Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels)

Alternativ tittel: Norsk Senter for bærekraftig biodrivtoff

Tildelt: kr 124,8 mill.

Ambisjonen til Bio4Fuels er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren ved å realisere bærekraftig og økonomisk produksjon av biodrivstoff. Biomasse, spesielt lavere grads rester fra skog og landbruksavfall, er en fornybar ressurs som har stort potensiale for å erstatte bruk av fossile ressurser i transportsektoren, sammen med andre fornybar energiløsninger. Det fins fire hovedruter identifisert for senterets aktiviteter - Nedbryting av biomasse for å skille ut sukkerfraksjoner, som kan fermenteres for å lage bioalkoholer. Bioetanol kan blandes med vanlig drivstoff, opp til visse nivåer. - Fermentering (uten oksygen), for å lage biogass som oppgraderes til metan som igjen kan brukes i gass eller flytende form. Den kan i tillegg omdannes til hydrogen. - Behandling av biomasse ved høye temperaturer for å lage en flytende "bioolje" som oppgraderes til biodrivstoff. - Omdanning av biomassen ved høye temperaturer til gass, som oppgraderes til biodrivstoff. I tillegg til disse hovedrutene fra biomasse til biodrivstoff, er det flere andre muligheter for å omdanne sidestrømmer fra prosessene til produkter med høyere verdi enn drivstoff. Dette kan være svært viktig for totaløkonomien i en kommersiell prosess. I tillegg til forskning på prosessene, har senteret en betydelig aktivitet knyttet til bærekraft og økonomien rundt produksjon av biodrivstoff, med spesielt fokus på: - Forbedre teknologi og økonomi til prosesser for omdanning av biomasse til biodrivstoff - Undersøke bærekraft og betydningen av å bruke biomasse til biodrivstoff produksjon, i stor skala - Evaluere prosess-konsepter, samt teste kvaliteten på biodrivstoff i motorer som brukes i dag. Siden oppstart, har Bio4Fuels oppnådd følgende: - Arrangert og gjennomført et vellykket "Kick-off" seminar i februar 2017. Seminaret hadde en gjesteliste bestående av internasjonale industrier fra hele Europa, i tillegg til USA. Presentasjoner ga viktige industrielle perspektiver over dagens teknologier langs hele verdikjeden. Med seminaret som utgangspunkt, har senteret nå etablert et meget kompetent styre, med industri i flertall, som representerer de viktigste sektorer langs verdikjeden. - Etablert en internasjonal rådgivningsgruppe med medlemmer fra viktige deler av forskningsmiljøer fra Finland, Storbritannia og USA. - Organiserer en årlig "Bio4Fuels Days" som er en kombinasjon av årsmøte og konferanse: ? 2017: med utgangspunkt i nasjonale strategier og med industribesøk for å se papirproduksjon (Norske Skog AS) og biogass produksjon (Biokraft AS) på Skogn. ? 2018: internasjonalt perspektiv med utgangspunkt i offentliggjøring av IPCC rapporten. Industribesøk til Oslo EGE. ? 2019: Bio4Fuels tok steget mot etablering av en fast internasjonal konferanse, gjennom å legge Bio4Fuels days til Gøteborg i samarbeid med UK Supergen senter og Svenske f3 nettverket. Med over 200 deltagere, var konferansen overbooket og dannet plattform for drøfting av viktige temaer knyttet til området. ? 2020: Virtuell konferanse på grunn av Covid-19. Internasjonalt perspektiv på biodrivstoff, med foredragsholdere fra EU-kommisjonen, USA, Canada, Finland og England. Virtuelt besøk til Silva Green Fuels anlegg på Tofte. Ca 80 deltakere. - Bio4Fuels har partnere som representere Norge i viktige initiativer organisert av IEA. Dette gjelder spesielt IEA Bioenergi, hvor partnere bidrar aktiv. Gjennom NTNU er Bio4Fuels også involvert og bidrar til deler av den nyeste IPCC rapporten som har fokus på "Climate Change and Land". - Senteret har vært involvert i et prosjekt som kartla effekten av energiforskning i Norge på oppdrag for forskningsrådet, sammen med de andre FMEene. - Senteret bidrar også aktivt i underlaget for debatten om rollen av biodrivstoff i Norge, som frokostseminarer og Webinars og utvalgt innslag i pressen. - Senteret er godt representert i EUs H2020 forskningsprogram med en betydelig portefølje av prosjekter og aktiv i koordinering med andre forsknings- og industri-miljøer i EU. - Bio4Fuels har også vært gjennom en "selv-evaluering" på vegne av styret, etter to års drift. Evalueringen ga grunnlag for omorganisering av senterets aktiviteter for å få sterkere fokus på de tre viktigste verdikjedene for Norge. Industripartnere i Bio4Fuels har etablert kommersiell produksjon i Norge av flytende biogass for tungtransport og båt. Norske og internasjonale Bio4Fuels industripartnere har nå konkrete planer for bygging av nye kommersielle produksjon av avanserte "drop-in" biodrivstoff fra skogbaserte biomasse i Norge, Finland og Sverige.

In today's society, the environmental impacts of human activities have far reaching implications, not least through climate change. The 2 deg C climate goal proposed by the UNFCCC reinforces the need for the energy sector to adopt long-term development pathways to low-carbon energy supply. Efficient and sustainable use of biomass as renewable feedstock for heat, power and transportation are foreseen as key to achieving this target. According to the IEA-roadmap, 20-30% of global energy demand could be supplied from the conversion of biomass. The total emissions of CO2 in Norway were 53 Mt-CO2-equivalents in 2014; with emissions from transport accounting for 31%. The Norwegian "Klimakur 2020" report concluded that it is feasible to reduce Norwegian greenhouse gas emissions by 15 Mt-CO2 by 2020, of which 30 % could be realized in the transportation sector. As outlined in the project description, Bio4Fuels will follow a core value chain, delivering biofuels and other bioenergy applications from sustainable biomass, thus making a significant contribution to achieving the UNFCCC goals. We will build on earlier collaborations in research on stationary Energy (Cenbio) and experimental infrastructure (NorBioLab) to create a new national platform that will realise recent recommendations by Energi21 and NHO in developing economically viable value chains for industrial production of energy carriers in Norway. The vision of Bio4Fuels will be realised through cooperation between recognised research groups at NMBU, NTNU, NIBIO, PFI, SINTEF, IFE and HSN, in close collaboration with leading national and international industrial partners, national stakeholders and international research groups.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

FMETEKN-FME - teknologi

Temaer og emner

LTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetBioteknologiGrunnforskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Energi, transport og lavutslippPortefølje Muliggjørende teknologierMiljø og naturmangfoldBærekraftig energiMiljøteknologiAnnen miljøteknologiEnergiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiSirkulær økonomiLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerMiljøteknologiBioøkonomiMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, biodrivstoffInternasjonaliseringBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerBioteknologiIndustriell bioteknologiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP2 Klima, polar og miljøBransjer og næringerTransport og samferdselLTP2 Innovasjon i stat og kommuneBransjer og næringerSkog og trebrukLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapInternasjonaliseringMobilitetPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonTransport og mobilitetEnergiEnergibruk i transport, biodrivstoffMiljø og naturmangfoldGlobale utfordringerLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakMiljø og naturmangfoldMiljøteknologi