Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

IKT-støtte for økt egenmestring og bedre behandling for barn og unge med fedme

Tildelt: kr 0,30 mill.

Antallet barn og unge med fedme er stort og voksende i Norge og internasjonalt. De høye tallene og faren dette fører med seg for andre fedmerealterte sykdommer, gjør at verdens helseorganisasjon anser overvekt og fedme for å være en av de mest alvorlige helseutfordringer verden står ovenfor i dag. Barn og unge med fedme er en spesielt viktig gruppe å nå både for å forebygge kroniske sykdommer, heve livskvalitet over tid, og forebygge overvekt og fedme hos fremtidige generasjoner. Så langt har resultatet av behandlingen av barn og ungdom vært marginale, bortsett fra hos de aller yngste og man ser et stort behov for å ta i bruk nye løsninger i både forebygging og behandling. Slike løsninger vil også kunne ha stor overføringsverdi til behandling og forebygging av andre kroniske lidelser. Et mulig virkemiddel som kan ha positiv effekt på egenmestring, oppfølging og langtidsvirkningen av behandling av fedme, er å bruke elementer fra spillteknologi inn i behandlingstilbudet. Pervasive games er spesielt interessant i denne sammenheng og er definert som spill som får spilleren i aktivitet. Dette krever både produktinnovasjon, for å lage spillet, og tjenesteinnovasjon, for å integrere en slik løsning i dagens behandlingstilbud (inkl oppfølging), som er det man ønsker å gjøre i et hovedprosjekt. Å skape innovasjon i helse- og omsorgssektoren krever en solid forankring hos både brukere og ledelse, et godt, tverrfaglig prosjektteam, samarbeid på tvers av tjenester, god prosjektledelse og dokumentert effekt av innovasjonen. Dette fordrer at man gjør et solid forarbeid, ved å skaffe oversikt over forskningsfronten, identifisere interessenter, redegjør for behov blant brukere og ledelse, finner tverrfaglige samarbeidspartnere til et prosjektteam og finner gode forskningsmetoder for å måle og dokumentere effekt av prosjektet. Dette er aktiviteter vi søker om midler til å utføre i forprosjektet.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester