prøvetaking og måling av plast. Som følge er det mangel på nøyaktige data på mengder mikroplastikk og deres sammensetning i det marine miljøet. BASEMAN er et tverrfaglig og internasjonalt forskningsprosjekt som har som mål å løse dette problemet. BASEMAN samler erfarne forskere som vil sammenligne forskjellige metoder og tilnærminger fra prøvetaking til identifikasjon av plastikk typer, grundig og detaljert. BASEMAN bruker moderne verktøy til å løse to utfordringer: 1) Validering og harmonisering av analytiske metoder og 2) Identifikasjon og kvantifisering av microplast. Begge oppgaver ble møtt med en del problemer siden 1) produksjonen av standard materialet for metode testing var av varierende kvalitet og 2) bruken av forskjellige identifikasjons metoder resulterer i ulike resultater. Prosjektdeltakerne bruker forskjellig måleapperater som pdd viser ulikheter i følsomhet men er veldig verdigfullt for å kunne undersøke en stor bredde av prøvematrialer, partikkel størrelser og brukt innsats. Å finne riktig utstyr til en gitt forskningsspørsmål er nøkkelen. NILU fokusserte mest på å bidra til metodetesting for vann-, sediment-, fisk- og plankton prøver, samt teste bruken av utstyr til identifikasjon av type plastpolymer. Også metoder for mussler ble testet. En masterstudent er i gang med å bruke metodene for blåskjell i oppgaven. Deltakelse i BASEMAN har resultert i et suksesfull NFR søknad til samt at metoder BASEMAN anbefaler bringes videre i PLASTPOLL prosjektet (INTPART) til kinesiske og amerikanske forskergrupper.

Et set av metoder for prøvehåndtering og -analyse ble utviklet og testet av NILU, noe som muliggjør framtidig undersøkelse av på biologiske prøver og vannprøver. Utvidelse av analyseaktivitet til luftprøver er påbegynt. Et nytt INTPART prosjekt ble påbegynt i 2018 som kobler forskningsmiljøet i Norge, Kina og USA sammen, med fokuss på Plast i Arktis. I FRAM senteret ble arbeid med et nytt forskningstema om plast i Arktis påbegynnt i høst 2018, med planer utvikling til et eget forsknings flagskip. Attraktiviteten til NILU som partner i internasjonale forskningsprosjekter om plast i miljøet har økt med tre nye søknader til JPI ocean under forberedelse samt utkast til NFR. Synlighet av NILU som aktør i plastforskningen har økt betydelig.

Since the middle of last century rapidly increasing global production of plastics has been accompanied by an accumulation of plastic litter in the marine environment. Dispersal by currents and winds does not diminish the persistence of plastic items which degrade and become fragmented over time. Together with micro-sized primary plastic litter from consumer products these degraded secondary micro-fragments lead to an increasing amount of small plastic particles (< 5 mm), so called ?microplastics? (MP). The ubiquitous presence and massive accumulation of MP in marine habitats and the uptake of MP by various marine biota is now well recognized by scientists and authorities worldwide. Although awareness of the potential risks is emerging, the impact of plastic particles on aquatic ecosystems is far from understood. A fundamental issue precluding assessment of the environmental risks arising from MP is the lack of standard operation protocols (SOP) for MP sampling and detection. Consequently there is a lack of reliable data on concentrations of MP and the composition of polymers within the marine environment. Comparability of data on MP concentrations is currently hampered by a huge variety of different methods, each generating data of extremely different quality and resolution. Although MPs are recognized as an emerging contaminant in the environment, currently neither sampling, extraction, purification nor identification approaches are standardised. BASEMAN is an interdisciplinary and international collaborative research project that aims to overcome this problem, and address the JPI-Oceans pilot call ?Ecological aspects of MP in the marine environment?. BASEMAN?s project outcomes will equip EU authorities with the tools and operational measures required to describe the abundance and distribution of MP in the environment.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø