Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Relasjonsledelse som virkemiddel for utvikling av læringsmiljø og kompetanse i skolen.

Tildelt: kr 1,6 mill.

Denne studiens formål er å undersøke hva det er som påvirker refleksjonen i profesjonelle læringsfellesskap i ulike skoler. Tidligere forskning på profesjonelle læringsfellesskap har vist at ulike faktorer har betydning for den kollektive refleksjonen, samtidig som kritikken mot kollektiv refleksjon viser til at refleksjon i profesjonelle læringsfellesskap ikke gir ønsket effekt for lærere i ulike skoler. I dette prosjektet har lærere og elever ved tre ungdomsskoler deltatt i fokusgruppesamtaler, og rektorer ved de samme skolene har deltatt i individuelle intervju. Det empiriske materialet har blitt analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Funnene i dette materialet indikerer at faktorer som påvirker refleksjonen er ulik i forskjellige skoler, og at strukturer for kollektivt arbeid i skolen har betydning for refleksjonen i det profesjonelle læringsfellesskapet med tanke på i hvilken grad refleksjonen påvirker profesjonell utvikling og endret praksis. Tidligere studier støtter dette, og viser til at refleksiv dialog i profesjonelle læringsfellesskap er avgjørende for profesjonell utvikling. Funn i dette materialet indikerer at kollektive strukturer påvirker innholdet i lærernes refleksjon i det profesjonelle læringsfellesskapet.

-

Bakgrunn På bakgrunn av at Kristiansand hadde hatt en kraftig økning av gruppen elever som har behov for særskilt tilrettelegging for tilnærmet hele opplæringsløpet, både faglig og sosialt, ble det i 2010 gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet inn mot spesialundervisningen i Kristiansand kommune. En av revisjonsdistriktets anbefalinger var som følger: Skoleetaten i Kristiansand kommune bør -eksplisitt og systematisk- legge vekt på å arbeide innenfor forståelsen av begrepet tilpasset opplæring. Kristiansand kommune iverksatte med bakgrunn i dette vinteren 2012-2013, et utviklingsprosjekt kalt Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand(FLiK). Målgruppa for utviklingsarbeidet er de profesjonelle voksne i alle kommunale og private barnehager, samt alle grunnskoler i Kristiansand. I FLiK inngår kartlegging av ulike læringsmiljøfaktorer. Kartleggingsresultatene viser at det er store kvalitetsforskjeller både mellom og innad på den enkelte enhet i forhold til de områder som er målt. Spesielt gjelder dette opplevelsen av relasjoner både mellom individer i ulike grupper og på ulike nivåer. Prosjektets innhold Positive relasjoner mellom individer i ulike grupper og nivåer i skolen har stor betydning for læringsutbytte, motivasjon og trivsel. Den overordnede målsetting for å gjennomføre et Ph.D arbeid i Kristiansand kommune, er derfor å skaffe kunnskap og ny viten om hvordan relasjonsledelse kan bidra til utviklingen av et læringsmiljø som fremmer både elevens faglige og sosiale utvikling. Arbeidet skal også utvikle forståelse av og ny innsikt hos lærere, skoleledere og på skoleeiernivå om hvordan relasjonsledelse kan bevirke kompetanseheving i skolen.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune