Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels)

Alternativ tittel: Norsk Senter for bærekraftig biodrivtoff

Tildelt: kr 128,0 mill.

Bio4Fuels? ambisjon er å bidra til reduksjon klimagassutslipp fra transportsektoren ved å realisere bærekraftig og økonomisk norsk produksjon av biodrivstoff. Biomasse, spesielt lavere grads rester fra skog og landbruksindustri, er en fornybar ressurs som har stort potensiale for å erstatte bruk av fossile ressurser som råstoff for energi til transportsektoren, sammen med andre fornybar energiløsninger. Det fins fire hovedverdikjeder identifisert for senterets forskningsaktiviteter - Nedbryting av biomasse for å skille ut sukkerfraksjoner, som kan fermenteres for å lage bioalkoholer. Bioalkoholder kan enten blandes direkte med vanlig drivstoff for biler, eller omdannes videre til bruk, som for eksempel i fly. - Fermentering (uten oksygen), for å lage biogass som oppgraderes til metan som igjen kan brukes i gass eller flytende form. Metan kan i tillegg omdannes til hydrogen. - Behandling av biomasse ved høye temperaturer for å lage en flytende "bioolje" som oppgraderes i flere trinn til et biodrivstoff. - Kontrollert "forbrenning" av biomassen ved høye temperaturer til en gass blanding, som oppgraderes til biodrivstoff. I tillegg til disse verdikjedene fra biomasse til biodrivstoff, er det flere andre muligheter for å omdanne sidestrømmer fra prosessene til produkter med høyere verdi enn drivstoff. Dette kan være svært viktig for totaløkonomien i en kommersiell prosess. I tillegg til forskning på prosessene, har senteret en viktig aktivitet knyttet til bærekraft og økonomien rundt produksjon av biodrivstoff, med spesielt fokus på: - Forbedre teknologi og økonomi til prosesser for omdanning av biomasse til biodrivstoff - Undersøke bærekraft og betydningen av å bruke biomasse til biodrivstoffproduksjon, i stor skala - Evaluere prosesskonsepter, samt teste kvaliteten på biodrivstoff i motorer som brukes i dag. Siden oppstarten har Bio4Fuels oppnådd følgende: - Etablert en internasjonal rådgivningsgruppe med medlemmer fra viktige deler av forskningsmiljøer fra Finland, Storbritannia og USA. - Etablert en årlig "Bio4Fuels Days" som er en kombinasjon av årsmøte og konferanse: - 2017: med utgangspunkt i nasjonale strategier og med industribesøk for å se papirproduksjon (Norske Skog AS) og biogass produksjon (Biokraft AS) på Skogn. - 2018: internasjonalt perspektiv med utgangspunkt i offentliggjøring av IPCC rapporten. Industribesøk til Oslo EGE. - 2019: Bio4Fuels tok steget mot etablering av en fast internasjonal konferanse, gjennom å legge Bio4Fuels days til Gøteborg i samarbeid med UK Supergen-senteret og Svenske f3-nettverket. Med over 200 deltagere, var konferansen overbooket og dannet plattform for drøfting av viktige temaer knyttet til området. - 2020: Virtuell konferanse på grunn av Covid-19. Internasjonalt perspektiv på biodrivstoff, med foredragsholdere fra EU-kommisjonen, USA, Canada, Finland og England. Virtuelt besøk til Silva Green Fuels anlegg på Tofte. Ca 80 deltakere. - 2021: En hybrid internasjonal ekstern virtuell konferanse og et fysisk, internt sentermøte spesielt tilpasset for å etablere møteplass for studenter, forskerne og industrien. - Bio4Fuels har partnere som representere Norge i viktige initiativer organisert av IEA. Dette gjelder spesielt IEA Bioenergi, hvor partnere bidrar aktivt. Gjennom NTNU er Bio4Fuels også involvert og bidrar til deler av den nyeste IPCC-rapporten som har fokus på "Climate Change and Land". - Senteret har vært involvert i et prosjekt som kartla effekten av energiforskning i Norge på oppdrag for forskningsrådet, sammen med de andre FMEene. - Senteret bidrar også aktivt i underlaget for debatten om rollen av biodrivstoff i Norge, gjennom frokostseminarer, webinarer og utvalgte innslag i pressen. - Senteret er godt representert i EUs H2020 forskningsprogram med en betydelig portefølje av prosjekter. Vi er nå i gang med å søke prosjekter mot det nye EUs Horisont Europa-programmet, som er en del av EUs «Green Deal»-satsing. - Bio4Fuels gjennomførte en "selv-evaluering" i 2019 på vegne av styret, etter to års drift. Evalueringen ga grunnlag for omorganisering av senterets aktiviteter for å få sterkere fokus på de tre viktigste verdikjedene for Norge. - Industripartnere i Bio4Fuels har etablert kommersiell produksjon i Norge av flytende biogass for tungtransport og båt. Både norske og internasjonale industripartnere i Bio4Fuels har nå konkrete planer for bygging av ny kommersiell produksjon av avansert "drop-in" biodrivstoff fra skogbasert biomasse i Norge, Finland og Sverige. - Senteret er aktivt på flere nasjonale, europeiske og internasjonale arenaer for bioenergi og bidrar til innholdet i viktige rapporter som evaluerer scenarioer for å realisere klimamålet i 2050. - Bio4Fuels gikk gjennom en omfattende Midtveis-evaluering i perioden 2020 ? 2021, ledet av forskningsrådet og en ekstern faggruppe. Resultatet ble grønt lys for fullføring av senterets siste tre år (2022 ? 2024).

In today's society, the environmental impacts of human activities have far reaching implications, not least through climate change. The 2 deg C climate goal proposed by the UNFCCC reinforces the need for the energy sector to adopt long-term development pathways to low-carbon energy supply. Efficient and sustainable use of biomass as renewable feedstock for heat, power and transportation are foreseen as key to achieving this target. According to the IEA-roadmap, 20-30% of global energy demand could be supplied from the conversion of biomass. The total emissions of CO2 in Norway were 53 Mt-CO2-equivalents in 2014; with emissions from transport accounting for 31%. The Norwegian "Klimakur 2020" report concluded that it is feasible to reduce Norwegian greenhouse gas emissions by 15 Mt-CO2 by 2020, of which 30 % could be realized in the transportation sector. As outlined in the project description, Bio4Fuels will follow a core value chain, delivering biofuels and other bioenergy applications from sustainable biomass, thus making a significant contribution to achieving the UNFCCC goals. We will build on earlier collaborations in research on stationary Energy (Cenbio) and experimental infrastructure (NorBioLab) to create a new national platform that will realise recent recommendations by Energi21 and NHO in developing economically viable value chains for industrial production of energy carriers in Norway. The vision of Bio4Fuels will be realised through cooperation between recognised research groups at NMBU, NTNU, NIBIO, PFI, SINTEF, IFE and HSN, in close collaboration with leading national and international industrial partners, national stakeholders and international research groups.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Innovasjon i stat og kommuneBransjer og næringerSkog og trebrukDelportefølje Sirkulær økonomiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeInternasjonaliseringLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiEnergiPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetBioteknologiGrunnforskningNaturmangfold og miljøNaturmangfold og miljøMiljøteknologiNaturmangfold og miljøBærekraftig energiBioteknologiIndustriell bioteknologiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakBransjer og næringerTransport og samferdselSirkulær økonomiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonTransport og mobilitetDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapInternasjonaliseringMobilitetMiljøteknologiLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerBioøkonomiMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, biodrivstoffGlobale utfordringerEnergiEnergibruk i transport, biodrivstoffMiljøteknologiAnnen miljøteknologi