Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Urfolksmatematikk i det 21. århundre-muligheter og utfordringer/Indigenous mathematics education in the 21st century-possibilities and chall

Tildelt: kr 0,25 mill.

ransen var a) erfaringsutveksling, b) etablering og styrking av nettverk og c) å se etter muligheter for å utvikle fagfeltet videre sammen. Et viktig poeng var at lærere med urfolksbakgrunn og lærere som underviser urfolkselever skulle inviteres til å delta sammen med forskere. De 48 konferansedeltakerne var fra tre geografiske områder: A. Australasia, B. Amerika og C. Skandinavia. I gruppe A og gruppe C hadde de fleste deltakerne urfolksbakgrunn, mens i gruppe B var det stort sett kun deltakere uten urfolksbakgrunn. Det var åtte vitenskapelige papers, tre posters og sju teacher presentations til sammen. Konferansen hadde fire plenumsforelseninger, tre var ved forskere og en var ved lærere. Proceedings med papers er publisert i special issue av tidsskriftet Journal of Mathematics and Culture, JMC, nr 4,2017. Analyser av round table discussions blir presentert på 6th International Conference on Ethnomathematics i juli 2018. Prosjektleder og to konferansedeltakere deltar i analysene av round table discussions. Prosjektleder var gjesteredaktør for spesialnummeret av JMC. Den øvrige redaksjonen består av fire forskere hvorav tre har urfolksbakgrunn.

Arrangere internasjonal konferanse om urfolksmatematikk, der samisk matematikkundervisning blir sammenlignet med matematikkundervisning hos to andre urfolk, Maori på New Zealand og Mikmaq i Atlantisk Canada. Hovedformål med arrangementet er både å belyse felles utfordringer for samer, Maori og Mikmaq, og å åpne for nye muligheter for urfolksmatematikk. I tillegg til plenumsforelesninger inneholder konferansen Round table discussions der deltakerne diskuterer felles tema. Disse diskusjonene er tenkt å munne ut i en eller flere publikasjoner. Poster sessions bidrar til at både lærere og studenter når ut til et større publikum med sitt arbeid. Vi planlegger å redigere et internasjonalt matematikkdidaktisk tidsskrift der proceedings blir presentert. I tillegg vil vi redigere et nummer av tidsskriftet Ottar, der læreres arbeider blir presentert på både nordsamisk, søramisk og norsk. I følge den samiske læreplanen skal samisk språk, kultur og samfunnsliv danne basis for undervisningen av samiske elever, dette gjelder også for matematikkfaget. Dette utgjør en stor utfordring. Lærebøker som retter seg mot den nasjonale læreplanen, tar ikke høyde for at det eksisterer en samisk læreplan. Resultater fra arrangementet vil blant annet bli presentert i populærvitenskapelige publikasjoner, slik at temaet blir bedre kjent for foreldre, lærere og politikere. Arrangementet vil presentere muligheter for master- og doktorgradsarbeid innenfor feltet urfolksmatematikk, for å bidra til at flere studenter velger å fokusere på emnet. Arrangementet vil vide bidra til nettverksbygging mellom forskere innenfor urfolksmatematikk i ulike deler av verden.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning