Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BIGMED: A big data medical solution for precision medicine.

Alternativ tittel: En stordataløsning for å innføre presisjonsmedisin

Tildelt: kr 60,0 mill.

BigMed ble finansiert av Norges Forskningsråd som et IKT pluss fyrtårnsprosjekt for å adressere barrier for klinisk implementering av presisjonsmedisin og legge til rette for stordataanalyser i klinikken. Prosjektet ble avsluttet i 2021 samtidig som de første lovendringene som følge av prosjektet ble godkjent i Stortinget. Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus ledet konsortiet som var et samarbeid mellom mer enn 20 partnere fra akademia, næringslivet og klinikken. Gjennom utvikling av konkrete demoer, produkter og retningslinjer har BigMed søkt å utfordre etablerte sannheter i helsetjenesten og gå opp løypa for etterfølgende initiativer. BigMeds rapport fra 2018 - Big data management for the precise treatment of three patient groups - identifiserte barrierer for klinisk implementering av presisjonsmedisin som et startpunkt for prosjektet. Rammeverket omfattet juridiske aspekter, organisasjon, IT-infrastruktur og livssyklusen for sekundærbruk av data - fra datafangst, via analyse og til bruk. I fem år jobbet multidisiplinære team i BigMed med å utvikle løsninger og metodologi for å understøtte implementering av presisjonsmedisin innen tre kliniske områder; sjeldne sykdommer, plutselig hjertedød og tykktarmskreft. Løsningene inkluderte arkitektur og prototype for en innovasjonssone innenfor sykehuset for å fasilitere datadrevet innovasjon, samt verktøy for kvalitetssikring, datadeling og klinisk beslutingsstøtte. Kliniske data er en ressurs som sjelden brukes direkte for klinisk beslutningsstøtte idag. Klinisk genomikk er et unntak til denne reglen og et godt eksempel på hvordan data kan gjenbrukes direkte til å støtte kliniske beslutninger om neste pasient. Dette kan tjene som en modell for hvordan data kan gjenbrukes til pasientsammenligninger også på andre kliniske områder, for å øke tempoet i kunnskapsutviklingen til pasientenes beste. Blandt de mer enn 100 dokumenterte leveranser fra prosjektet er flere verktøy og metoder implementert og i bruk hos prosjektpartnere, blant annet ble det etablert en hurtigpipeline for helgenomsekvensering som har fått svartid ned fra 2 måneder til 2 dager. Kunnskap og erfaringer fra prosjektet er tilgjengeliggjort gjennom to bøker, 12 rapporter, 10 artikler, et kunnskapskompendium på nettsiden, en serie podkaster samt gjennom 18 seminarer i tillegg til et stort antall gjestepresentasjoner. Seminarene har vært møteplasser for å diskutere ulike fagområder i BigMed og for å dele resultater fra prosjektet. Der har aktører fra hele næringen og forvaltningen vært invitert. Resultater fra prosjektet er oppsummert i rapporten Reflections on the clinical implementation of Precision medicine. Alle resultater vil være tilgjengelig på www.bigmed.no i minimum fem år etter prosjektslutt. Prosjektet har i tillegg etablert to kompetansenettverk for å videreføre arbeidet: Jussgruppens tverrfaglige arbeid er videreført gjennom oppstart av Nordic Permed Law som bidrar til samarbeid og kompetansedeling på tvers av landegrensene gjennom møter, seminarer og konkrete samarbeidsprosjekter. https://www.nordicpermedlaw.org/ Sammen med andre aktører i helsetjenesten har BigMed også startet opp fagnettverket Kunstig Intelligens i Norsk helsetjeneste (KIN) som bidrar til å dele kunnskap og erfaringer på tvers i landet rundt implementering av kunstig intelligens. Fagnettverket har allerede ved prosjektets avslutning fått en viktig posisjon som samlepunkt mellom byråkrati og fagpersoner i Norge. https://ehealthresearch.no/kin www.bigmed.no

Som utgangspunkt for å utfordre etablerte sannheter i helsetjenesten og bane vei for etterfølgende initiativer, utviklet BigMed beslutningsstøtteverktøy, infrastruktur og metoder for å fremme kliniske implementering av presisjonsmedisin som førte til endring av praksis ved OUS, blant annet gjennom et tilbud om hurtigsekvensering. Organisatoriske endringer som følge av prosjektet omfatter en ny klinikk for innovasjon og teknologi er opprettet ved OUS, ny studieretning ved UiO og nye innovasjonsavdelinger hos industripartnere. Gjennom rollen som nasjonalt fyrtårnprosjekt har BigMed hatt en uttalt strategi om kunnskapsdeling, åpenhet og nettverksbygging. Jussgruppen organiserte Nordic Permed Law (www.nordicpermedlaw.org/) for å klargjøre lovtolkninger samt å gi opphav til lovendringer (vedtatt i 2021). Fagnettverket Kunstig Intelligens i Norsk helsetjeneste (www.ehealthresearch.no/kin) skal øke kunnskapsdeling på tvers i sektoren. www.bigmed.no

Emerging and novel high throughput technologies, such as genomics, can provide large amounts of relevant data and detailed molecular characterization for each patient. The amount of relevant information is so large that the choice of selecting the right treatment algorithm for the patient is difficult. The aim of BIGMED is to lay the foundation for an ICT platform that addresses the analytic bottlenecks for the implementation of precision medicine to improve patient outcomes. BIGMED will develop novel solutions for (i) bioinformatics genome analysis; (ii) integrated analysis of electronic health record information with genomic data and structured and unstructured background information; and (iii) big data analytics that can extract and analyze relevant information; BIGMED will in this way provide physicians currently facing data overload with much needed assistance in their decision making. The BIGMED consortium comprises an interdisciplinary team of experts in clinical medicine, genomics, bioinformatics, informatics, law and health economy as well as highly qualified industrial partners with cutting edge expertise in relevant fields with a common vision of becoming a world leading enabler of precision medicine. BIGMED is implemented following a carefully defined work plan. The initial development is hosted in a secure lab where sensitive data can be legally accessed, thus bypassing the data access hindrance that often impedes innovative ICT development in healthcare. The project addresses in depth legal, economic and technology barriers for an industrial implementation of BIGMED at large, and pilots an initial deployment within a controlled clinical setting.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

LTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorUtviklingsarbeidPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBioteknologiMedisinsk bioteknologiPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneHelseFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorInternasjonaliseringIKTIKT - Som fag og teknologiBioteknologiGrunnforskningPortefølje HelseIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Innovasjon i stat og kommuneIKT forskningsområdeAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 Fornyelse i offentlig sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderHelseTranslasjonsforskningPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Helse, forebygging og behandlingIKTPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerHelsenæringen