Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future (HighEFF)

Alternativ tittel: Senter for fremtidens energieffektive og konkurransekraftige industri

Tildelt: kr 200,2 mill.

HighEFF har satt seg høye mål om utvikling og demonstrasjon av teknologier som kan forbedre energieffektiviteten og redusere utslipp fra industrien. Energieffektivisering er å betrakte som nødvendig og muliggjørende for en overgang til lavutslippssamfunnet som det eksempelvis fremgår av IEA sine framskrivninger for å nå 2 graders målet gitt av Paris-avtalen. En kWh som ikke benyttes er det heller ikke behov for å produsere. Tiltak for å redusere energiforbruk og utslipp fra industrien er ofte rimeligere enn alternative tiltak. Energieffektivisering blir derfor veldig viktig for en omlegging av samfunnet som i størst grad er optimal sett fra et samfunnsøkonomisk og miljømessig perspektiv, og ikke minst for å opprettholde og øke verdiskapingen i samfunnet. Økt energieffektivitet i industrien kan oppnås ved å forbedre kjerneprosessene og ved å fange og utnytte spillvarme/overskuddsvarme og andre overskuddsstrømmer - enten internt for prosesser i den enkelte industri, eller i nærliggende bygninger eller industrier. I den grad varmen ikke kan utnyttes direkte kan dette gjøres ved oppgradering av varmen til et høyere temperaturnivå ved hjelp av varmepumper eller konvertering av varmen til elektrisitet. Dette er teknologiutviklingsaspekter som alle blir adressert i FME HighEFF - Senter for energieffektiv og konkurransedyktig industri for fremtiden. Store mengder overskuddsenergi går til spille i industrien, hovedsakelig i form av varme. Ineffektive prosesser gir tap i form av varme eller andre overskuddstrømmer. Mengden spillvarme produsert årlig er like høyt som det totale varmebehovet i Europa! Varmen kan imidlertid være tilgjengelig på for lav temperatur og ofte er det ingen potensielle brukere i nærheten. I denne sammenheng blir konvertering, energilagring og utvikling av industriklynger viktige elementer for å oppnå optimal utnyttelse av energien. I 2021 har vi hatt publisert en kartlegging av tilgjengelig overskuddsvarme fra norsk industri som ikke utnyttes per i dag. I sum er det ca 20 TWh/år som i dag går til spille. Dette utgjør i underkant av 10 % av den totale energibruken i Norge (236 TWH i 2020, ref. NVE). Av disse 20 TWh kommer ca 6 TWh fra metallindustri og er i området 100-250 C. Dette tilsvarer like mye som det årlige forbruket av fjernvarme i Norge. I tillegg til mål om å forbedre energieffektiviteten med 20-30 %, har HighEFF som mål å redusere klimagassutslippene fra industrien med 10 %. Dette inkluderer å redusere både indirekte utslipp, på grunn av energiforbruket, samt direkte utslipp fra industrielle prosesser, kjøle-, oppvarmings- og tørkeprosesser. Varmepumpende prosesser bruker i stor grad syntetiske kuldemedier som er sterke klimagasser. Forskningsmiljøene involvert i HighEFF har lenge utviklet tilsvarende prosesser basert på naturlige kuldemedier, som ikke er skadelig for miljøet, og dette arbeidet vil bli fortsatt i senteret. SINTEF og NTNU har relatert til dette blitt tildelt rollen å arrangere konferansen " The 15th IIR-Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants" som skal gå av stabelen i juni 2022 i Trondheim. Å øke energieffektiviteten i industrien er en felles innsats. HighEFF er et samarbeidsprosjekt mellom flere ledende nasjonale og internasjonale universiteter, forskningsinstitutter og industrier - totalt er det mer enn 40 partnere fra nesten ti forskjellige land, som representerer tre kontinent. Industripartnere i HighEFF representerer alle de største industrisektorene i Norge; metallproduserende industrier, olje-, gass- og energi selskaper, kjemisk industri og næringsmiddelindustrien. HighEFF ledes av SINTEF Energi og NTNU i Trondheim. Samtlige av de 25 planlagte PhD og PostDoc stipendiater er nå ansatt og senteret har gjennomført flere konkrete case-studier for industripartnerne. Dette er case-studier hvor kunnskap, teknologi og løsninger utviklet i FME HighEFF anvendes på reelle industrielle problemstillinger for å øke effektiviteten og redusere utslippene. Noen av disse casene er tatt videre som spin-off prosjekter i industrien, med medfinansiering fra f.eks. ENOVA. Et case studie for implementering av et konsept for energieffektivisering i et Tine meieri er allerede blitt realisert. Målinger fra anlegget viser at energiforbruket er redusert med 38 % og drivhusgassutslippene med 42 % sammenliknet med eksisterende sammenliknbare meierier ved å implementere høytemperatur varmepumper og å gjennomføre en god integrasjon av ulike anleggsdeler. Anslått potensial fra HighEFF case-studiet var henholdsvis 40 % og 47 %, altså meget god måloppnåelse når en vet at ikke alle foreslåtte løsninger, av økonomiske årsaker, ble gjennomført. Mer om dette og andre resultater finnes på senterets nettsider www.higheff.no.

Improved energy efficiency is expected to play a crucial role in protecting the global environment. 19 % of the contributions needed to reach the 2°C goal in climate change mitigation, which the Norwegian government has agreed to, should come from industrial energy efficiency improvements. This is more than the expected contribution from any renewable energy sources and contributes also to reduced pressure on an increasing power demand. While being crucial for climate change mitigation, efficient energy use is also a decisive competitive factor for the energy-intensive industry. In HighEFF, the research groups at SINTEF and NTNU will join forces with leading national and international industrial partners, vendors, universities and research institutions to follow the most obvious and immediate avenue to mitigate global warming: to improve energy efficiency in industry beyond state-of-the-art. The research groups represented in HighEFF are pioneers within the development of industrial processing knowledge, and within refrigeration, heat pumping and power cycles based on natural working fluids. The industry partners represent all the largest industry sectors in Norway: metal producing industries, oil and gas industry, chemical industry and the food industry, in addition to relevant vendors and technology providers. Energy efficiency will be addressed at different levels, from components to process, plant, cluster and geographical region. HighEFF will focus on technologies and processes with potential for large reductions in specific energy use: (i) energy efficient processing (6-10 % reduction), (ii) surplus heat utilization (10-12 % reduction), and (iii) green industrial clusters (4-8 % reduction). Through technologies developed in HighEFF, a total reduction in specific energy use of 20-30 % can thus be possible. Shifting to natural working fluids and reducing the fossil fuels consumption can allow 10 % reduction in greenhouse gas emissions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi