Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Innovative Data Visualization and Visual-Numeric Literacy

Alternativ tittel: Innovativ Datavisualisering og Visuell-Numerisk Tekstkyndighet

Tildelt: kr 9,7 mill.

Dette tverrfaglige prosjektet undersøker fenomenet datavisualisering (DV) med fokus på læring, demokrati og digitaliseringens premisser for endring og utvikling. Gjennom både teoretiske og empiriske studier behandler prosjektet spørsmål knyttet til datavisualiseringers egenskaper som tekst- og medietype, til deres roller i de sjangrene og sosiale praksisene de inngår i, og til deres potensialer i forhold til aktuelle utfordringer og behov i samfunnet. Forskergruppen består av ni aktive forskere, hvorav to er internasjonale eksperter og én er phd-stipendiat. Noen av prosjektets undersøkelser foretas i samarbeid med relevante partnere fra norsk samfunnsliv, som Statistisk Sentralbyrå, NRK og utvalgte skoler. Vi ser i dag en økt bruk av DV, også kalt tallgrafikk, i en rekke sjangrer og samfunnsområder. Både i journalistikken, i skoleverket, i offentlig informasjonskampanjer og i industrien benyttes ofte ulike former for grafer, diagrammer og kart for å formidle statistikk eller andre typer kvantitative data. DV utgjør en type tekst som man lærer relativt lite om i skolen, men som benyttes i økende grad for å informere, overbevise og fortelle historier, slik man også benytter ord og fotografier. En viktig forskjell er imidlertid at prosessen fra innsamling av data til ferdig datavisualisering er komplisert og i stor grad skjult for leserne. Mange valg er tatt underveis i prosessen, samtidig som sluttproduktet har et preg av å representere objektive fakta. INDVIL-prosjektet har til hensikt å avdekke både muligheter og utfordringer knyttet til denne teksttypen, og samtidig legge premisser for hvordan en kritisk tekstkyndighet (critical literacy) kan utvikles innen utdanning så vel som i befolkningen for øvrig. Mot slutten av prosjektperioden ble det i november 2019 avholdt en åpen fagdag på Litteraturhuset i Oslo, der resultater fra alle de ni del-prosjektene ble presentert for et stort og sammensatt publikum. Programmet for fagdagen gir et godt bilde av INDVILs fokuserte områder og resultater. I en sesjon om DV i journalistikk og offentlig informasjon ble det lagt fram funn knyttet til trender innen bruk av tallgrafikk i europeiske medieredaksjoner, nye visuelle fortellerformer i nyhetsformidlingen, statusen for universell utforming av DV i nasjonale statistikkbyråer, samt resultater fra en bruker-undersøkelse omkring lesemønstre og forståelighetsbarrierer. I en sesjon om datavisualiseringers design og estetikk ble det bl.a. pekt på de metaforiske relasjonene som finnes mellom DV og hverdagslivets visuelle erfaringer. Resultater fra en phd-studie av semiotiske egenskaper hos den grafiske enheten linjen ble også presentert i denne sesjonen. I sesjonen knyttet til DV i skole og læring fikk publikum ta del i resultater fra en empirisk studie av hvordan DV anvendes i norske skoleklasser, samt en fremstilling av hvordan DV kan anvendes for å styrke metode-refleksjonen i læring og undervisning. Den siste sesjonen under denne fagdagen var viet den rollen DV spiller i forhold til makt og demokrati. Her ble det fremlagt både teorier og eksempler som belyser de politiske aspektene ved den økende anvendelsen av talldata og deres visualiseringer i samfunnet. I tillegg til gruppas egne presentasjoner, deltok en rekke aktører fra relevante praksisfelt på denne fagdagen, der målet var å oppnå en fruktbar dialog mellom forskning, praksisfelt og den interesserte allmennhet. Andre viktige resultater som bidrar til å oppsummere INDVIL-prosjektet, er et bokprosjekt og et nettbasert formidlingsprosjekt. Boka Data Visualization in Society, utgitt på Amsterdam University Press, ble lansert i april 2020 ? først på nett (open access), deretter i papirversjon. Boka inneholder 26 kapitler, hvorav ni er skrevet av forskergruppas egne medlemmer. De øvrige kapitlene er skrevet av internasjonale forskerkolleger, og spenner over et vidt felt av caser og perspektiver. Den kjente amerikanske DV-eksperten Alberto Cairo skriver i sitt forord til boka at den representerer et vesentlig bidrag til utviklingen av en filosofi, det vil si en grunnleggende og kritisk tenkning, rundt fenomenet datavisualisering sett i en samfunnskontekst. Det nettbaserte formidlingsprosjektet består av et nettsted, Tallgrafikk.no, som er utviklet i samarbeid med det britiske prosjektet Seeing Data, og som retter seg særlig mot elever i videregående skole. Nettstedet (https://tallgrafikk.no/) ble lansert rett før sommeren 2019, og det er inngått avtale med NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena) om et samarbeid rundt formidling og videreutvikling av denne ressursen. For øvrig er INDVILs publikasjoner tilgjengelige på prosjektets nettside, se https://indvil.org/publications/. Her ligger også lenker til prosjektets to blogger.

Prosjektets deltakere har styrket sitt faglige nettverk og sin vitenskapelige kompetanse på feltet datavisualisering. Prosjektets stipendiat har innlevert sin phd-avhandling. Det internasjonale forskersamfunnet har fått utvidet sin kunnskapsbase omkring et viktig kulturfenomen og samfunnsfelt gjennom en vitenskapelig antologi samt en rekke artikler og konferansebidrag. Designere, journalister og lærere har fått tilgang til INDVIL-prosjektets resultater gjennom foredrag, blogger og nettressursen Tallgrafikk.no. Mange av resultatene er egnet til å påvirke brukergruppenes refleksjon og praksis. På sikt vil INDVIL trolig ha størst samfunnseffekt gjennom skoleverkets læreplaner. Kunnskapen som er generert er godt egnet til å guide slike planer, og dermed bidra til å styrke befolkningens evne til å lese, bruke og kritisere statistiske data i form av tallgrafikk. Gjennom en avtale med NDLA har lærere i VGS over hele landet fått tilgang til den pedagogiske nettressursen Tallgrafikk.no.

Today, new technology offers new forms of graphic representation of and interaction with quantitative data. The main aim of the project is to investigate how innovative forms of data visualization can influence public access to and use of publicly accessible data. Through theoretical and empirical studies, the project will develop knowledge about potentials and challenges facing the use of digital data visualizations on public arenas of communication and information. The theoretical investigations will combine perspectives from linguistics, visual studies, aesthetics, epistemology, Sience and Tehcnology Studies as well as media sociology. The empirical studies relate to three arenas where people engage with data visualization: in classrooms, on journalistic news sites and on public sites for statistical information. Researchers from Sheffield and Zürich contribute to the international comparison. The national collaboration is between University of Agder, University of Bergen, Norwegian University of Science and Technology and UNI Research Rokkan Center. The project is theoretically based on theories of discource and of literacy. The discourse framework sets focus on the role of semiotic artefacts in processes of situated and culturally conditioned meaningmaking and interaction. The literacy framework sets focus on the ability to design, produce, distribute, interpret and apply texts and media products in ways appropriate for personal and social purposes. The outcome of the project will be a refined and multi-disciplinary knowledge base for the design of effective data visualizations for public use, and for the strengthening of visual-numeric literacy inside and outside the educational system. Such a knowledge base will benefit designers and pedagogues in addition to students and researcher

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell