Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian CCS Research Centre - Industry-driven innovation for fast-track CCS deployment

Alternativ tittel: Norsk forskningssenter for CO2-håndtering

Tildelt: kr 184,4 mill.

CO2-fangst, transport og lagring (CCS) er en prosess der karbondioksid (CO2) blir fanget fra store industrianlegg, transportert i rørledninger eller skip, og deponert i underjordiske geologiske formasjoner slik at CO2en ikke taes opp i atmosfæren. Uten CCS er det ikke mulig å oppfylle EUs energi- og klimamål og samtidig ha den energien Europa trenger. NCCS bidrar til at CCS implementeres raskere, ved tett samarbeid mellom industri og forskning på de største barrierene for at CCS skal bli en realitet i Norge, Europa og verden. Forskere jobber med oppgaver knyttet til CCS-teknologier for den norske fullskalakjeden, og med å finne smarte måter å integrere fangst med transport og lagring. Det er et stort potensial i Nordsjøen for å lagre CO2 fra hele Europa, og NCCS vil gjøre det mulig å bruke denne lagringsplassen ved å forske på det industrien har utpekt som de største barrierene. I 2020 ble det tatt en viktig beslutning for det norske fullskalaprosjektet. Norges plan om å bygge verdens første industrielle CCS-prosjekt basert på åpen tilgang til infrastrukturen, med langsiktig ambisjoner om å nå klimamål i Norge og EU på en kostnadseffektiv måte - Langskip. Mange av de vitenskapelige resultatene fra NCCS har blitt og vil bli brukt i planlegging, utvikling og distribusjon av Langskip og andre demonstrasjonsprosjekter. Den nåværende forskningen i NCCS er målrettet slik at de neste fasene av CCS i Norge og Europa kan oppnås på en kostnadseffektiv og sikker måte. Vi sprer vår kunnskap, har bred kommunikasjon av resultater og når ut til andre næringer som har behov for CCS. Mange av de vitenskapelige resultatene har blitt og vil bli brukt i planlegging, utvikling og demonstrasjon av Langskip og andre prosjekter. Gjennom tett dialog kan og vil FoU muliggjøre mer kostnadseffektive løsninger for å skalere CCS i Norge og Europa. Den doble tilnærmingen til å utvikle prosjekter og gjennomføre FoU parallelt, er en effektiv måte å redusere kostnadene og oppskalere CCS. I 2021 har NCCS fullført sin midtveisevaluering, og sikret at neste fase av senteret vil fortsette til 2024. En av de viktigste oppgavene i NCCS er å utdanne master- og doktorgradsstudenter i CCS-forskning, slik at de kan videreføre denne kunnskapen i det videre arbeidet med CCS, enten de arbeider i industrien eller som forskere. NCCS har sammen med premium prosjektene (KSP) våre så langt hatt 28 PhD studenter, 10 postdoc, og mer enn 45 masterstudenter. Raskere implementering av CCS er en felles innsats. NCCS er et samarbeidsprosjekt mellom over 40 partnere i industrien, forskningsinstitutter, universiteter og andre organisasjoner, i 10 land og på tre kontinenter. NCCS ledes av SINTEF Energi i Trondheim. NCCS er et dynamisk senter som tar opp utfordringer av høy relevans for industrien. Et viktig verktøy for dette er NCCS "Technical Advisory Committee", hvor sentrets industripartnere gir råd om prioritering av temaer i NCCS. NCCS har 12 "Task families" som inkluderer spesialister innen industri samt forskningsaktører med særlig interesse for temaene som tas opp. NCCS er et senter i vekst, i 2021 ble Fortum Oslo Varme tatt opp som partner. Vår Energi og Lundin signerte konsortiumavtalen i 2019, Baker Hughes, Wintershall DEA, Stratum og Allton i 2020, dette viser industriens interesse i sentret. Det er utviklet 8 spin- in KSPer (kompetanseoppbyggingsprosjekter)fra NCCS. CCShip er et nytt spin-in prosjekt fra 2021. CCShip undersøker potensialet for CO2-fangst ombord på skip. I tillegg har NCCS og LowEmission Center gått sammen om å utvikle et industriledet Grønnplattform-prosjekt på offshore CCS, LINCCS. LINCCS ledes av Aker Solutions. Et tilknyttet KSP-prosjekt om klimapositive løsninger, NCS C+, støtter LINCCS-prosjektet. De årlige NCCS-konsortiedagene er gode møteplasser for partnerne i senteret. De arrangeres som to-dagers samlinger med presentasjoner fra industripartnere og forskningsmiljøene. I 2021 ble NCCS Consortium Days holdt i Trondheim med over 80 deltakere. I tillegg, har NCCS også i år avhold åpne webinarer i oktober- desember, med over 1000 eksterne deltakere. Resultater: NCCS har publisert mer enn 60+ tidsskriftartikler og bokkapitler i 2021/2022 (i tillegg til de 62 tidligere publiserte) samt formidlet resultater fra senteret i over 800 presentasjoner. Hjemmesiden www.nccs.no, inneholder utførlig informasjon om Taskene, lenker til publikasjoner, årsrapporter, blogger, sosiale medier og mer. NCCS relanserer mobilitetsprogrammet i 2022. I 2020, ble NCCS innovasjoner kartlagt og beskrevet etter teknologimodenhet (TRL). I 2021 ble totalt 30 innovasjoner beskrevet i detalj og foreløpige utviklingsveikart skissert. I 2022 vil et selskap som spesialiserer seg på entreprenørskap bistå NCCS med å bringe lovende innovasjoner nærmere realisering.

