Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF AS (2016-2022) (Tidl. Stiftelsen SINTEF)

Tildelt: kr 27,2 mill.

Rimmert van der Kooj: Ikke aktuelt - studium avbrutt. Benedicte Bårdsdatter Samsig (Hovd): Ikke aktuelt - studium avbrutt. Bjørnar Nørstebø: "Adding visual digital functionalities". This thesis aims to investigate the potential use of visual communication functions and properties in the tools of the construction industry. The complex and changing industry develops with an increasing demand for information. Visual elements and communicative systems are vital part in meeting these challenges and expectations. Robin Sam Vacher: "Atomistic modeling of friction and wear of polymers". Anna-Maria Persson: "Mekanisk ytelse til elastomer-materialer i sprøytestøpte komponenter" Snorre Sulheim: "Assembly and application of genome-scale metabolic models to study Streptomyces coelicolor and Prochlorococcus". Næringsstoffer omdannes til byggeklosser og energi i en bakterie (eller celle) ved hjelp av en mengde kjemiske reaksjoner som til sammen utgjør bakteriens metabolisme. De kjemiske reaksjonene katalyseres av enzymer, og metabolismen til hver enkelt art defineres av genene i bakteriens arvemateriale, og hvilke enzymer genene koder for. Med utgangspunkt i arvematerialet kan man derfor skissere opp modeller av hver arts spesifikke metabolisme som man kan bruke til f.eks. å forutsi hvordan en bakterie vil oppføre seg i et gitt vekstmiljø. I denne doktorgraden har jeg laget og anvendt metabolske modeller for å studere to ulike bakterier. Den første bakterien, Streptomyces coelicolor, tilhører en slekt som er opphavet til mange av antibiotikaene som brukes i dag. På grunn av den økende graden av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier er det et akutt behov for å finne og produsere nye virkestoffer. Her kan S. coelicolor spille en viktig rolle ved å fungere som en mikrobiell fabrikk som kan uttrykke genmateriale overført fra andre bakterier som koder for produksjonen av nye virkestoffer. Ved å kombinere en metabolsk modell med eksperimentelle data har jeg undersøkt hvilke tiltak som kan optimalisere produksjon av nye virkestoffer i S. coelicolor. Jeg har brukt en lignende fremgangsmåte for å forstå hvordan ulike miljøer påvirker Prochlrococcus' evne til å lagre eller skille ut organisk materiale. Som den mest tallrike fotosyntetiske bakterien i havet er Prochlorococcus en hjørnestein i den marine næringskjeden, og det organiske materialet den produserer er viktige næringsstoffer for andre bakterier som ikke har evnen til å gjøre fotosyntese. Ved å simulere tusenvis av ulike næringsmiljøer har vi identifisert hvilke faktorer som har størst innvirkning på denne bakteriens metabolisme. Marianne Bakken: "Explainable and data-efficient learning for visual guidance of autonomous agri-robots". Per Håkon Meland:"Storyless cyber security: Modelling threats with economic incentives". Cyber risk management is about identifying, assessing and reducing risk to an acceptable level. With systems that have been in operation for some time, we might be able to make qualified risk estimations and treat them in a cost-efficient manner based on the previous events and experiences. However, with storyless systems, such estimations become more of a guesswork and it is hard to determine how much and what kind of security is good enough. The purpose of this PhD study has been to investigate new methods for managing cyber security risks without too much reliance on historical events. These methods belong to an area found in the intersection between threat modelling and security economics. The former is about anticipating attacks and imagining what can go wrong, often taking the mindset of an adversary. The latter is concerned about how economic mechanisms shape security.

Effekten er at 8 stipendiater ansatt ved SINTEF har fått mulighet til å ta doktorgrad i kombinasjon med jobb i SINTEF. Denne løsningen gir SINTEF en mulighet til å gi sine ansatte økt kompetanse, samtidig som de oppretter sitt ansettelsesforhold i instituttet. Av disse 8 har 6 lyktes med å utarbeide et faglig grunnlag for en doktorgrad, og av disse har 5 faktisk disputert for doktorgraden. En stipendiat forventes å disputere høsten 2023. Prosjektet har på den annen side vist at det er svært uheldig å iverksette fellesprosjekter med mange stipendiater når Forskningsrådet, etter at mesteparten av stipendiatmidlene er benyttet, går over til en helt ny rapporteringsmal som er basert på individuelle stipendiatprosjekter, og hvor Forskningsrådet forventer at individuell rapportering skal foretas på nytt fra prosjektstart selv om flere av stipendiatene ikke lenger er tilgjengelig.Denne etterskuddsvise individuelle rapporteringen er dermed en tilnærmet umulig oppgave når forskningsrådet ikke aksepterer at tidligere rapportert individuell informasjon er tilstrekkelig.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder