Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Mobility Zero Emission Energy Systems

Alternativ tittel: MoZEES

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektnummer:

257653

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2017 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Norge har tilgang til store mengder med kraft fra fornybare kilder, som blant annet kan benyttes til å produsere elektrisitet og hydrogen til transportformål. Det finnes i dag batteri- og hydrogenteknologi som kan tas i bruk i lettere kjøretøyer. I Norge er det satt ambisiøse mål som skal lede til lav- og nullutslipp i transport, men dette vil kreve forskning og utvikling på batteri- og hydrogenteknologi som også kan introduseres på tyngre anvendelsesområder (vei, bane og sjø). Dette er motivasjonen for å etablere et nasjonalt forskningssenter som kan jobbe langsiktig på nullutslipp i transport. Hovedformålet med MoZEES, et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), er å bidra til utvikling av nye batteri- og hydrogenmaterialer, -komponenter og -systemer for eksisterende og framtidige applikasjoner innen transportsektoren (vei, bane og sjø). Forskningssenteret bidrar til design og utvikling av sikre, pålitelige og kostnadseffektive nullutslippsløsninger for transport. Det er også et sterkt fokus på utdanning av doktorgrads- og postdoktorgradstipendiater. Fokusområdene for forskningen er: 1.Nye materialer og prosesser for industrielle nisjemarkeder for batteri og hydrogen 2.Batteri- og hydrogenkomponenter og -teknologier for eksportrettede produkter 3.Batteri- og hydrogensystemer for applikasjon i eksisterende og nye transportmarkeder (vei, bane og sjø), med et spesielt fokus på maritime applikasjoner 4.Nye systemløsninger og tjenester, med fokus på bærekraftige og tekno-økonomiske farbare veier mot nullutslipp i transportsektoren MoZEES er et samarbeid mellom fire forskningsinstitusjoner (IFE, SINTEF, TØI og FFI), tre universiteter (UiO, NTNU og USN), seks offentlige partnere, to private interesseorganisasjoner og 22 nærings- og industripartnere, inkludert leverandører av materialer, nøkkelkomponenter, teknologi, og systemer innen batterier og hydrogen. Der er også etablert formelle samarbeidsavtaler med fire utenlandske universiteter: RWTH Universitet i Aachen (Tyskland), Universitet i Uppsala (Sverige), Universitet i California Davis (USA) og Universitet i Genova (Italia). Institutt for energiteknikk (IFE) ved Kjeller er vertskap for FME MoZEES. I MoZEES er det et særskilt fokus på forskning og utvikling av nullutslippsløsninger for tungtransport, og spesielt på bruk av batterier og hydrogen i maritime anvendelser. Forskning på batterimaterialer med tanke på utvikling av nye norske industriverdikjeder innen batteriteknologi står også svært sentralt i senteret. Nedenfor er noen høydepunkter fra 2020: I løpet av de siste årene (2017-2020) har det vært jobbet systematisk i MoZEES med å finne nye, gode og sikre løsninger for bruk av hydrogen i hurtigbåter i Norge. Resultatene fra forskningen i MoZEES på dette området har omfattet alt fra detaljerte tekniske evalueringer, risikoanalyser og sikkerhetsvurderinger relatert til design og drift av hydrogen- og brenselcellesystemer på båt til planlegging av nødvendig hydrogeninfrastruktur på land. Resultatene og metodene som har blitt utviklet kan anvendes på flere maritime områder. På MoZEES årsmøtet i 2020 ble det for første gang arrangert en såkalt MoZEES Industry & Innovation Day, med særskilt fokus på mulighetene for etablering av nye batteriverdikjeder og industri i Norge. Presentasjonene fra de store og etablerte internasjonale industripartnere og de nye lovende bedriftene i MoZEES viste med all tydelighet at det nå er en voldsom optimisme og stor vilje blant de industrielle og kommersielle aktørene til å satse på batterier i Norge. I 2020 ble det også etablert et mandat for en MoZEES Innovation Committee og et industristyrt MoZEES Innovation Forum, som skal møtes jevnlig for å diskutere mulig innovasjoner fra MoZEES og skape nye industristyrte spin-off prosjekter. Hovedstrategien her er å samkjøre forskningsaktivitetene i MoZEES med ulike nasjonale innovasjonsaktiviteter og skape nye batteri- og hydrogenprosjekter med partnere i relevante industriklynger i Norge. Det har i 2020 også blitt etablert egne MoZEES Roadmaps, som kan benyttes som input til nasjonale veikart på batterier, hydrogen og nullutslipp transport. I 2020 jobbet ca. 80 forskere og studenter aktivt på ulike forskningsoppgaver i MoZEES, inkludert ca. 10 professorer, 20 seniorforskere og 25 yngre forskere. I tillegg har ca. 25 teknologer fra industripartnerne deltatt på møter og bidratt aktivt til forskningen. MoZEES har for tiden 16 doktorgradsstipendiater (9 fullfinansierte) og 3 postdoktorgradstipendiater (2 fullfinansiert) som er direkte tilknyttet senteret. I 2020 var det også 6 masterstudenter fra NTNU, UiO og USN som knyttet oppgavene sin opp mot MoZEES.

Norway has access to vast amounts of renewable power, some of which can be used to produce electricity and hydrogen for transport. Battery and hydrogen technologies have been demonstrated for use in light duty zero emission transport applications. In Norway there are ambitious goals for low- and zero-emission transport, but further developments are needed before new battery and hydrogen technologies can be introduced into heavy-duty transport sectors (road, rail, and sea). This is the motivation to establish a long-term national research effort on zero-emission energy systems for transport. The main objective with MoZEES is to be a Center for environment-friendly energy research with focus on new battery and hydrogen materials, components, technologies, and systems for existing and future transport applications on road, rail, and sea. There will be a specific focus on research that leads to innovations in several areas. The goal is to contribute to the design and development of safe, reliable, and cost competitive zero-emission transport solutions. There will also be a strong focus on higher education and scientific output; 13 PhDs and 5 post.docs. will be funded by the Center. The Center is a collaboration between four research institutes (IFE, SINTEF, TØI, and FFI), three universities (UiO, NTNU, and HSN), 22 industry partners, 3 private and 7 public organizations. The commercial and industrial partners include materials specialist, component manufacturing, and technology companies; bus, car and logistic companies; an electric ship builder; and certification companies. The public partners include the national Road, Rail, and Coastal authorities, two counties, one Port Authority, and a national funding agency for renewable energy and alternative transport. Public dissemination will be facilitate by the seven public partners and thee private interest organizations. IFE is the host for the Center.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

FMETEKN-FME - teknologi

Temaer og emner

LTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Innovasjon i stat og kommuneGrunnforskningLTP2 HavPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningMiljø og naturmangfoldLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiEnergiMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elInternasjonaliseringBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeEnergiEnergibruk i transport, batteri/elMiljø og naturmangfoldBærekraftig energiLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerMiljøteknologiLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje HavFornyelse og innovasjon i offentlig sektorMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerMiljøteknologiAnnen miljøteknologiEnergiEnergibruk i transport, hydrogenMaritimLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonTransport og mobilitetInternasjonaliseringMobilitetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneGlobale utfordringerMaritimSjøtransport