With its strong international and multi-disciplinary consortium, the objective of NCCS is to enable industry-driven, science-based fast-track deployment of CCS, while aiming at becoming a world-leading CCS research centre. Full-scale CCS requires scientific exploration of R&D challenges from multiple perspectives encountered along the CCS chain in a consistent, yet focused manner. NCCS is therefore Deployment-Case (DC) oriented: The two selected DCs will consider CO2 capture, transport, storage, chain analysis and the interfaces between these in a holistic manner, while giving room for detailed research. Both DC1 and DC2 will be coordinated according to dynamic Roadmaps with well-defined Gate Reviews and Gate Decisions, where industry involvement will be of key importance. DC1 will align with and provide scientific support to the Norwegian full-scale CCS project, encompassing environmental issues related to solvent capture and ship transport from liquefaction to CO2 injection. DC2 will align with European CCS projects and act to facilitate large-scale storage of Europe's CO2 in the Norwegian North Sea Basin, while considering cross boundary pipeline transport infrastructure and CO2 capture technologies relevant for Europe (gas, coal, hydrogen production, industry). Safe and cost-effective CO2 storage is in focus for both DCs. DC2 will also address the technical challenges for offshore EOR and a possible EOR business case. NCCS encompasses all actors in the innovation chain - from universities, research institutes and technology providers to end-users of the technology. The DC concept of NCCS is designed to promote innovation: Results and experience will be used to direct research and innovation towards the barriers that hamper large-scale deployment of CCS. Innovations and products from NCCS (such as CO2 pipeline design tools, CO2 flow meters and storage monitoring technologies) will secure value creation for consortium vendors and end-users and beyond.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi

Temaer og emner

KlimaCO2-håndteringCCS - transportNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerMiljøteknologiPortefølje Energi, transport og lavutslippBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiEnergiPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierNanoteknologi/avanserte materialerLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Klima, polar og miljøFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLavutslippNaturmangfold og miljøLTP2 Innovasjon i stat og kommuneGrunnforskningEnergiCCS - fangstLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakMiljøteknologiCCS - transportPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInternasjonaliseringMobilitetDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensEnergiCCS - transportBruk/drift av forskningsinfrastrukturNaturmangfold og miljøKlimaNaturmangfold og miljøMiljøteknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiNaturmangfold og miljøBærekraftig energiInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningCO2-håndteringCCS - fangstInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningMiljøteknologiCCS - fangstCO2-håndteringCCS - lagringGlobale utfordringerMiljøteknologiCCS - lagringEnergiCCS - lagring