Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tidlig hjelp til de som trenger det mest, multiproblemfamilier

Tildelt: kr 0,30 mill.

Visjonen til prosjektet er å bidra til å gi økt og bedre hjelp til de som trenger det mest, multiproblemfamilier. Målet med innovasjonsprosjektet er å utvikle gode og helhetlige tjenester som kan være med på å øke familiefungeringen i multiproblemfamilier. Bakgrunnen er at psykiske lidelser forventes å være den viktigste årsaken til sykdom i vestlige land innen 2020. Det er bred politisk enighet nasjonalt og internasjonalt om viktigheten av tidlig identifisering og forebygging for å møte denne utfordringen. I Norge har kommunene overordnet ansvar for helsefremmende og forebyggende tjenester. Forskning viser at multiproblemfamilier får minst hjelp og at hjelpetilbudet ofte er svært fragmentert og har liten effekt. Sentrale FoU-aktiviteter i innovasjonsprosjektet vil være utvikling av en eller flere prototyper av den nye tjenesten og en førstepilotering og evaluering i Trondheim kommune. Videre vil det være aktuelt å evaluere tjenesten(e) over en gitt tidsperiode og bidra til implementering. Forskningsaktiviteter vil ha fokus på utvikling av offentlige tjenester for multiproblemfamilier (tjenestedesignmetodikk) og evaluering av effekt av ulike tjenester/tiltak. Prosjektet forankret hos: Trondheim kommune ved rådmannens fagstab; Maurtuva Vekstgård; NTNU, Institutt for anvendt sosialvitenskap; og SINTEF Teknologi og samfunn. I forprosjeket vil brukere som vil bli berørt av den planlagte innovasjonen og relevante samarbeidspartnere involveres i forprosjektet ved tett dialog (e-post, telefon, møter, evt. korte intervju) og workshopdeltagelse. Forventede resultater av innovasjonsprosjektet er et helhetlig tjenestetilbud med dokumentert verdi for bedre funksjon for familier med sammensatte og komplekse problemer. Den nye tjenesten forventes å bidra til økt trygghet, livskvalitet og helsefremming for barnet, eventuelle søsken og foreldre og betydelige reduserte kostnader for helse- og velferdstjenestene.

Aktivitet:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester