Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Alternativ tittel: HydroCen

Tildelt: kr 192,0 mill.

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology - HydroCen Fremtidens fornybare energisystem og energibruk setter nye krav til regulering, lagring og kapasitet. Dette gir vannkraften er ny rolle som leverandør og tilrettelegger av fleksibilitet til nettet, markedet, forbrukerne og samfunnet. I over hundre år har vannkraft i Norge levert stabil strømforsyning og energilagring. Nå er igjen denne teknologien en nøkkel til videre grønn vekst i Norge, Norden, Europa og verden. Vannkraft generelt, og det norske vannkraftsystemet spesielt, kan levere en unik kombinasjon av energi, effekt, lagring, og systemstabilitet. Et godt fungerende vannkraftsystem muliggjør fornybar energiproduksjon fra uregulerbare kilder som vind og sol. Utvikling mot full elektrifisering av transport og behov for effekt og forsyningssikkerhet til kraftkrevende industri og kritisk infrastruktur som datasenter etc. er vitale utviklingsområder for bærekraftig vekst. Innen alle disse sektorene og utviklingsområdene kan vannkraften direkte bidra til tryggere og hurtigere implementering og realisering av verdi. Imidlertid betraktes ofte vannkraft som en 'konvensjonell' teknologi. Betyr dette at teknologien har nådd sitt forskningspotensial, og at ingenting gjenstår? Svaret er nei. Vannkraft må utvikles videre for å kunne driftes enda mer fleksibelt og bærekraftig, i samvirke med sol- og vindkraft. Dette betyr hyppigere start og stopp av produksjonen; opp- og nedkjøring av anlegg, vannveier og damanlegg og nye krav til stabilisering av nettet. Og vi skal gjøre dette skånsomt for naturen i vassdragene og optimalt i forhold til nye markeder. HydroCen arbeider i tett samarbeid med vannkraftindustrien og forvaltningen for å sikre høy relevans for bransje og samfunn: HydroCen vil gjøre det mulig for norsk vannkraft å møte komplekse utfordringer og utnytte nye muligheter til å opprettholde og styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon i det fremtidige fornybare energisystemet. Forskningen i HydroCen fokuserer på teknologi i synergi med økonomi og natur- og samfunnsvitenskap. Dette gjenspeiles i fire tematiske arbeidspakker: 1: Vannkraftkonstruksjoner Klimaendringer og nye markeder setter krav til å utvikle innovative løsninger for damsikkerhet og vannkraftkonstruksjoner. Forskningen er relatert til dammer og damanlegg, inntak, tunneler og vannveier. Løsningene vil fremme fleksibel drift, redusert energitap og sedimenthåndtering. 2: Turbin og generator Ny teknologi innen turbiner og generatorer er nødvendig for økt responstid, økt effektiviteten og økt fleksibel drift av vannkraftverkene. Forskningsaktivitetene fokuserer på variabel drift, utmatting, pumpeturbiner og økt levetid. 3: Markeder og tjenester I en fremtid med skiftende markeder og nye restriksjoner, rask teknologiutvikling og større behov for oppgraderinger og vedlikehold, trenger vi nye metoder og modeller for å maksimere verdien av vannkraft. Forskningsaktivitetene fokuserer på utvikling av pålitelige modeller for å forutsi fremtidige scenarier og hurtige markedsendringer. 4: Miljødesign Vannkraft er 100% fornybar og evig så lenge vann fordamper og kommer tilbake som regn. Men utvikling av vannkraft påvirker lokale miljøer i innsjøer og elver, og det er behov for kunnskap og metodikk for å sikre gode miljøløsninger og vurdere fordeler som flomkontroll. Forskningen skal utvikle miljødesignløsninger for å fremme bærekraftig utvikling av vannkraft. I tillegg har HydroCen prosjekter som går på tvers av arbeidspakkene, med tverrfaglige tematikker. Nøkkeltall for HydroCen per desember 2020: - Budsjettramme 400 mill. NOK - Periode: 2017-2024 - 22 pågående prosjekter - 37 assosierte prosjekter - Mer enn 90 forskere, teknikere og admnistrativt ansatte er sysselsatt - 27 PhD og Post doc. er planlagt, hvorav 26 er rekruttert og igangsatt - 187 Masterstudenter i perioden 2017-2019 - 43 partnere i konsortiet, fra Norge, Sverige og Nepal - samarbeid med 65 institusjoner i 23 land på 5 kontinenter - Etablert Joint Programme Hydropower i European Energy Association (EERA)

Hydropower provides safe, low-cost and low-emission energy production. Future changes in energy mix, climate and markets, creates both challenges and opportunities for hydropower. The research in HydroCen will enable the Norwegian hydropower sector to exploit new technology options and to increase the value creation. HydroCen will carry out focused research on hydropower structures, turbines, generators and show how new value can be created in line with future regulatory and environmental requirements. The research will be performed by research groups at NTNU, SINTEF and NINA together with national and international partners. The research will be organised in four work packages: 1) Hydropower structures, 2) Turbines and generators, 3) Market and services and 4) Environmental design. Research activities in the work packages will utilize a variety of research methods. Laboratory and fieldwork will be essential for the work in many tasks in combination with analytical and numerical analysis. The centre will utilize more than 5000 m2 of laboratory facilities through its R&D-partners, capable of a wide range of services. The innovation and results from HydroCen will be tested and implemented in case studies with active participation from user partners of the centre. The communication and dissemination from HydroCen will focus on bringing scientific and technical information of high value to the scientific community, as well as partners from the hydropower industry and management. Priority will also be given to inform decision-makers and the wider public through dialogue and popular science channels. HydroCen will be governed by a Board with majority representation from the industry, and lead by an executive management group with chief scientists from each main research partner and one representative from industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

FMETEKN-FME - teknologi

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiIKTLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningEnergiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagMiljøteknologiAnnen miljøteknologiInternasjonaliseringBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeBruk/drift av forskningsinfrastrukturFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningMiljø og naturmangfoldPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorLTP2 Innovasjon i stat og kommuneDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneInternasjonaliseringMobilitetGrunnforskningEnergiFornybar energi, vannDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorMiljøteknologiPortefølje Energi, transport og lavutslippMiljøvennlig energiFornybar energi, vannPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetMiljø og naturmangfoldBærekraftig energiGlobale utfordringer