Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Jihadi subculture and street culture: radicalization, resistance and narrative

Alternativ tittel: Jihadistisk subkultur og gatekultur: fortellinger om radikalisering og motstand

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektnummer:

259541

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2016 - 2021

Geografi:

En økende gruppe marginaliserte, unge muslimer og konvertitter har vært tiltrukket av voldelige fortolkninger av Islam. «Radikalisering og motstand» studerer sosiale og kulturelle faktorer ved denne radikaliseringen, og den utbredte motstanden mot ekstremisme blant unge muslimer. Prosjektet har avdekket motstand mot jihadisme som har implikasjoner for politikkutvikling og offentlig debatt om islam og terrorisme. Sandberg har ledet et forskningsteam som har intervjuet 90 unge muslimer. Det viktigste resultatet er monografien «Unge muslimske stemmer. Om tro og ekstremisme» (2018). Her får den moderate majoriteten av unge norske muslimer komme til orde og fortelle om kampen mellom moderate mer ekstreme strømninger i islam. Et viktig funn er å vise hvordan voldelig jihadisme bekjempes daglig i muslimske miljøer, gjennom Islamske begreper (f eks. jihad, Shahid, kuffar) eller ignorering, latterliggjøring og emosjonell motstand. I tillegg har prosjekt gruppen publisert om forebygging av radikalisering, motstand mot radikalisering, Salafisme og «hverdagsmotstand» i en rekke norske og internasjonale publikasjoner. Det er også produsert flere vitenskapelige artikler om jihadistisk radikalisering basert på andrehåndsdata og jihadistisk propaganda på nett. Forskergruppen har vært på en rekke konferanser nasjonalt og internasjonalt og presentert funn fra prosjektet. De har vært på videregående skoler og snakket om prosjektet. I tillegg har det SAMKUL-finansierte alternative formidlings-prosjektet «MuslimVoices» publisert 10 videofilmer i sosiale medier (2018). Disse har fått mye oppmerksomhet og bidratt til den offentlige samtalen om islam. Prosjektet har også arrangert og deltatt på konferanser og workshops gjennom prosjektperioden. Prosjektet har også hatt besøk av gjesteforskerne L. Presser (USA), S. Bucerius (Canada), S. Colvin (UK) og A. Oksanen (Finland). Disse har hatt foredrag og møter med gruppen med utveksling av erfaringer og ideer. Prosjektleder har blitt invitert til USA, Skottland og Colombia for å snakke om prosjektet. Internasjonalt har det spesielt vært stor interesse for «team research» og «team writing» (monografi med syv forfattere) som er blitt sett på som svært innovative måter å organisere og spesielt formidle et forskningsprosjekt. Det er også publisert en artikkel i et internasjonalt metodologisk tidsskrift om denne nyvinningen fra prosjektet. Delprosjektet «Gatekultur og jihadisme» er basert på etnografisk feltarbeid i Oslo. Prosjektet ser på forholdet mellom gatekultur og militante jihadist bevegelser og deres retorikk. Postdoc Tutenges har utført et ett års etnografisk feltarbeid for å observere kriminelle muslimer på gaten. Han har gjennomført intervjuer med 29 personer med tilknytning til gatekultur og kriminalitet. Funn viser at disse ungdommene er overveiende motstandere av jihadisme. Motstanden ble begrunnet med at ekstremister angrep uskyldige, var dårlige muslimer, og brøt med "the code of the street". Motstanden gjorde at de unngikk jihadister, kritiserte dem, men også enkelte ganger oppsøkte konflikter med dem. En forståelse av dynamikken i denne motstanden kan være med på å informere tiltak mot radikalisering, og bedre hverdagen til ungdommer i gatemiljøer. Resultater fra delprosjektet har blitt presentert på konferanser nasjonalt og internasjonalt, spesielt rettet mot sosialarbeidere og utekontakter og kriminologisk orienterte forskere. I juni 2019 arrangerte prosjektet workshop med 20 deltakere. Tema var koblingen mellom kriminalitet og terrorisme. Prosjektleder har blitt invitert til Oxford University (UK), Universität Bielefeld (Tyskland) og var spesielt invitert til et «presidential panel» på den ledende amerikanske kriminologi konferansen i Atlanta for å snakke om forholdet mellom gatekultur og jihadisme. Fra sommeren 2019 ble Ellefsen ansatt som postdoc. Ellefsen har jobbet både med data innsamlet på prosjektet, egne tidligere data og samlet inn nye data med fokus på rasisme og motstand mot rasisme i samarbeid med prosjektleder og en vitenskapelig assistent. Dette har ført til en rekke publikasjoner om diskriminering av muslimer, rasisme, og offentlige tiltak mot ekstremisme. Gjennom den nye datainnsamlingen har prosjektet utvidet det opprinnelige fokuset på religion, radikalisering og motstand mot ekstremisme, til også å inkludere rasisme, mobilisering mot rasisme og diskriminering av både muslimer og de med annen hudfarge. Samspillet mellom disse formene for diskriminering og nye former for sosial mobilisering mot dem (Black Lives Matter) representerer et nytt og viktig bidrag til litteraturen på feltet. Til sammen har prosjektet ført til to bøker, åtte bokkapitler, 20 vitenskapelige artikler og det er fremdeles tekster under arbeid. 19 forskere fra seks land har skrevet på data fra prosjektet. Det har også vært åtte masterstudenter knyttet til prosjektet.

The project has produced 40 texts, including books, book chapters, journal papers and master theses. We hope our public dissemination of results has had significance for the general perception of Muslims and Islam in Norway. We believe our publications (two books, 20 per-reviewed articles, eight book chapters and three drafts soon to be finished, as well as master theses) will contribute to as different research areas as terrorism and radicalization, Islam and Muslim studies, narrative analysis/theory, social movements studies, discrimination and racism, and qualitative methods. Two of the research assistants are now doing PhD's linked to topics from the project. The postdocs continue to work on related topics. The PI Sandberg has extended his expertise to include religion and Islam, which will benefit his further research and contribute to inter-disciplinary work in Norwegian academia, especially between the social sciences and humanities.

Jihadist radicalization is on the rise. Foreign fighters travel to Syria, and recent years we have seen several terrorist attacks in Europe. An increasing group of marginalized young Muslims - and converts - are attracted towards radical and violent interpretation of Islam. Many do not have a religious background, but come from a social context of street culture, illegal drug use and crime. This project aims at understanding the cultural and social dimensions of radicalization, focusing on narratives and counter-narratives. We also study Internet radicalization and resistance towards violent jihadism among young Muslims. "Jihadi subculture and street culture: radicalization, resistance and narrative" is divided into three subprojects: The first examines jihadist organisations' use of Internet and social media, and processes of internet radicalization. Data consist of 6-months of 'netnography' following the online activity of jihadist groups. The second subproject studies the subtle connections between street culture and jihadi subcultures. Data are a year's ethnographic fieldwork with ca. 20 youths engaged in crime and street culture. The aim of the third subproject is to identify and engage with counter-narratives to radicalization and extremism among moderate Muslims. Data for this part of the project consist of 50 qualitative interviews with young Muslims. The main R&D challenges is getting access to youths engaged in crime, and gaining the trust of young Muslims in qualitative interviews. However, PI and research environment has a lot of experience from studying sensitive issues and with similar ethnographic studies of vulnerable and marginalized groups. Insights into the processes of radicalization on Internet and in street culture will further efforts to prevent them. Discovering counter-narratives within Muslim communities will help when designing counter-terrorism policies, and balance public debate on radicalization.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell