Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Aktiv overvåkning av kreft - behandling når det trengs

Tildelt: kr 0,30 mill.

Vi ønsker å utvikle en tjenestemodell for aktiv overvåkning av lavrisiko kreft. Stadig flere får en vedvarende diagnose de må leve med. Sykdommen må følges opp av helsetjenestene, slik at man kan behandle sykdommen om/når dette blir nødvendig. Dette krever ny type samhandling mellom fastleger, spesialisthelsetjenesten og pasienten selv. Gjennom det pågående InnoMed forprosjektet "Aktiv overvåkning av prostatakreft" har vi funnet at tjenesteyterne opplever at det mangler et helhetlig system, og det kan resultere i at man heller tilbyr pasienten radikal behandling. Resultatet er overbehandling, med de behandlingsrelaterte bivirkningene og ressursutfordringene dette medfører. Vi tror at vi kan utvikle en ny tjenestemodell med generell nytteverdi. En ny tjenestemodell vil utvikles gjennom en behovsdrevet innovasjonsprosess, hvor prinsipper fra tjenestedesign legges til grunn. Dette skal skje i tett samarbeid med tjenesteytere og tjenestemottakere ? hovedsakelig ved hjelp av en tverrfaglig prosjektgruppe. Prosjektet er allerede godt nasjonalt forankret i miljøene for urologisk kirurgi, og vi vil arbeide med å involvere andre relevante aktører. Ved å kjøre en pilot for aktiv overvåkning av prostatakreft, først på St.Olav og Sykehuset i Vestfold, og deretter en utvidet pilot i flere miljø, tror vi at vi kan få til en modell som er interessant for flere typer kreft og klar til å implementeres i nær framtid. Prosjektet har som mål å dokumentere effekt av de nye løsningene. I forprosjektet skal vi gjøre nødvendige aktiviteter for å få realisert et hovedprosjekt. Dette er i hovedsak å innhente data og effektmål, undersøke eksisterende kunnskap, etablere et tverrfaglig prosjektteam, finne samarbeidspartnere hos leverandører og andre kreftmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, og lage en detaljert prosjektplan for hovedprosjektet.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester