Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Å bygge en ny kommune - evaluering av omstilling i forbindelse med etablering av Indre Fosen kommune.

Alternativ tittel: To build a new municipality - evaluation of organizational change in connection with the establishment of Indre Fosen kommune.

Tildelt: kr 1,4 mill.

Kommunene Leksvik og Rissa vedtok å slå seg sammen til en ny kommune. 1.1.2018 ble Indre Fosen kommune satt i drift. For å realisere sammenslåingen ble det etablert en prosjektorganisasjon. Innbyggere, politiker og ansatte er berørt av prosessen. Arbeidsprosesser, organisering og rutiner er eller kan bli endret som følge av sammenslåingen. Med kommunereformen legger regjeringen opp til mange kommunesammenslåinger i årene som kommer. Per definisjon er det snakk om å skape større enheter ved at to eller flere kommuner fusjoneres. I dette forskningsprosjektet ønsker vi å følge ansatte og deres opplevelser knyttet til den omstillingsprosessen det er å utvikle en ny kommune. Forskningsprosjektet har som mål å følge prosjektgrupper, arbeidsgrupper og ansatte i arbeidet med å utvikle en felles organisasjonskultur for Indre Fosen kommune. Det er gjennomført datainnsamling i form av at et utvalg ledere og ansatte har regelmessig fylt ut et dagbokskjema med spørsmål om hvordan de opplever kommunesammenslåingen, samt at det er gjennomført dybdeintervju, rolleanalyser og gruppebaserte erfaringssamlinger.

Kommunene Leksvik og Rissa har vedtatt å slå seg sammen til en ny kommune. For å realisere sammenslåingen er det etablert en prosjektorganisasjon. Innbyggere, politiker og ansatte vil bli berørt av prosessen med å etablere Indre Fosen kommune. Arbeidsprosesser, organisering og rutiner vil eller kan bli endret som følge av sammenslåingen. Forskningsprosjektet som vil være en evaluering av implementeringen av omstillingene, tar utgangspunkt i prosjektet «Sunne omstillinger» som har vart siden 2004 og ble i de første årene finansiert av Arbeidsdepartementet. Prosjektet har foregått i samarbeid med Direktoratet for Arbeidstilsynet og har dreid seg om å utvikle kriterier for sunn omstilling i lys av Arbeidsmiljølovens § 4.2 «Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling». Under denne paragrafen heter det i punkt 3 «Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø». Hovedproblemstillingen for denne prosessevalueringstilnærmingen er forskning på implementering av endring over tid. Så langt er det gjennomført en rekke tverrsnittsundersøkelser internasjonalt, men her har vi muligheten til å studere de ulike fasene i en endring slik de forløper fra prosjektet initieres til det implementeres i daglig drift. Viktige samarbeidsparter i prosjektet er fellesnemnda for opprettelsen av Indre Fosen kommune, NTNU og KS.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder