Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning

Tildelt: kr 57 000

Forfatterne har forsket på hvordan studentene i grunnskolelærerutdanningene (GLU) arbeider i ulike fag. De som selv skal bli lærere og undervise andre, hvordan arbeider de med fagets tekster og uttrykksformer i vid forstand? Hvordan leser de og hvordan skaper de tekster, og hvordan bidrar dette til å utruste dem til å bli gode lærere i framtidas skole? Utgangspunktet er forskningsprosjektet DigiGLU som har undersøkt tekstpraksiser og medieringsformer i GLU etter reformen i 2010, særlig hvilken rolle digitale medier og multimodale tekster spiller i lærerstudentenes arbeid. Digitale medier byr på nye muligheter for å kombinere skrift med bilder og lyd, for aktiv respons, interaktiv utprøving og sosial samhandling. Det har vært satset stort på digitalt utstyr i høyere utdanning gjennom en årrekke, men boka vil vise at arbeidsformene ikke har forandret seg tilsvarende. Forfatterne analyserer konkrete arbeidskrav og trekker inn studentenes refleksjoner omkring hvordan tekster og medier fungerer i læringsprosesser i ulike fag. Artikkelsamlingen har felles teorigrunnlag (ser på læring som en form for semiotisk arbeid, der tekster og medier spiller en sentral rolle) og felles metodekapittel. De seks forfatterne belyser ulike aspekter av en overordnet problemstilling og artiklene tar for seg studenters tekstpraksis i ulike fag, kunnskapsutvikling og utvikling av tekstkompetanse, kilder og kildebruk og også design av rammeplaner, studieprogram og emner. Forskning på digitalisering av høyere utdanning har i stor grad bygd på kvantitative spørreskjemaundersøkelser. Denne boka derimot bygger på kvalitativ forskning som undersøker studentenes praksis mer inngående gjennom fokusgruppeintervjuer og observasjoner av studentenes arbeid med obligatoriske arbeidskrav. Se prosjektbeskrivelse vedlagt for nærmere beskrivelse av bokens innhold og struktur.

Aktivitet:

PUBL-Publisering/prosjektinform