Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Legal frameworks for bioprospecting and bioinnovation in Polar Regions.

Alternativ tittel: Rettslige rammer for bioprospektering og bioinnovasjone i polområdene.

Tildelt: kr 6,0 mill.

Det er en økende interesse for å utforske og utnytte marine genetiske ressurser, og spesielt fra Arktis og Antarktis. De marine naturressurser i polarområdene har alltid vært viktige for Norge. Derfor er innsamling av genetisk materiale i de polare områdene av stor interesse for å stimulere bioinnovasjon i Norge. Etableringen av MARBANK som en aktiv samling av biologisk og genetisk materiale og bidrag med ferdige prøver til forskning, viser at det er en økende interesse for å utvikle politikk for og å regulere forskning og utvikling basert på marint materiale. Bioprospektering og bioinnovasjon har potensiale til å skape høyverdiprodukter innen farmasi, kosmetikk, matvareproduksjon og andre produkter innenfor livsvitenskapene. Dette har bidratt til økende oppmerksomhet om de rettslige aspekter ved marin bioprospektering, særlig i de polare områdene. De rettslige rammene for tilgang til og bruk av marint genetisk materiale, også fra polarområdene er i utvikling. Prosjektet "Rettslige rammer for bioprospektering og bioinnovasjon i polarområdene" (BIOSPOLAR) hadde som formål å analysere de rettslige rammebetingelsene både for forskningsmessig og kommersiell utnyttelse av marint genetisk materiale fra polarområdene. De rettslige aspektene står høyt på dagsordenen i organer etablert under Antarktistraktaten, og inngår i FN forhandlingene om en ny folkerettslig bindende avtale om bruk og bevaring av biologisk mangfold i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon. Områdene utenfor nasjonal jurisdiksjon omfatter havet utenfor 200 milssonene (også beskrevet som åpent hav) og havbunnen utenfor kontinentalsokkelen. Avtalen skal supplere FNs havrettstraktat fra 1982. Et av temaene for forhandlingene er retten til å få tilgang til og fordeling av utbytte av marine genetiske ressurser. Det er også stor internasjonal oppmerksomhet om hvordan kontrakter kan brukes som rettslig virkemiddel for å bidra til bærekraftig bruk av ressursene og en rettferdig fordeling av forskningsresultater og av kommersiell bruk av dem. Den overordnede målsetningen med BIOSPOLAR har vært å bidra til kunnskap om hvordan marint genetisk materiale fra polarområdene bedre kan brukes kommersielt og forskningsmessige. Prosjektet har bestått av fire temaer/studier: ? Undersøkelser av gjeldende rettslige rammer for marin bioprospektering og bioinnovasjon i polarområdene. Det er foretatt grundige analyser av gjeldende rett, som danner grunnlag for å vurdere utformingen av fremtidens rettslige reguleringer ? Undersøkelser av om oppfinnelser fra polarområdene blir patentert. Dette har omfattet empiriske undersøkelse av patentsøknader og akademiske publikasjoner fra polarområdene. Studiet har kartlagt hvordan biologisk materiale fra polarområdene brukes som utgangspunkt for innovasjon og patenterbare oppfinnelser. Disse undersøkelsene ble også brukt til å identifisere selskapene som er undersøkt nærmere i det tredje studiet. ? Undersøkelse av hvordan rettsregler påvirker aktørene som driver med bioprospektering og bioinnovasjon. Det er foretatt intervjuer med sentrale aktører i selskaper som er involvert i marin bioinnovasjon i Arktis. De som ble intervjuet er opptatt av å holde en høy normative standard i utføringen av bioprospektering. Både bærekraft og rettferdighet er nøkkelbegrep som brukes i presentasjoner av selskapene. I de pågående FN forhandlingene om hovedmålet for påvirkningsarbeidet deres å sikre at det nye regelverket for ikke inneholder regler for deling av utbytte fra bioprospektering. ? Utvikle alternative rettsreguleringer som kan bidra til jusen kan utvikles slik at akademisk forskning og kommersiell utnyttelse av disse genetiske ressursene økes. Basert på de foregående studiene, har dette studiet utviklet to alternativer: Et som kombinerer flaggstats myndighet med kontraktsrett for å regulere aktiviteter i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon. Det andre innebærer en trinnvis tilnærming til regulering av marine genetiske ressurser, som balanserer en rekke interesser, inklusive staters holdninger til tilgang til og fordeling av utbytte av utnyttelsen av marine genetiske ressurser, løsninger som bidrar til å fremme vitenskapelig forskning på innsamlede prøver og data, beskyttelse av tradisjonell og lokal kunnskap, som fremmer samsvar med eksisterende rammeverk og som håndterer mangler i dagens regelverket (biosikkerhet). Denne delen av prosjektet har bistått MARBANK med å videreutvikle deres standardavtale (Standard Material Transfer Agreement) for utveksling av biologisk materiale og prøvene som brukes i forskning og utvikling.

Achieved and potential outcomes: - The competence has been improved, through interdisciplinary collaboration, providing for a better understanding of the present legal regulations and of the need for improving the international and national legal framework; - A clearer and more realistic picture among researchers and user groups of the realism of bioprospecting in distant polar waters;- - Insights into the strategies of private companies and what affects them (i.e. the legal regulations) when involving in marine bioprospecting; - Possible new approaches to regulating (mixture of private and public regulations). Achieved and potential impacts: - Providing insights to user groups (government as well as industry)on the legal challenges and ways to balance interests in order to foster academic as well as commercial research - Knowledge about the feasibility of conduct of marine scientific research/bioprospecting in polar waters

The project "Legal frameworks for bioprospecting and bioinnovation in Polar Regions"(BIOSPOLAR) will analyse the legal conditions for academic and commercial use of the genetic resources from the polar areas. Legal regulation of the use of genetic material from the polar areas is undergoing political discussions with the potential outcome of amending the legal regulations. At the same time realising the value of Genetic material requires legal protection and regulation. Since international and regional regulations are under development, there is a need for analysis of potential effects of different regulatory models on commercial actors to be fed into the ongoing political discussions to promote academic exploration and commercial exploitation of the genetic resources. The project BIOSPOLAR therefore, looks into three empirical questions and combine them with discussions on the future of Law in this area: What is the current regulation of bioprospecting and bioinnovation in the polar regions? What is the situation regarding patent application and academic publication covering genetic resources from the polar regions. What are perceptions concerning regulation amongst a selection of companies applying for patents to inventions covering this material? The answers to these three questions will be used in the de lege ferenda discussions on how the regulation in these areas should best promote research and development. These advices in how future regulations can be developed will be based on the empirical findings in WP 1-3 and will be draing from theory of Law. The overall aim to which the project aims at contributing is to maintain Norway as a leading policy-developing nation for the polar regions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram