Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Mobility Zero Emission Energy Systems

Alternativ tittel: Nasjonalt forskningssenter for nullutslippstransport

Tildelt: kr 120,0 mill.

Norge har tilgang til store mengder med kraft fra fornybare kilder, som blant annet kan benyttes til å produsere elektrisitet og hydrogen til transportformål. Det finnes i dag batteri- og hydrogenteknologi som kan tas i bruk i lettere kjøretøyer. I Norge er det satt ambisiøse mål som skal lede til lav- og nullutslipp i transport, men dette vil kreve forskning og utvikling på batteri- og hydrogenteknologi som også kan introduseres på tyngre anvendelsesområder (vei, bane og sjø). Dette er motivasjonen for å etablere et nasjonalt forskningssenter som kan jobbe langsiktig på nullutslipp i transport. Hovedformålet med MoZEES, et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), er å bidra til utvikling av nye batteri- og hydrogenmaterialer, -komponenter og -systemer for eksisterende og framtidige applikasjoner innen transportsektoren (vei, bane og sjø). Forskningssenteret bidrar til design og utvikling av sikre, pålitelige og kostnadseffektive nullutslippsløsninger for transport. Det er også et sterkt fokus på utdanning av doktorgrads- og postdoktorgradstipendiater. Fokusområdene for forskningen er: 1.Nye materialer og prosesser for industrielle nisjemarkeder for batteri og hydrogen 2.Batteri- og hydrogenkomponenter og -teknologier for eksportrettede produkter 3.Batteri- og hydrogensystemer for applikasjon i eksisterende og nye transportmarkeder (vei, bane og sjø), med et spesielt fokus på maritime applikasjoner 4.Nye systemløsninger og tjenester, med fokus på bærekraftige og tekno-økonomiske farbare veier mot nullutslipp i transportsektoren MoZEES er et samarbeid mellom 4 forskningsinstitusjoner (IFE, SINTEF, TØI og FFI), 3 universiteter (UiO, NTNU og USN), 6 offentlige partnere, 2 private interesseorganisasjoner og 21 nærings- og industripartnere, inkludert leverandører av materialer, nøkkelkomponenter, teknologi, og systemer innen batterier og hydrogen. Der er også etablert formelle samarbeidsavtaler med fire utenlandske universiteter: RWTH Universitet i Aachen (Tyskland), Universitet i Uppsala (Sverige), Universitet i California Davis (USA) og Universitet i Genova (Italia). Institutt for energiteknikk (IFE) ved Kjeller er vertskap for FME MoZEES. I MoZEES er det et særskilt fokus på forskning og utvikling av nullutslippsløsninger for tungtransport, og spesielt på bruk av batterier og hydrogen i maritime anvendelser. Forskning på batterimaterialer med tanke på utvikling av nye norske industriverdikjeder innen batteriteknologi står også svært sentralt i senteret. Nedenfor er noen høydepunkter fra 2021: I 2021 fullførte NFR midtveisevalueringen av FME-senterne. MoZEES fikk svært gode tilbakemeldinger fra det eksterne panelet og det jobbes nå videre i henhold til den siste og godkjente 3-års planen fram mot 2024. I forkant av FME-midveisevalueringen utarbeidet forsknings- og brukerpartnerne felles MoZEES veikart for batteri- og hydrogenteknologi. Disse veikartene er publisert i MoZEES årsrapport for 2020 og presentert på flere relevante nasjonale seminarer og møter. I 2021 har det også blitt produsert mange vitenskapelig publikasjoner, noe som vitner om høy kvalitet på forskningen. MoZEES årsmøte ble i 2021 avholdt som et fysisk møte i Trondheim, og tiltrakk seg mer enn 150 deltagere på åpne delen av møtet (dag 1) og mer enn 100 deltagere på den lukkede delen av møtet (dag 2). Dag 1 var et internasjonalt møte med deltagere fra 20 ulike land (50% fra Norge). Dette viser at det er økende interesse for forskningen i MoZEES, både nasjonalt og internasjonalt. Forskningsresultater utviklet over tid tas nå i bruk av flere MoZEES brukerpartnere. MoZEES Innovation Forum, som ble etablert i 2020, er designet for å fange opp de nye og gode idéene. Silisiumproduksjon for bruk i Li-ion batterier og sammenstilling av hele battericeller er et sentralt tema. Det er også ferdigstilt et større forskningsarbeid på nikkelmetall elektroder for alkalisk vannelektrolyse som har stor relevans for norsk industri. Det forskes også videre på batterier og brenselceller for maritime anvendelser, noe som er stadig mer relevant for norsk maritim industri. I 2021 har det vært utført eksperimenter på thermal runaway i Li-ion batterier og en risikostudie på hydrogendrevne lastebiler og tog i tunneler. MoZEES har også tatt initiativ til formidling av informasjon og dialog med innsatspersonell, industri og offentlige myndighetsorganer på batteri- og hydrogensikkerhet I 2021 jobbet det mer enn 80 forskere, doktorgradskandidater og postdoktorgradsstipendiater aktivt på ulike forskningsoppgaver i MoZEES, inkludert ca. 15 professorer, 20 seniorforskere og 25 yngre forskere. I tillegg har ca. 25 teknologer fra industripartnerne deltatt på møter og bidratt aktivt til forskningen. I 2021 var det 14 doktorgradsstipendiater, 3 postdoktorgradstipendiater, og 8 masterstudenter tilknyttet senteret. Deltagerne kommer fra 20 ulike land, noe som gjør MoZEES til et svært internasjonalt forskningssenter.

Norway has access to vast amounts of renewable power, some of which can be used to produce electricity and hydrogen for transport. Battery and hydrogen technologies have been demonstrated for use in light duty zero emission transport applications. In Norway there are ambitious goals for low- and zero-emission transport, but further developments are needed before new battery and hydrogen technologies can be introduced into heavy-duty transport sectors (road, rail, and sea). This is the motivation to establish a long-term national research effort on zero-emission energy systems for transport. The main objective with MoZEES is to be a Center for environment-friendly energy research with focus on new battery and hydrogen materials, components, technologies, and systems for existing and future transport applications on road, rail, and sea. There will be a specific focus on research that leads to innovations in several areas. The goal is to contribute to the design and development of safe, reliable, and cost competitive zero-emission transport solutions. There will also be a strong focus on higher education and scientific output; 13 PhDs and 5 post.docs. will be funded by the Center. The Center is a collaboration between four research institutes (IFE, SINTEF, TØI, and FFI), three universities (UiO, NTNU, and HSN), 22 industry partners, 3 private and 7 public organizations. The commercial and industrial partners include materials specialist, component manufacturing, and technology companies; bus, car and logistic companies; an electric ship builder; and certification companies. The public partners include the national Road, Rail, and Coastal authorities, two counties, one Port Authority, and a national funding agency for renewable energy and alternative transport. Public dissemination will be facilitate by the seven public partners and thee private interest organizations. IFE is the host for the Center.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi

Temaer og emner

LTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakInternasjonaliseringMobilitetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonTransport og mobilitetInternasjonaliseringNaturmangfold og miljøBærekraftig energiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningEnergiEnergibruk i transport, batteri/elGrunnforskningLTP2 HavLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiMiljøteknologiLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Innovasjon i stat og kommuneMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje HavMaritimSjøtransportGlobale utfordringerMaritimNaturmangfold og miljøLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiEnergiMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elNaturmangfold og miljøMiljøteknologiEnergiEnergibruk i transport, hydrogenFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningMiljøteknologiAnnen miljøteknologi